Weer vragen over Reiling

Afgelopen zaterdag besteedde het Eindhovens Dagblad veel aandacht aan de eigenaar van Reiling Sterksel BV (Driessen Group).

Het was een stevig staaltje onderzoekswerk waar toch weinig nieuws in stond voor mij. Maar weinig is niet hetzelfde als ‘niets’.

Er werden toch enkele nieuwe feiten gebracht (sommige had ik kunnen weten, maar volg maar eens alles goed). Wie niet uit de regio Eindhoven komt heeft een beetje pech, maar hier (klik voor deel 1 en klik hier voor deel 2) is het stuk te lezen waar ik zelf geciteerd word. Er stond nog veel meer in de krant, een digitaal exemplaar is hier te koop.

Mijn vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

 

Geacht College,

Dit weekeinde verscheen een reeks artikelen over de Driessen Group, o.a. eigenaar van Reiling Sterksel BV. In het artikel komt een aantal nieuwe gezichtspunten naar voren. Onder andere rond de verkoop van het M.O.B.-complex in Deurne (grens Helmond), de opslag van het schadelijke carbon black en de rol van diverse overheden als handhavers.

Naar aanleiding hiervan heeft de SP-fractie de volgende vragen:

 1. Hoe lang bent u op de hoogte van de opslag van carbon black of de verschillende locaties als beschreven in de reeks artikelen in het Eindhovens Dagblad van zaterdag 2 april jongstleden?
 2. Is er sprake geweest van gevaar voor de volksgezondheid of gevaar voor de gezondheid van medewerkers van Driessen Group of Attero?
 3. Is bij u bekend of carbon black (al dan niet vermengd met houtsnippers en koffiebonen) is aangeboden is als brandstof voor energiecentrales, zoals vermeld in het ED?
 4. Wat is de stand van zaken m.b.t. de aangetroffen partijen carbon black; Door welk (bevoegd) gezag wordt toegezien op handhaving?
 5. GS heeft in het (ontwerp-)bestemmingsplan M.O.B.-Deurne (Helmondsingel) gedeeltelijk goedgekeurd. Is sindsdien door het bevoegd gezag gecontroleerd op juiste invulling/gebruik van het voormalig M.O.B.-complex in Deurne?
 6. Zijn er overtredingen geconstateerd, en zo ja, in welke zin is daarop handhavend opgetreden?
 7. Is de rol van de gemeente als (mede-)financier t.b.v. de aankoop van het M.O.B.-complex door de provincie gecontroleerd? Is er bijvoorbeeld een anti-speculatiebeding door de gemeente bedongen in geval van snelle doorverkoop van het terrein door de Driessen Group?

In antwoord op mijn schriftelijke vragen d.d. 18 november jl. somt u de geconstateerde overtredingen op. In het ED van zaterdag 2 april jl. staat dat bij controle na een stankgolf in november 2010 het dodelijke blauwzuurgas is gemeten. Dit is opmerkelijk, aangezien niet lang daarvoor een ongeluk met dodelijke afloop heeft plaatsgevonden op het terrein.

 1. Kunt u bevestigen dat bij controles na de stankgolf in november 2010 blauwzuurgas is gemeten? Zo ja, waarom is dit in de beantwoording van uw college niet gemeld?
 2. Indien er blauwzuur is gemeten, welke risico’s voor de gezondheid van medewerkers en controleurs bracht aanwezigheid van blauwzuurgas met zich mee?
 3. Wat is door de bevoegde gezagen en/of het bedrijf gedaan om herhaling te voorkomen?

Vanochtend kreeg ik weer nieuwe informatie (zo gaat dat vaker). Ik heb er enkele aanvullende vragen over geformuleerd en bij gedeputeerde Staten ingediend:

Geacht College,

Naar mij vandaag gebleken is wordt er door omwonenden van Reiling Sterksel BV nog steeds geklaagd over stankoverlast. In de vergunning wordt gesteld dat de waterbekkens t.b.v. het percolatorvocht moeten worden afgedekt.

Echter door afdekking van de bekkens kan het gevaarlijke blauwzuurgas ontstaan. Om deze reden zouden de bekkens nog altijd niet worden afgedekt.

Aanvullend op mijn vragen d.d. 4 april jl. heb ik daarom nog enkele vragen:

 1. Klopt de hierboven geschetste situatie en worden om stank te vermijden de waterbekkens nog altijd niet afgedekt door het bedrijf om het risico te vermijden dat opnieuw blauwzuurgas ontstaat?
 2. Is dit werkelijk in strijd met de vergunning van het bedrijf?
 3. Klopt het dat hierop niet handhavend wordt opgetreden? Zo ja, waarom niet?
 4. Wegkijken van problemen heeft geen zin. De vergunning dient gehandhaafd te worden om stank tegen te gaan. Anderzijds dient gevaar voor werknemers en controleurs vermeden te worden. Hoe lost uw college dit dilemma op?

Geef een reactie