VVD stelt Kamervragen

Jeanine Hennis-Plasschaert en Cora van den Nieuwenhuizen van de VVD-fractie in de Tweede Kamer stelden Kamervragen n.a.v. een bericht eerder op dit blog (zie hier).

(English translation below this post)

Vragen van de leden Hennis-Plasschaert en Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (beiden VVD) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Immigratie, Integratie en Asiel over de mishandeling van een Oegandese Gaypride bezoeker (ingezonden 15 augustus 2012)

1
Kent u het bericht ‘Oegandese homohaat in Nederland’? 1)

2
Klopt dit bericht? Zo ja, zijn er inmiddels verdachten aangehouden voor deze mishandeling?

3
Klopt het dat de verdachten vertegenwoordigers zijn van de Oegandese Democratische Partij? Hebben de verdachten de Nederlandse nationaliteit? Zo nee, wat is hun verblijfstitel en wat zijn dan de mogelijke consequenties voor deze verblijfstitel?

4
Zal er conform de laatste richtlijnen voor het Openbaar Ministerie een dubbele strafeis worden geëist, wanneer blijkt dat de mishandeling een discriminatoir karakter heeft?

5
Welke maatregelen bent u bereid te nemen als blijkt dat homodiscriminatie, gebaseerd op beleid in andere landen (zoals bijvoorbeeld Oeganda), zich ook in Nederland manifesteert?

1) https://blog.ronvanzeeland.nl/oegandese-homohaat-in-nederland 

 

English translation:

Jeanine Hennis-Plasschaert and Cora van den Nieuwenhuizen of the VVD (liberal party)  in the Dutch parliament asked questions  to the Government following a post earlier on this blog (click here, in Dutch).

Questions from the members Hennis-Plasschaert and Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (both VVD) to the Ministers of Safety and Justice, Education, Culture and Science of Immigration, Integration and Asylum about the mistreatment of Ugandan GayPride visitor (submitted August 15, 2012 )

1
Did you take notice of the news “Ugandan gay hatred in the Netherlands?” 1)

2
Is this story true? If so, are there now suspects arrested for this assault?

3
Is it true that the defendants are representatives of the Ugandan Democratic Party? Do the defendants have the Dutch nationality? If not, what is their residence and what are the possible consequences for this residence?

4
Will there be a double sentencing required in accordance with the latest guidelines for the prosecution  where it appears that the abuse in a discriminatory manner?

5
What steps are you prepared to take that as gay discrimination based on policies in other countries (eg Uganda), manifests itself also in the Netherlands?

1) https://blog.ronvanzeeland.nl/oegandese-homohaat-in-nederland

Geef een reactie