Vragen over StadsAa als ‘natte Ecologische Verbindingszône’

Beetje tegen mijn principes, maar bij afwezigheid van collega’s toch maar zelf vragen ingediend over betrokkenheid van de provincie bij een project voor mijn deur: de StadsAa.

Ik schreef er al eerder over (zoek op Aa, Muntelbolwerk, Ravelijn, vesting), hieronder mijn vragen:

Geacht College,

De provincie heeft In het kader van de subsidieregeling Cultureel Erfgoed in april 2010 een subsidie van € 100.000,-  toegekend aan de gemeente ’s-Hertogenbosch voor de restauratie van het ravelijn. Het ravelijn is gelegen aan de StadsAa, die is aangemerkt als zoekgebied voor natte Ecologische Verbindingszone (EVZ).

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft voorts plannen gepresenteerd (aan bewoners) om aan de overzijde van het ravelijn de oever geheel te bekleden met tufsteen.

Naar aanleiding hiervan heeft de SP de volgende vragen:

 1. Heeft het feit dat de StadsAa zoekgebied is voor de natte EVZ consequenties voor de inrichting van de Aa en de oevers in de stad? Worden er beperkingen opgelegd aan bestemming van het gebied?
 2. Is onderzocht of de verstening van de oever met tufsteen enerzijds en anderzijds de gedeeltelijke reconstructie van het ravelijn mede m.b.v. provinciale subsidie in strijd is met het geldende bestemingsplan en met beleid t.a.v. (natte) EVZ’s? Zo ja, wat leverde dit op? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoe verhouden deze plannen zich tot ‘De Groene Delta’? Zijn hier ook provinciale subsidies voor verstrekt en zo ja, conflicteren die op enige wijze met de plannen van de gemeente ’s-Hertogenbosch m.b.t. de herinrichting van de oevers of met enig provinciaal belang?
 4. Is een natte EVZ-functie nog te realiseren als aan beide zijden de oever versteend wordt?
 5. In een e-mail aan ambtenaren van de gemeente ’s-Hertogenbosch (d.d. 19 mei 2010) rept de medewerker van het Waterschap Aa en Maas over de mogelijke opheffing van de functie EVZ die nu nog op de Aa rust. Bent u hiervan op de hoogte? Bent u het eens met deze zienswijze? Zo ja, graag toelichting. Zo nee, welke actie zet u hierop uit?
 6. Bent u het met de SP eens dat een verstening van beide oevers niet te rijmen is met de bevordering van de biodiversiteit? Bent u bereid provinciale partners in genoemde projecten hierop aan te spreken?In ambtelijke beantwoording op vragen van bewoners wordt gesteld: “De herinrichting gaat ten koste van de bestaande groenstructuur. De oevers worden op een andere wijze vormgegeven waarbij ze voldoen aan het gewenst ecologisch functioneren.” (zie verder ambtelijke e-mail van Roel Dekens gemeente ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2010)
 7. Wat is de rol van de provincie als het gaat om stedelijke natuur en (natte EVZ’s)?
 8. Wat verstaat u onder ‘gewenst ecologisch functioneren’?

Ook Cecile Visscher van de lokale SP-fractie heeft samen met de Bossche Groenen vragen gesteld over de kwestie:

Geacht College,

Naar aanleiding van geluiden van bewoners van het Muntelbolwerk over plannen voor veranderingen aan de pastoor Bartenbrug en het ravelijn heeft de SP de volgende vragen. Voor de inhoud verwijs ik gemakshalve naar de zienswijze die door 14 bewoners is ingediend tegen de plannen van de heropbouw van het Ravelijn:

 1. Hoe verhouden de plannen rond de reconstructie van het ravelijn zoals die ter inzage zijn gelegd zich tot eerdere presentaties aan bewoners van de reconstructie Halve Maan (“Door juist in de parkstrook naast de Halve Maan meer bomen aan te planten, wordt het contrast met de ‘lege’ Halve Maan versterkt”- dossiernr. SOB07008RM).
 2. Hoe verhouden de nu gepresenteerde plannen zich met de status van de StadsAa als natte Ecologische Verbindingszône (EVZ)?
 3. Hoe verhouden deze plannen zich tot ‘De Groene Delta’?
 4. Is naast het ingenieursbureau ook de stadsecoloog betrokken geweest bij de planvorming?
 5. Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven welke wijzigingen dat heeft opgeleverd?

  2010 is het Jaar van de Biodiversiteit. I.h.k.v. de geplande werkzaamheden zijn al diverse bomen en struiken gerooid rond de Bartenbrug. Na restauratie van de Halve Maan is een eilandje in de Aa verdwenen. De resterende oever aan het Muntelbolwerk is afgewerkt met een verstevigend materiaal waardoor er geen oevervegetatie meer groeit.

  In de plannen die bij de wijktafel ambtelijk zijn toegelicht is aangegeven dat de oever ter hoogte van de Aawal vanaf het rondeel bekleed zal worden met tufsteen.

  De ambtelijke beantwoording van vragen van bewoners heet het: “De herinrichting gaat ten koste van de bestaande groenstructuur. De oevers worden op een andere wijze vormgegeven waarbij ze voldoen aan het gewenst ecologisch functioneren.” (zie verder ambtelijke e-mail van  8 juni 2010)

 6. Wat wordt bedoeld met ‘gewenst ecologisch functioneren’? Wat prevaleert hier: de natte EVZ-functie of het aanzien (de vestingwerken)?
 7. In hoeverre vind u een verstening van beide oevers te rijmen met de bevordering van biodiversiteit?

Geef een reactie