eigen foto
Samen met de Stichting LeefOmgevingGezond (Stichting LOG) hebben we als SP-fractie onlangs een discussie-avond georganiseerd in Rijkevoort over de Landbouw-OntwikkelingsGebieden (LOG’s) en megastallen. In het bijzonder over de plannen in het kleinschalige buitengebied tussen Haps en Rijkevoort. Nu vraagt Stichting LOG nogmaals aandacht van Gedeputeerde Staten voor het probleem.

Blijkbaar wachten de mensen nog steeds op antwoord op een eerdere brief aan het dagelijks bestuur van de provincie. Getuige hun brief van deze week raken ze er aan gewend dat GS zo laks is. Schandalig eigenlijk. Dit schrijft de Stichting LOG:

Geachte college,

Tot op heden hebben wij, zoals blijkbaar bij u gebruikelijk blijkt te zijn, geen antwoord ontvangen op onze brief d.d. 23-04-08. Wij hebben zelfs in deze laatste brief een termijn gesteld waar binnen wij antwoord vroegen op een tweetal voor ons zeer wezenlijke vragen.

Wij vragen ons met recht af wat wij als burgers moeten doen om gehoord te worden. Op zijn minst mag toch reactie verwacht worden op de diverse brieven die wij inmiddels verstuurd hebben. Onze problemen en zorgen kunnen niet door de gemeenten Cuijk en Boxmeer opgelost hebben, daar hebben wij u als bestuurders van de provincie bij nodig.

Er zijn nog veel aspecten t.a.v. de intensieve veehouderij in aangewezen landbouwontwik­kelingsgebieden die om nader onderzoek vragen. De belangrijkste hiervan is de gezondheid. Steeds meer komen er verontrustende signalen uit de media en rapporten omtrent verspreiding van besmettelijke ziekten door de intensieve veehouderij. Wij zijn extra verontrust gezien de situatie in ons toegewezen LOG met grote stallen en burgerwoningen dicht op elkaar.

Tot op dit moment zijn er door u geen garanties te geven dat grote stallen dicht bij elkaar en vlak bij burgerwoningen geen nadelige effecten hebben voor de gezondheid. Dit geldt tevens ook voor de dorpen Haps en Rijkevoort die zo’n 500 meter van het LOG af liggen.

Gezondheidsonderzoek
Dat u als college zich niets aantrekt van onze zorgen om de gezondheid vinden wij schan­dalig. Maar het zijn niet alleen wij, maar met ons zijn er vele burgers die aan randen van LOG’s wonen en met dezelfde zorgen zitten. Als bestuurders dient u uw verantwoordelijk te nemen door naar onze noodkreet ( en de stille noodkreet van vele anderen) te luisteren en daadwerkelijk een breed gezondheidsonderzoek te doen, gebaseerd op de praktijk.

Zolang de uitkomsten van dit brede gezondheidsonderzoek er niet zijn kunnen geen bedrijven van elders naar dit LOG verplaatst worden. Ook nieuwvestigingen zijn niet mogelijk.

Het LOG Haps-Rijkevoort.  
Voor het LOG Haps-Rijkevoort stellen wij, dat los van de uitslag van een gezondheidson­derzoek, dit gebied zich niet kan ontwikkelen als een landbouwontwikkelingsgebied. In bijgaande notitie hebben wij onze zienswijze met argumenten omkleed. Reeds in de brief van 23-04-08 hebben wij gevraagd het destijds genomen besluit, om het LOG Haps-Rijkevoort aan te wijzen als Landbouwontwikkelingsgebied, in te trekken. Wij hebben toen reeds een aantal argumenten genoemd.

Wij richten een zeer dringend verzoek tot u om, op basis van onze- en landelijke zienswijze uw destijds genomen (en later gewijzigd) besluit om het buitengebied tussen Haps en Rijkevoort aan te wijzen als landbouwontwikkelingsgebied, in te trekken.

Wij hopen dat u eindelijk bereid bent naar ons te luisteren en zouden graag onze argumentatie mondeling toe lichten. Wij verwachten dat u ons dringende verzoek ter harte neemt en dit bespreekt binnen uw college. Uiteraard verwachten wij een positief antwoord. Mocht onze werkwijze niet conform de regels zijn dan verwachten wij van u op korte termijn een reactie op welke wijze wij als burgers met u kunnen communiceren.

Dit klinkt bijna als een noodkreet. Maar goed, we hebben voor de Stichting LOG nagekeken wat de mogelijkheden waren voor een Burgerinitiatief. Ook in Limburg en Overijssel is dit gedaan en inde laatste provincie leidde dit in elk geval tot bespreking in Provinciale Staten. Wat nog moigelijk was binnen de regels was een Burgerinitiatief starten over megastallen. Helaas hebben ze er niet voor gekozen, ik had het een interessante optie gevonden. 


V.l.n.r.: Hugo Polderman (SP, Tweede Kamer), Noud van Vught (CDA, PS), Johan Martens (GroenLinks, PS) tijdens de discussie-avond in Rijkevoort. 

Lees hier mijn eerdere blogs over het LOG Haps-Rijkevoort.

De bijlage van de Stichting LOG, waarin meer achtergronden staan, is hier te lezen (bestand opent in Word-formaat).

Geef een reactie