Gisteren deed de Raad van State (RvS) uitspraak in een zaak die wel eens vergaande consequenties kan hebben voor  boeren nabij natuurgebieden. Ik blogde al eerder over deze zaak, zie hier. Dank aan de oplettende blogvolger die me attendeerde op de uitpraak!

Zie het eerdere blog voor de achtergronden. De RvS heeft de Werkgroep Behoud de Peel in het gelijk gesteld en de vergunning die Gedeputeerde Staten had verleend wordt vernietigd. De vraag is nu of de uitspraak inderdaad zo ver voert dat boeren in deze gebieden niet meer kunnen uitbreiden. Dit is voer voor juristen. Ik geef hieronder beknopt de uitspraak weer.

Zo is te lezen dat GS eerst heeft geprobeerd de Werkgroep Behoud de Peel niet-ontvankelijk te laten verklaren. Die opzet is door de RvS niet gesteund:

Bij besluit van 3 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [vergunninghoudster] voor het exploiteren van een varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats] in de omgeving van het beschermde natuurmonument “Deurnese Peel” en het als speciale beschermingszone aangewezen gebied “Deurnese Peelgebieden”.

Bij besluit van 12 februari 2008, kenmerk 1322972/1371698, heeft het college het door de stichting Stichting Werkgroep Behoud de Peel (hierna: de stichting) hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

 

Nadat deze hobbel was genomen komt de RvS tot de uitspraak:

De conclusie is dat hetgeen de stichting heeft aangevoerd aanleiding geeft voor het oordeel dat het bestreden besluit niet berust op een deugdelijke motivering. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit dient wegens strijd met artikel 7:12 van de Algemene wet bestuursrecht te worden vernietigd.

Veel interessanter, maar voor mij lastig te duiden zijn de overwegingen en alle verwijzingen naar de Natuurbeschermingswet en de Vogelrichtlijn. Lees daarvoor de gehele uitspraak op de webstek van de Raad van State, klik daarvoor hier.

This Post Has 2 Comments

  1. Soms moet je als Werkgroep Behoud de Peel je hakken in het zand zetten. En dit geeft op het eind van de rit een goed gevoel.

    Werkgroep Behoud de Peel de Bewoners van De Peel en bezoekers mogen trots zijn op jullie werk !!

    Mooie gedaan, maar wees waakzaam…

Geef een reactie