PRVMZ ziet Sara (2)

Nog tegoed: het ronde tafelgesprek ‘mens & dier’ tijdens het jubileumcongres van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg (PRVMZ).

Helaam onderaan dit lange verlsag nog kort over Jopie Verhoeven, raadslid van de PRVMZ en voorzitter van het NPCF (klik hier)

Een achttal deskundigen op het gebied van veterinaire (dier-) en humane geneeskunde, ZLTO, wethouder Hendrik Hoeksema (PvdA, Oss) werden voornamelijk ondervraagd over zoönosen, ziekten die overgaan van dier op mens.

De eerste conclusie die binnenkwam was van epidimoloog Peter Sneebergen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Het financieringssysteem schiet te kort. Daarom is het niet mogelijk om snel en adequaat een epidemie te bestuderen wanneer deze pop het hoogtepunt is. Terwijl het huist dan interessant en leerzaam is om zoiets te bestuderen.

Een ander leerpunt werd aangedragen door de Herpense huisarts (per abuis als de ontdekker van Q-koorts aangeduid), Alphons Olde Loohuis: collega-huisartsen zijn slecht bereikbaar en wakker te krijgen over Q-koorts.Vertraging in (be-)handelen geeft later grotere kans op chronische ziekzijn als gevolg van Q-koorts. Verder misstte hij contact met dierenartsen.

Eigen onderzoek (niet representatief, want in de Q-koortsregio) wees uit dat meer dan 50% van de longontstekingen Q-koortsgerelateerd is. Als huisartsen niet alert zijn, behandelen ze een longontsteking, terwijl er veel meer aan de hand is.

Volgens Peter Sneebergen (JBZ) is het nu het eerste nodig dat accute Q-koorts snel wordt behandeld. Het probleem van de huidige economie is volgens hem dat het maken van een juiste inschatting van belang is, maar getuige de overreactie op de Mexicaanse griep (overigens ook gewoon een zoönose, nl. varkensgriep) nog altijd lastig. Daartegenover staat een inadequate reactie bij de uitbraak van Q-koorts. Die achterstand is niet meer in te halen, er is bovendien te veel versnippering.

Zoönosen voorkomen?

Dat was een vraag die aan de deelnemers werd gesteld. Maar een de emoties lopen soms hoog op, er zijn immers veel persoonlijke belangen. Zo worden er mensen ziek, veel mensen. En zo zien veel boeren hun bron van het bestaan door overheidsbeslissingen ‘ge-euthaniseerd’ worden. Dat brengt vanzelfsprekend emoties met zich mee.

Maar we moeten wel proberen bij de feiten te blijven. Een boer in de zaal bracht in dat al lang bekend was hoe Q-koorts kon worden bestreden. Dát werd weer bestreden door de deskundigen uit het forum. Een uitbraak al deze is nog nergens ooit gezien, dus dat vraagt een andere aanpak.

Er werd gewezen op de gebrekkige communicatie tussen dieren- en mensenartsen. Merel Langelaan van het RIVM benadrukte dat het cruciaal is dat de veterinaire beroepsgroep gehoord wordt. Al sinds 2006 nemen dierenartsen deel aan het onderzoek. Daar ligt niet het probleem, maar bij de verschillende ministeries (volksgezondheid versus landbouw, Ron).

Toon van Hoof van de ZLTO bestreed dat er sprake was van competitiedrang tussen de ministeries van LNV en VWS. En dat vind ik een beetje kwalijk. Het ZLTO heeft het almaar over hettackelen van uitbraken van dierziekten (“we tackelen elke uitbraak wel”), terwijl de vraag juist was hoe dit soort uitbraken te voorkomen.

Omdat ik het kookpunt wel had bereikt bij de zoveelste poging om onder het mom van redelijkheid het eigen belang subtiel naar voren te schuiven, heb ik het woord gevraagd. Toon van Hoof stelde namelijk dat de Q-koortsbacterie altijd in Nederland zou blijven. En hij ging niet in op de vraag.

Voor mij een mooie aanleiding om de hele gang van zaken rond ‘de massagesalon van Leuven’ * aan te kaarten. Wat is de ZLTO bereid om te doen om in de toekomst de intensieve veehouderij  gezonder te maken? In plaats van in Belgische achterkamertjes een akkoordje (“hoho, er is geen sprake van een akkoord”, klonk het vanuit de zaal) voor te bereiden.

Vond-ie niet leuk, legde me nog wat woorden in de mond (dat wij alle boeren weg wilden – aperte onzin natuurlijk), maar ik had mijn zegje gezegd.

Ook Henk Jans van de GGD benadrukte dat er van een akkoord geen sprake was. De GGD was gevraagd te adviseren. Eén van de adviezen die hij had meegegeven aan de bestuurders was om alleen díe plaatsen waar weinig mensen wonen in te richten als Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG’s). Welke dieraantallen, afstanden tussen stallen moeten eerst onderzocht worden. Het voorzorgsbeginsel moet gelden, de risico’s moeten eerst in beeld gebracht worden.

Er werd een rijtje dierziekten genoemd, waarvan ik er een aantal niet had meegekregen, en een schot voor de boeg van mogelijke zoönosen in de toekomst: het West-Nijlvirus bij paarden (dodelijk voor de mens, al in Italië) en (stokpaardje van wethouder Hoeksema) toxoplasmose bij katten (ik dacht dat het deze was, klik hier). Hij pleitte er ook nog voor om volksgezondheid bij alle aspecten van gemeentelijk beleid te betrekken. En om de 6 miljoen katten in Nederland verplicht in te enten tegen toxoplasmose (ook wel kattenziekte).

 

20100129_prvmz_brigitevanhaaften
Gedeputeerde Brigite van Haaften ontving het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘De gezondheidsagenda van de toekomst’.

Er was tot slot nog een interessante lezing van Jopie Verhoeven (hoe vaak zien we eigenlijk mensen in een rolstoel prominent op een congres?) over de plaats van de patiënt in de gezondheidszorg.Het zorgdebat wordt teveel vanuit een financieel-economisch perspectief gevoerd, i.p.v. de maatschappelijke opbrengst van gezondheid.

Ook benadrukte ze dat in Nederland ook nu nog gezondheid gekoppeld is aan de sociaal-economische positie van mensen. Armoede gaat gepaard met korter en minder lang gezond leven. Kortom, er is meer nodig dan medische wetenschap alleen om de gezondheid van mensen op een hoger plan te tillen.

* De SP, VVD, PvdD zijn niet ingegaan op de uitnodiging om met de Commissaris van de Koningin, Gedeputeerde van Heugten, de GGD, ZLTO en BMF een klein weekje naar België te gaan, zogenaamd om de reconstructie van het platteland aldaar eens te bekijken. In werkelijkheid moesten de klokken gelijk gezet worden voor het megastallendebat. En dan is een publieke en een perstribune niet handig. CDA, PvdA, D66 en GroenLinks zagen daar geen enkel bezwaar in.

Geef een reactie