Opheldering over De Heus


Vandaag heb ik namens de SP-fractie de nieuwe milieubeschikking voor veevoederbedrijf De Heus geagendeerd voor de commissie Ruimte & Milieu van 1 juli aanstaande.

Zoals ik al eerder schreef, is in de media een iets te rooskleurig beeld geschetst over de nieuwe milieubeschikking. Vandaag heb ik de volgende brief aan de vorozitter van de commissie gestuurd:

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoek ik u om voor de vergadering van de commissie Ruimte & Milieu de op 8 mei afgegeven milieubeschikking voor De Heus Ravenstein te agenderen.

Mijn motivatie is als volgt:

Op 8 mei jongstleden heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) een herziene milieubeschikking afgegeven voor de firma De Heus in Ravenstein t.b.v. de productie van veevoeders. De nieuwe beschikking heeft wederom voor de nodige beroering gezorgd in Ravenstein. De afspraak om vooraf overleg te plegen met een vertegenwoordiging van bewoners is volgens het comité ‘Het kan HEUS beter’ door GS niet nagekomen.

GS gaan uit van een bestaande situatie en baseren daar de milieuvergunning cq. -beschikking op. Dit is cruciaal, indien de beschikking een nieuwe situatie betreft, de nieuwe strengere normen voor geurbelasting gelden.

Inmiddels heb ik signalen opgevangen dat opnieuw tegen deze beschikking bezwaar zal worden aangetekend. Deskundigen verwachten dat ook deze beschikking zal worden vernietigd door de Raad van State.

In plaats van het stellen van schriftelijke vragen, verzoek ik u daarom dit onderwerp voor de vergadering van 1 juli te agenderen, en zo belanghebbenden de kans te geven gebruik te maken van het inspreekrecht.

De volgende vragen wil ik tijdens de commissievergadering van 1 juli aanstaande beantwoord zien door GS:

  1. Waarom is in tegenstelling tot een eerdere toezegging, geen overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van omwonenden vóórdat de nieuwe beschikking bekend werd gemaakt?
  2. Waarom betaalt de provincie het geurnormeringsonderzoek, terwijl De Heus Ravenstein feitelijk de vragende partij is m.b.t. de vergunning?
  3. De VROM Inspectie geeft aan dat GS uit zouden moeten gaan van een nieuwe situatie, dit wordt bevestigd door deskundigen van het bewonerscomité. Dit betekent dat de strengere geurnorm uitgangspunt voor de nieuwe beschikking zou moeten zijn. Waarom gaan GS uit van een bestaande situatie en dus een minder strenge geurnorm?
  4. De stofuitstoot zoals die nu is berekend is in strijd met de huidige wet- en regelgeving. Hoe verklaart u dit?
  5. Waarom neemt u willens en wetens het risico dat ook deze beschikking weer wordt vernietigd door de Raad van State? Wat mag De Heus in Ravenstein in de tussentijd produceren? Welke vergunning geldt in de tussenliggende tijd en bent u bereid deze strikt te handhaven?
  6. Waarom weigert u nog steeds om de op- en afrit die buiten het terrein van De Heus ligt mee te nemen in de berekening van de overlast door af- en aanvoer?
  7. De noodzaak tot verplaatsing van het bedrijf is onlangs nog benadrukt door dijkgraaf Verheijen van Waterschap Aa en Maas. Bent u momenteel in overleg met het Waterschap en de colleges van B&W van ‘s‑Hertogenbosch en Oss om tot een verhuizing te komen voor de beide overlastgevende vestigingen van De Heus naar een locatie waar het bedrijf qua productie vooruit kan en geen overlast veroorzaakt? Zo nee, waarom niet? Wat is uw lange termijnvisie op dit bedrijf op de huidige locatie?

Op de foto hierboven van begin dit jaar, waar onderzoekers van Wageningen Universiteit uitlegden dat de toenmalige vergunning (die enkele weken later werd ingetrokken) niet deugde. Dezelfde deskundigen menen nu dat de nieuwe beschikking ook door de Raad van State zal worden vernietigd. 

Geef een reactie