Moties schrijven

Vandaag staat in het teken van de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten van morgen. We leggen de laatste hand aan moties en amendementen. Verder vandaag: rondetafelgesprek over het eindrapport van de commissie Beleidsevaluatie over het subsidiebeleid.

Zelf heb ik vorige week bij de fractie enkele moties en één amendement voorgesteld. Vanochtend heb ik er ze op enkele punten verbeterd en nu kunnen ze gepubliceerd worden.

De eerste motie die ik heb geschreven gaat over megastallen:

overwegende dat:

 • De effecten van zogenaamde megastallen op de volksgezondheid nog niet helder zijn.
 • Er onder de bevolking en onder medewerkers in de gezondheidszorg de nodige vragen hierover leven.
 • De vestiging van megastallen andere ruimtelijke ontwikkelingen in Brabant in de weg staan.
 • Er op dit moment een maatschappelijk debat gevoerd wordt over nut en noodzaak van deze vorm van intensieve veehouderij.

besluiten:

 • Tot een moratorium op de komst van nieuwe megastallen totdat de effecten op de volksgezondheid nader zijn onderzocht.
 • De mogelijkheid te onderzoeken om tot een maximum aantal varkens en kippen per bedrijf te stellen.
 • De wenselijkheid te onderzoeken om megastallen te clusteren samen met de nevenactiviteiten (te denken aan mengvoederindustrie, slachterijen, mestverwerking) op grote industrieterreinen, zoals bijvoorbeeld Moerdijk.

De tweede over stimulering van biologische landbouw en aanbod in schoolkantines:

overwegende dat:

 • De biologische landbouw afzet behoeft voor haar producten.
 • De provincie Noord-Brabant duurzame landbouw bevordert.
 • Schoolkantines vaak ongezond voedsel aanbieden.
 • Er kansen liggen om afzet van biologische producten te bevorderen en gezond eten onder jongeren te promoten.

besluiten:

 • Tot oprichting van een stichting met als doel de afzet van biologische streekproducten in schoolkantines te bevorderen.
 • In het stichtingsbestuur vertegenwoordigers van de biologische landbouw, onderwijs en provincie te benoemen.
 • Binnen een half jaar met een voorstel aan Provinciale Staten te komen, inclusief budgetaire dekking.

De derde motie gaat over het aanbieden van duurzame vis in de bedrijfskantine, deze wordt ingediend door de PvdD, mede names SP en GL. Ten slotte heb ik een amendement geschreven over luchtmeetstations in West-Brabant:

overwegende dat:

 • De nabijheid van zware industrie in het havengebied Antwerpen incidenteel de luchtkwaliteit in West-Brabant negatief beïnvloedt.
 • West-Brabanders een groter risico lopen om verontreinigde lucht in te ademen.
 • Berekeningsmodellen calamiteiten en incidenten niet voorspellen.
 • Samenwerking met Vlaamse overheden bij incidenten achteraf plaatsvindt.
 • Een betere monitoring van de luchtkwaliteit in West-Brabant gewenst is, zodat bij calamiteiten de autoriteiten sneller gewaarschuwd worden en hierdoor beter in staat zijn doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van haar inwoners.

besluiten:

 • In totaal maximaal € 500.000,- te reserveren voor twee meetstations.
 • T.b.v. onderhoud de komende jaren steeds maximaal € 50.000,- te reserveren voor onderhoudswerkzaamheden.
 • In overleg met het RIVM te komen tot een goed beheer van de meetstations.

 

Geef een reactie