Eendenkooi in Schijndel?


Vakantie of niet, werk genoeg. Zojuist statenvragen gesteld over vreemde toestanden in Schijndel. Met dank aan de Schijndelse SP.

Hieronder wat droogjes de brief die ik schreef aan Gedeputeerde Staten. Hierboven onder de koppeling naar de SP Schijndel meer info over de achtergronden.

Geacht College,

Op 12 juni jongstleden heeft de gemeenteraad van Schijndel besloten medewerking te verlenen aan enkele plannen die wellicht strijdig zijn met het eigen gemeentelijk, danwel geldend provinciaal beleid. Het betreft hier een realisatie van een zogenaamd nieuw landgoed. Bij brief van SP-fractievoorzitter in de Schijndelse gemeenteraad, mevrouw T. Wouters, is gedeputeerde Rüpp op de hoogte gesteld van deze raadsbesluiten.

Over de toestemming tot oprichting van een nieuw landgoed op de Vlagheide heeft de SP-fractie de volgende vragen aan uw college:

1. Bent u op de hoogte van het besluit van de gemeenteraad om toestemming, cq medewerking te verlenen aan de oprichting van een nieuw landgoed in gebied ‘De Vlagheide’?

2. Is voornoemd besluit aangemeld voor de provinciale regeling ‘Rood voor groen, Nieuwe landgoederen in Brabant’?

3. Volgens onze informatie komt het voorstel nog niet in de buurt van de voorwaarden zoals deze gesteld zijn in de provinciale regeling ‘Rood voor groen, Nieuwe landgoederen in Brabant’. Deelt u onze mening in deze?

4. Komt dit raadsbesluit in aanmerking voor vernietiging? Zo nee, welke instrumenten heeft u om dit raadsbesluit ongedaan te maken en bent u van plan dit ook daadwerkelijk te doen? Zo nee, waarom niet?

5. De plannen voor het landgoed behelzen onder andere de aanleg van een aantal vijvers. In hoeverre is hier sprake van een ontgronding in strijd met de ontgrondingsverordening van Noord-Brabant?

6. Acht u de aanleg van vijvers in dit gebied een passende invulling van ‘nieuwe natuur’?

Een tweede besluit van de Schijndelse gemeenteraad betreft de realisatie van een nieuwe eendenkooi. De vragende partij, wil een bestaande (aangelegde) natuurvijver uitbreiden met een eendenkooi en voert educatieve doeleinden op als motivatie.

De gemeente Schijndel heeft haar archeologische waardenkaart goed op orde. Het betreffende gebied wordt aangeduid als een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Daarnaast treft men in het betreffende gebied ook een waardevol landschapselement aan, een steilrand.

De provincie Noord-Brabant wil bij de zorg voor archeologie meer aandacht hebben voor het goede beheer van archeologische bodemvondsten. De provincie wil gemeenten meer stimuleren bij hun rol voor archeologische monumentenzorg. Dat valt op te maken uit de startnotitie Archeologische Monumenten Zorg in Noord-Brabant 2008-2011.

7. In hoeverre acht u een nieuwe eendenkooi op droge zandgronden een waardevolle aanvulling op de natuurwaarden?

8. Bent u het met de SP-fractie eens dat een eendenkooi in deze omgeving in feite een wezensvreemd object is en niets toevoegt aan landschappelijke waarden?

9. Is ook hier niet sprake van een verkapte vorm van ontgronding, in strijd met de geldende Noord-Brabantse Ontgrondingsverordening?

10. Is het besluit van de Schijndelse gemeenteraad in strijd met het provinciale beleid betreffende archeologische bodemvondsten en monumenten?

11. Indien het besluit van de Schijndelse gemeenteraad in strijd is met onze provinciale Ontgrondingsverordening, en indien inderdaad niet zorgvuldig omgegaan wordt met archeologische vindplaatsen en waardevolle landschapselementen, bent u bereid het besluit van de Schijndelse gemeenteraad om goedkeuring te verlenen tot vestiging van een eendenkooi te vernietigen? Zo nee, waarom niet?

Eigen foto’s volgen morgen, wanneer ik op inspectie ga.

Geef een reactie