Podiumkunsten

De podiumkunsten stonden centraal tijdens mijn vuurdoop in Provinciale Staten als woordvoerder cultuur. En dat ging lang niet slech.

Foto boven: dansgezelschap De Stilte in Breda.

De podiumkunsten / cultuurbeleid Brabant

Er was dan ook een wat rommelige behandeling in de commissie Cultuur & Samenleveing (cie CS) aan voorafgegaan (zie eerder blog, hier). Einde van het liedje was dat staande de vergadering besloten werd het commissievoorstel te promoveren tot statenvoorstel. Er werd een tijdlijn gepresenteerd waarbij inzichtelijk werd gemaakt hoe de verschillende beleidslijnen in de tijd vanuit Rijk en provincie bij elkaar komen en daar zijn momenten ingebouwd waar PS instemmingsrecht krijgt.

Vooral op dat laatste had ik aangedrongen. Naast enkele inhoudelijke aanpassingen van het plan. In het statenvoorstel waren de meeste van mijn opmerkingen overgenomen (zie daarvoor nogmaals het verslag van de cie CS). Niet alle partijen waren te spreken over het verloop en over de kwaliteit van het voorstel.

Maar aangezien aan (in elk geval) mijn inhoudelijke en procesbezwaren tegemoet was gekomen door Gedeputeerde Brigite van Haaften vond ik het prima. Er waren immers voldoende momenten ingebouwd waarop door de cieCS of in PS aan de bel getrokken kon (kan) worden.

Nog niet alles was helemaal in orde en daarom had ik een aantal wijzigingsvoorstellen (amendementen) ingediend. Onder andere om als toetsingscriterium toe te voegen dat er een balans dient te bestaan tussen vraag en aanbod van (jeugd-)dans versus (jeugd-)theater. Om dit te ondersteunen heb ik per motie de Gedeputeerde gevraagd in kaart te brengen hoe het met die balans gesteld is.

Tot slot heb ik nog een amendement ingediend om bij de financiering ook de private cultuurfondsen te noemen en nog een reparatievoorstel om de inbreng van PS te borgen. Al mijn moties en amendementen zijn aangenomen, 2 zelf unaniem. Da’s een mooie oogst, en de Gedeputeerde kan (met de complimenten) nu aan de slag en de culturele instellingen uitnodigen om subsidieverzoeken in te dienen.

Onder de foto mijn bijdrage (die aanvullend is op mijn bijdrage in de commissie):

Boulevard 2011

Festival Boulevard

Inbreng ‘Podiumkunsten’ in PS

Voorzitter,

Er is het nodige gebeurd voordat dit voorstel ook echt een Statenvoorstel werd. In de laatste commissievergadering Cultuur & Samenleving zijn de nodige opmerkingen gemaakt ten aanzien van het proces en was er aanvankelijk onduidelijkheid over de inhoud: op welke punten diende PS kaders te stellen?

En omdat ik blij ben met het uiteindelijke resultaat (inhoud én proces), en ondanks het feit dat het proces misschien niet de schoonheidsprijs verdient begin ik met het uitdelen van een compliment aan de Gedeputeerde én aan de commissie. Samen zijn we er uiteindelijk uitgekomen.

Het belang van een gezond cultureel klimaat voor de economische ontwikkeling is al breed besproken. De vraagtekens bij het totaalbeeld zijn ook al meermalen door mij in de commissie uitgesproken.

De samenhang van onze plannen met 2018Brabant. En dat weer in het licht van de opgelegde Rijksbezuinigingen die onze culturele voorzieningen extra zwaar treffen. Daarbovenop de gemeentelijke en provinciale bezuinigingen. Dat alles zal ons dwingen tot keuzes:

Houden we zoveel mogelijk overeind met minder middelen of maken we keuzes en houden we minder instellingen over die een volwaardig aanbod brengen?

Brabantstad

Juist omdat er veel wordt samengewerkt i.h.k.v. BrabantStad moet het proces wel helder zijn. En daarover heb ik een aantal opmerkingen:

GS zal na het advies van de Adviescoimmissie Kunsten een puntenregeling ontwerpen waar de toetsingscriteria in terugkomen. Om te borgen dat de vandaag vastgestelde criteria ook daadwerkelijk hun uitwerking vinden in het puntensysteem dat GS later vaststelt, de volgende vraag: Komt het puntensysteem nog langs de commissie of PS?

Een volgend procesmatig probleem kan zich voordoen bij het volgende stadium als het culturele veld met de betrokken overheden gaat bekijken wat de ruimte is om binnen de voorgestelde bezuinigingen door Rijk, provincie en BrabantStad een sterke culturele infrastructuur te behouden.

Welke ruimte heeft GS in deze gesprekken en waar worden deze aan getoetst?

Dit is bij uitstek een moment om PS, eerst via de commissie, een aantal scenario’s voor te leggen. Helaas moet ik constateren dat dit kaderstellend moment uit het schema (zoals is voorgelegd aan de commissie) is verdwenen.

Ik wacht de reactie van de Gedeputeerde af, ik houd hierover een amendement achter de hand om de tijdlijn planning aan te passen.

Het BrabantBod

Ik had wat bedenkingen bij het BrabantBod. Na d enodige gesprekken met vertegenwoordigers uit de culturele sector ben ik enigszis gerustgesteld. Al is het altijd oppassen. In tijden van bezuinigingen kan elke organisatie ter discussie komen te staan en dan is het zaak dat wij hier heldere toetsingscriteria vaststellen.

De angst dat op zichzelf goed functionerende instellingen die niet zo maar in één organisatie of samenwerkingsverband onder te brengen zijn en daardoor dreigen te verdwijnen, is wat weggenomen.

Het uitgangspunt dat daar waar samenwerking meer oplevert dan bezuiniging alleen, onderschrijft de SP-fractie.

Eén financieringsmogelijkheid is niet expliciet belicht en dat zijn de private culturele fondsen. Deze bieden ook mogelijkheden voor de Brabantse infrastructuur.  Amendement om deze op te nemen in de tekst op p.5.

experimentele initiatieven

Voorzitter,

Bij cultuur zal het altijd lastig zijn om alles volgens strakke richtlijnen te regelen. Er moet ook ruimte blijven voor experimentele initiatieven die buiten de bestaande kaders vallen. Soms omdat ze nieuw zijn, soms omdat ze onder geen noemer te vatten zijn.

Dat brengt me bij de uitgangspunten voor beleid infrastructuur podiumkunsten.

De genoemde uitgangspunten zijn niet in beton gegoten, maar mogen echter niet te vrijblijvend gehanteerd worden. Daarom zal de SP een amendement hiertoe van de PvdA mee indienen.

Voor wat betreft de onder punt 1 genoemde uitgangspunten ben ik blij dat de Gedeputeerde mijn suggesties heeft overgenomen.

Kortweg: maatschappelijke inbedding, regionale spreiding, (ook buiten B5-steden), educatie, mate van verwerving eigen inkomsten. Dank daarvoor.

Dat geldt niet voor de mogelijke disbalans tussen vraag en aanbod tussen jeugdtheater en jeugddans. Voor de SP is het belangrijk dat ook gekeken wordt naar die balans. Voor ons is dat een toetsingscriterium.

Hiervoor dient wel eerst in kaart gebracht te worden hoe het met die vraag en aanbod staat. Daartoe dien ik een motie in.

Vervolgens dien ik een amendement in om dit ook als toetsingscriterium op te nemen onder punt 1 op pagina 6.

Motie festival Boulevard

motie 13 november 2010
GS stelt terecht dat dit voorstel alles te maken heeft met 2018Brabant, maar dat het financieel een gescheiden traject is.

In dat kader wijs ik er nog eens op dat het van belang is dat we helder krijgen welke activiteiten met internationale allure financiële zekerheid geboden moeten worden tot aan het jaar dat de beslissing valt. Voor de SP is het duidelijk dat theaterfestival Boulevard er daar één van is en dat de aangenomen motie (13) van november 2010 de ruimte ook biedt. In november komen we hierover weer te spreken in de commissie.

Ik hoop dat dan duidelijk is dat we het eens zijn over de uitgangspunten zodat organisaties snel duidelijkheid over hun financiële positie hebben.

Ik ben dan ook blij met het advies voor de Raad voor Cultuur aangaande de Culturele Hoofdstad van Europa. Dit sluit mooi aan bij wat ik hiervoor zei over theaterfestival Boulevard. Eén van de adviezen is dat het programma een regionale inbedding dient te hebben. Daar voldoet tfB ruimschoots aan.

Voorzitter,

Het voorstel is te veelomvattend om in vijf minuten alle aspecten te benoemen, waarvan ik het met de meeste eens ben. Vandaar dat ik actief heb meegedacht en enkele wijzigingen voorstel. Als die worden aangenomen, staat hier voorlopig een tevreden Statenlid voor u.

This Post Has One Comment

  1. Hee, heb net je bericht gelezen en wederom een goed bericht! Ik volg je al een tijdje en heb nu zelfs https://blog.ronvanzeeland.nl/de-podiumkunsten toegevoegd aan mijn favorieten! Heeft niets met het bovenstaande bericht te maken, maar ik wou dat even kwijt!! 🙂 Je staat trouwens met dit bericht op de tweede pagina van Yahoo!

Geef een reactie