Nadat we in september de uitgangspunten hadden aangescherpt (zie eerder blog, hier), werd nu wat ik maar vertaal als de subsidieregeling podiumkunsten besproken. Besproken, want GS beslissen.

Podiumkunsten

Hier en daar wordt wel gesuggereerd dat er geen millimeter veranderd is aan de regeling, maar dat is niet waar. Maar mocht blijken dat GS naast de toegezegde aanpassingen niets doen met breed gedragen kritiek, dan ontstaat er wel een probleem. De Gedeputeerde heeft naar aanleiding van de brief van de festivals twee aanpassingen opgenomen in de regeling, bijvoorbeeld de eis dat publiek ook buiten de standplaats gevonden moet worden. Een festival is gefixeerd in één stad, maar trekt wel publiek van ver daarbuiten.

Geld voor cultuur…


We hadden het een beetje over ons zelf afgeroepen: Provinciale Staten mee aan het roer, daar waar normaal gesproken Gedeputeerde Staten (GS) beslissen over de subsidieregeling.

De vraag om meer geld, daar ben ik tegen alle instanties duidelijk in geweest: de begroting is vastgesteld, daarmee zijn we te laat (en dan moet ik wat dat betreft ook de hand in eigen boezem steken, de SP heeft een voorstel van de oppositie voor meer geld voor cultuur niet gesteund. Maar zowel VVD als SP zegden de oppositie toe dat over een verschuiving van geld binnen de begroting van Gedeputeerde van Haaften te praten valt als er naar aanleiding van de bezuinigingen aanleiding toe is.

Heikel punt waren de subsidieplafonds die vernieuwing in de weg staan en onvoldoende maatwerk leveren voor instellingen die te klein zijn voor de ene categorie en te groot voor de andere. Nu is het zo dat de Provinciale Adviescommissie voor de Kunsten inhoudelijk de aanvragen beoordeelt en het advies wordt nog aan PS voorgelegd. Het kan dus nog alle kanten op. Dan zijn ook de consequenties van onze keuzes duidelijker.

Hier mijn bijdrage (al telt het gesproken woord uiteraard, dit geeft weer hoe ik er in sta):

Uitgangspunten beleid infrastructuur podiumkunsten en beeldend multimedia

Het is onmogelijk om iedereen te vriend te houden in deze tijden van bezuinigingen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Geen gaten opvullen die het Rijk laat vallen: prima, maar tegelijkertijd repareren we indirect wél het nodige. En soms vind ik dat nog goed ook, soms heb ik er vragen bij.

Ik vind dat we maximale transparantie moeten betrachten bij de subsidieregeling. Enerzijds betreft het de te wekken verwachtingen t.a.v. de instellingen, anderzijds de eisen die gesteld worden.

Zijn die allemaal zo hard als hier gesteld of zijn we ook pragmatisch? En zeggen we daarmee ook niet dat we indirect sturen? Die wel en die niet?

Concreet: Er dient gezamenlijk ingeschreven te worden, maar een enkele organisatie kan dat toch op eigen kracht. Van anderen vinden we het (hier onuitgesproken) beter dat ze vergaand samenwerken. Zo verschijnt er plots subsidieposten als ‘kinderopera’.

>>> Zijn we bezig om zo extra mogelijkheden voor Opera Zuid en HBO te creëren i.p.v. vergaande samenwerking tussen het LSO en HBO én Opera Zuid te stimuleren?

En er verschijnen gezelschappen ten tonele die hier tot voor kort niet gevestigd waren en die nu uit de magere pot mee willen eten. Als we geen gaten gaan opvullen die het Rijk achterlaat, dan moeten we zeker geen gaten gaan opvullen die andere steden, Rijk of provincies laten vallen.

>>> Ik noem het Nederlands Kamerkoor en hoor graag van de Gedeputeerde hoe zij hierover denkt. Zijn er verwachtingen gewekt? Voorziet art. 2.1.4 1a hierin (p.3 regeling)?

>>> uitvoering motie 13:  waarom brengt GS zelf de (dis-)balans niet in kaart?

>>> uitgangspunt 6: Draagt bij aan de ambitie 2018Brabant: waarom niet in de regeling verwerkt?

Een kritische kanttekening: Opgeteld bij de Rijks- en gemeentebezuinigingen zorgen wij als provincie voor een forse verlaging van de cultuurbudgetten. We moeten ons regelmatig afvragen of in dat licht de ambitie om Culturele Hoofdstad te worden haalbaar blijft.

Ook hoor ik graag reactie op enkele punten door de festivals aangestipt in hun brief van vorige week. Ik ben behoorlijk geschrokken van de mededeling dat zij niet geconsulteerd zijn. Klopt dit? Er is wel uitvoerig over de regeling met de gezelschappen gesproken.

Maar uit contacten met enkele instellingen en de insprkeekster van Matzer blijkt dat dat zelfs niet met alle gezelschappen is gebeurd.

Deze week kwam daar de gezamenlijke brief van vrijwel het gehele culturele veld bij. Hoewel ik sympathie heb voor de wens om meer geld, is dat nu een vrijwel onmogelijke vraag.

Ik kan zo niet beoordelen of al hun wensen gerechtvaardigd zijn, m.n. de financiële niet, maar niet alles komt mij vreemd voor.

zie voor detailvragen de gemarkeerde delen van de brief van de festivals

We kunnen klagen over de zeer forse Rijksbezuinigingen en de onterechte verdeling t.o.v. de Randstad, maar zijn we niet bezig in ons eigen vlees aan het snijden zoals verwoord in de brief (2) van de culturele instellingen die ons deze week bereikte?

>>> Mandaat BKKC bij uitvoering subsidieregeling experimenten. Hoe houden we dit transparant en waar kan GS op sturen?

>>> Schakel Bureau Europa in om actief met de culturele sector op zoek te gaan naar subsidiemogelijkheden Cultuurfonds Europese Unie.

>>> Wat kan de provincie betekenen voor instellingen waarbij provincie nu de hoogste overheid is die subsidieverstrekker is, en die aanvragen hebben lopen bij de EU, in de vorm van borgstelling?

Geef een reactie