Brabant gaat biologisch

Brabant gaat biologisch
2004-oogst-moestuin-bio

Vandaag maakte de provincie Noord-Brabant door middel van een persbericht bekend dat de biologische landbouw in onze provincie behoorlijk in de lift zit.

Trend: biologisch

Hiermee volgen we de landelijke trend, waarover ik eerder al schreef. Hieronder het persbericht.

Provincie stimuleert omschakeling duurzame bedrijfsvoering

Biologische landbouw in de lift

De biologische landbouw in Brabant zit duidelijk in de lift. Tussen 2003 en 2006 groeide in de provincie het biologisch areaal met 65 procent (ofwel 2253 hectares). Hoewel het marktaandeel van biologische producten desondanks relatief beperkt is, is door de stijgende consumentenvraag naar deze producten zelfs sprake van schaarste. De grootste uitdaging voor de provincie is daarom om gangbare agrariërs te  motiveren om te schakelen naar duurzame bedrijfsvoering.

De aandacht voor biologische producten blijkt zijn vruchten af te werpen. De provincie Noord-Brabant is samen met haar partners en het landbouwbedrijfsleven bijzonder actief op dit terrein. De groei in consumentenvraag voor biologische producten is gestegen van 3 procent in 2005 naar 15 procent in de eerste helft van 2007. Er is nu zelfs sprake van een tekort aan dergelijke landbouwproducten.

De provincie wil inspelen op de veranderende marktomstandigheden, zo blijkt uit het Plan van Aanpak Biologische Landbouw 2008 – 2011, waarvoor jaarlijks 231.985 euro beschikbaar is.
Zo blijven markt- en ketenontwikkeling de basis van het programma, met daarin aandacht voor een integrale ketenaanpak waarbij het marktgericht stimuleren van omschakeling een rol speelt.

Ook wordt ingezet op versterking van de biologische landbouw in gebieden, waar landbouw en andere functies zoals natuur, landschap, recreatie en drinkwaterwinning sterk met elkaar verweven zijn. De biologische landbouw kan daar door haar prestaties mede bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen in deze gebieden.
De provincie wil verder de toepassing van biologische innovaties in de gangbare landbouw bevorderen. Verschillende duurzame biologische ontwikkelingen blijken heel interessant voor de reguliere landbouw.

Achtergrond
In de periode 2004 – 2007 zijn via de Stuurgroep Landbouw Innovatie  Noord-Brabant, een samenwerkingsverband tussen de Provincie en de ZLTO, meer dan 35 succesvolle projecten ondersteund. De meeste projecten waren gericht op het verbeteren van de samenwerking in de keten (tussen agrariërs, tussenhandel, verwerkers en winkels) en de marktontwikkeling voor biologische producten.

De biologische landbouw onderscheidt zich van de gangbare landbouw door de manier waarmee men omgaat met de natuurlijke omgeving. Daarvoor zijn een aantal principiële regels opgesteld voor de productie en verwerking. De meest bekende regels zijn géén gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, diervriendelijkere huisvestingsnormen en géén gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen.

Appels

Als het aan mij ligt, gaan we niet alleen de markt volgen, maar ook door middel van projecten meer stimuleren. Zo kun je bijvoorbeeld ook het voedselbewustzijn bij jongeren stimuleren door projecten op scholen te beginnen. Drie vliegen in één klap. Minder ongezond aanbod in de kantines (frisdrank en snacks worden natuurlijk van scholen geweerd); Betere voedselbewustzijn van kinderen; stimuleren biologische landbouw. Maar voor ietsje meer dan het volgen van de markt zijn de geesten bij met name het CDA en de VVD niet rijp.

Het persbericht sluit af met enkele aansprekende voorbeelden uit de Brabantse praktijk (2004 – 2007):

Merkontwikkeling Bio+

Merkontwikkeling Bio+
Dit project begon in 2005 als initiatief van VION/De Groene Weg (leverancier) en PLUS Supermarkten om gezamenlijk een paraplumerk voor biologische producten voor het supermarktkanaal te ontwikkelen om hiermee de herkenbaarheid van biologische producten in de supermarkt te versterken. Door het succes is het merk Bio+ nu een paraplumerk voor alle versgroepen (groenten, vlees, zuivel, eieren) en wordt het uitgebreid tot alle voedingsproducten. Dit project startte met provinciale steun met activiteiten in Brabant omdat de grootste productiebasis van biologisch varkensvlees in Brabant ligt. Inmiddels hebben zich meer partijen bij dit initiatief aangesloten zoals Emté, Sligro en Jumbo Supermarkten.

Herpositionering graanproducten – Brabants Landschap
Een Brabantse leverancier van biologische graanproducten (graanvlokken, muesli) is een samenwerkingsverband aangegaan met Brabants Landschap waarbij de granen die zij afnemen op het terrein van Brabants Landschap worden geteeld. Beide partijen hebben daar baat bij en communiceren dit naar hun achterban resp. klanten wat heeft geleid tot een verbeterde distributie en verhoogde afzet. Een positief neveneffect van de open houding van  het Brabants Landschap voor biologisch is dat dit als stimulans kan dienen voor andere terreinbeheerders.
Week van de Smaak Noord-Brabant

Dit is een meerjarig landelijk project met in het 1e jaar (september 2007) Brabant als speerpunt en pilot. Via de smaak is aandacht bij het publiek en afnemers gegenereerd met behulp van de media rond authentieke, streek en seizoensproducten met accent op biologisch. Dit evenement bleek een aantrekkelijke kapstok voor meer van 50 Brabantse initiatiefnemers op ruim 100 locaties (meeste van alle provincies). Onder de deelnemers waren restaurants met speciale menu’s, boerderijwinkels, natuurvoedingswinkels en supermarkten met proeverijen, 2 zorginstellingen, 5 middelbare scholen waarvan de kantine voor 3 dagen werd geadopteerd door een bekende kok en 12 basisscholen die les kregen van een boer. Dit alles heeft boven verwachting veel aandacht gekregen bij de landelijke en regionale media: TV, radio en kranten.

Biologische glastuinbouw West-Brabant
In dit project gaan 2 telersverenigingen (totaal 26 leden met ruim 80 ha glas) samenwerken om ervaring op te doen met 1,6 ha biologische teelt. Dit areaal wordt voor 2 jaar ingehuurd bij één van de leden. Daarmee willen de leden ervaring opdoen om zich te oriënteren op omschakeling naar biologisch en willen beide verenigingen anticiperen op de snel groeiende markt voor biologische producten, door hun assortiment met biologische kasgroenten te vergroten. Dit project bevordert tevens de kennisuitwisseling tussen beide bedrijfstakken.

Ik ga hier natuurlijk niet de zure piet uithangen als het goed gaat. Maar het is meer ondanks dan dankzij steun van de overheid dat het nu in één keer beter gaat. Ik ben in elk geval blij met de ontwikkeling.

Geef een reactie