Het echte werk: ontgrondingen

Het echte werk: ontgrondingen
Ravelijn. 's-Hertogenbosch

Het echte werk is nu begonnen, althans zo voelt het. Niet dat ik vanaf maart uit mijn neus aan het eten was, integendeel. Maar aanstaande vrijdag mag ik voor het eerst het woord voeren en aangezien ik in de commissie wat vragen en kritiek had, is het logisch dat je met voorstellen komt. En daar ben ik maandag de halve dag mee in de weer geweest. Moties en amendementen voorbereiden over de Verordening Ontgrondingen.

Niet het spannendste onderwerp, maar het moet ook gebeuren. Op maandagavond vergaderen op de SP na bijna alle fracties en het was dus slim om tegen die tijd de moties en amendementen zo goed als klaar te hebben zodat de anderen er ook naar kunnen kijken. Aangezien de SP niet de absolute meerderheid heeft, zullen we de steun van anderen nodig hebben.

Het voormalige HAS-terrein in 's-Hertogenbosch

Ontgrondingen?

Ontgronden kan om twee redenen. De eerste is commercieel. Men heeft zand en grind nodig voor de bouw van huizen en de aanleg van wegen. De andere reden is functioneel. Dat kan zijn het uitdiepen van een vaargeul, verbreden van een rivier om hoog water op te vangen, archeologisch onderzoek, natuurontwikkeling en ga zo maar door.

Om dat alles in goede banen te leiden heeft de provincie een verordening opgesteld waarin alles rondom deze ontgrondingen geregeld is. Wie moet waarvoor een vergunning hebben en aan welke regels moet worden voldaan. Hoeveel mag er maximaal aan zand wegegehaald worden bijvoorbeeld.

De Ijzeren Vrouw in 's-Hertogenbosch.
De IJzeren Vrouw in ‘s-Hertogenbosch is ontstaan door zandwinning.

Aan het aantal insprekers en reacties op een voorstel merk je meestal wel dat het een belangrijk onderwerp is. Er kwamen reacties van Rijkswaterstaat, milieu- en natuurorganisaties, gemeenten en bouwondernemingen. Ook de PCE, de Provinciale Commissie Ecologie had advies uitgebracht.

Rijkwaterstaat had moeite met vrijstelling van vergunningen in de buurt van de rivier. Enkele bedrijven wilden een hogere vrijstellingsgrens (was 3000 m³) tot wel 50.000 m³. Milieu- en natuurorganisaties wilden dan weer vrijstelling van leges voor natuurontwikkelingsprojecten. Als Statenlid dien je alle belangen af te wegen, maar maak je ook een politieke keuze. Zo vindt de SP dat natuurontwikkeling niet misbruikt mag worden voor commerciële ontgronding. Dat vindt het college van Gedeputeerde Staten gelukkig ook, al verhoogt die het aantal m³ dat zonder vergunning naar boven gehaald mag worden wel naar 15.000 m³ waar andere provincies tot maximaal 10.000 m³ gaan.

 


Ontgronding op het voormalige terrein van de HAS in
‘s-Hertogenbosch.

De SP steunt ook het idee om natuurontwikkeling niet extra financieel te belasten door leges en heffingen op te leggen. Zeker niet als de projecten passen in provinciale plannen. Tot slot wil ik dat de provincie de regierol op zich neemt als het gaat om archeologische vindplaatsen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Niet elke gemeente heeft de archeologisch waardevolle plekken goed in kaart en ik zou niet willen dat daardoor iets waardevols verloren gaat.

Als je commentaar hebt moet je ook met alternatieven komen. Daarom ben ik gisteren aan de slag gegaan om moties enamendementen op te stellen. De eerste reacties van andere partijen zijn binnen. Ook PvdA-collega Annegien Wijnands is bezig met moties en amendementen, ik ben benieuwd hoe dat vrijdag gaat.

Geef een reactie