De Heus Ravenstein

De Heus in 's-Hertogenbosch

Vrijdag en zaterdag was er veel commotie in Ravenstein rond de nieuwe milieuvergunning die de provincie aan veevoederfabrikant De Heus wil verstrekken. Vandaag heb ik hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Geacht College,

Deze week maakte uw college bekend de milieuvergunning voor mengvoederbedrijf De Heus in Ravenstein opnieuw te verlenen en wel voor een productie van maximaal 325.000 ton diervoeder per jaar. In het persbericht stelt uw college dat aan de nieuwe vergunning een berekening ten grondslag ligt waaruit zou blijken dat zonder de geurnorm te overschrijden een hogere productie gemaakt kan worden zonder geurreducerende maatregelen, zoals een schoorsteen en luchtwassers, te nemen. Volgens een eerdere berekening op grond van een andere –nieuwe – methodiek, zou juist geen vergunning kunnen worden verleend.

Het Brabants Dagblad citeert gedeputeerde Hoes: ,,Ik denk dat de mensen in Ravenstein erg boos zullen zijn. We krijgen nooit uitgelegd dat er geen andere mogelijkheid is dan een vergunning te verlenen die niets oplost”. De klachten van de omwonenden lijken dus door uw college, bij monde van de heer Hoes, erkend te worden. De Heus zegt vrijwillig milieumaatregelen als een schoorsteen en luchtwassers te willen toepassen, maar zou daar voorwaarden en eisen aan verbinden.
De SP constateert dat met de verlening van deze milieuvergunning uw college de belangen van het bedrijf in deze een veel hogere prioriteit geeft dan de belangen van omwonende mensen en het milieu.

De SP-fractie snapt de boosheid van de inwoners van Ravenstein, en vindt het onbegrijpelijk dat de overheid hier niet de kant van de burgers met terechte klachten kiest, maar het overlastgevende bedrijf ruim baan geeft.

Ons is bekend dat de gemeente Oss werkt aan een toekomstvisie voor Ravenstein, waarin uitgegaan wordt van het verplaatsen van De Heus. Ook nu al is duidelijk dat woningbouw belemmerd wordt door de geurhinder van De Heus. Verplaatsing is uiteindelijk de beste oplossing. Door Oss wordt hieraan op grond van die toekomstvisie gewerkt, samen met andere partijen. Ook het provinciebestuur kan hierin een actieve rol spelen: waar een wil is, is een weg!

Ik heb de volgende vragen aan uw college:

1. Kloppen de uitlatingen van de heer Hoes in het Brabants Dagblad van 11 januari dat deze vergunning niets oplost? Waar is het gezonde verstand? Er is zo duidelijk sprake van schade voor mens, milieu en toekomst; wat doe je dan om dat écht aan te pakken?

2. Waarom stelt uw college het bedrijfsbelang centraal, in plaats van de belangen van mens en milieu op de eerste plaats te stellen?

3. Kent uw college het ‘aanbod’ van De Heus om vrijwillig een schoorsteen en luchtwassers te bouwen? Zo ja, wat zijn die achterliggende gedachten? En kunt u zich daarin vinden?

4. Is u bekend welke eisen of voorwaarden De Heus stelt aan het vrijwillig bouwen van een schoorsteen? Verwacht De Heus tegenprestaties bij vrijwillige toepassing van milieumaatregelen? Zo ja, welke tegenprestaties en van welke overheid?  Naar verluidt zou één van de voorwaarden zijn dat de gemeente afziet van bezwaar en beroep: is dit geen chantage?

5. Wie heeft opdracht gegeven voor de berekeningen op basis van de Bijzondere Regeling uit de Nederlandse Emissie Richtlijnen (programma Geurnorm)? Indien het antwoord “De Heus” is, heeft uw college overwogen deze berekeningen onafhankelijk te laten toetsen? Zo ja, wat was de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

6. Kortom, hoe kan het bestaan dat u – zonder dat aan de terechte klachten van de inwoners van Ravenstein wordt tegemoetgekomen – medewerking verleent aan een ruimere vergunning voor De Heus? En dat terwijl er nog steeds sprake van ernstige stankoverlast is en daarmee een blokkade voor de toekomst van Ravenstein en De Heus vooralsnog geen stankbeperkende maatregelen heeft genomen?

7. Tot slot. Door Oss wordt samen met anderen hard gewerkt aan een toekomstvisie, waarin voor De Heus géén plek is op de huidige locatie. De provincie kan daar een belangrijke rol in spelen. Wat zijn de bestuurlijke inspanningen van GS om mee te werken aan de realisatie van een goede toekomst voor Ravenstein?

Geef een reactie