Begroting in PS

[singlepic id=1657]”En dan noemen ze ons de tegenpartij”. Het waren PvdA, CDA en VVD die het meeste tegenstemden gisteren bij de begrotingsbehandeling. Dus die opmerking van een fractiegenoot begreep ik wel

Wat overigens ook opvallend was dat de Brabantse Partij (vroeger toch vaker bondgenoot van SP dan van Gedeputeerde Staten) tegen bijna al onze voorstellen stemde.

Ik heb me meer geconcentreerd op het PWP, dus van de begrotingsbehandeling heb ik wat minder meegekregen. Ik had dan ook maar één motie (van de 18 moties  en amendementen die we als SP indienden) zelf voorbereid:

constaterende:

  • Dat op veel plaatsen sprake is van geurhinder (stankoverlast) door bedrijven die draaien onder een provinciale milieuvergunning;
  • Controle op uitstoot van stoffen in de lucht nu vaak op incidentele basis gebeurt en een arbeidsintensieve zaak is;
  • Een Brabantbreed overzicht van emissieoverschrijdingen gewenst is;

vragen het College van GS:

  • Bij de voorjaarsnota met een voorstel te komen voor een Brabantdekkend net van luchtkwaliteitsmeters, waarbij zoveel mogelijk bestaande (lokale en landelijke) meetnetten gekoppeld, danwel betrokken worden;
  • Daarbij tevens een publiek toegankelijke webpagina te presenteren die het publiek per locatie inzicht verschaft in meetgegevens (zowel actueel als recente geschiedenis).

En wat ook bij het PWP gebeurde: milieugedeputeerde Hoes vond het een interessante motie die meer tot zijn recht zou komen bij een later debat én hij kon de consequenties niet helemaal overzien. Hij zegde wel toe de motie mee te nemen bij de notitie luchtkwaliteit (als ik het goed onthouden heb).

Daarop besloten we deze motie maar wél in te trekken. Eens zien wat er van komt.

Verder nog interessant voor dit blog: ons voorstel (Marijke Kamphorst) om poppodium W2 subsidie te geven voor de verbouwing is afgewezen.

Ook onze motie (Veerle Slegers) om niet te bezuinigen op handhaving van milieuvergunningen haal de het niet.

Het Museumkwartier in Den Bosch kwam ook aan de orde toen Nico Heijmans vroeg naar de financiële consequenties van de slepende procedure. Dit natuurlijk n.a.v. de recente uitspraak van de rechtbank dat de bouwvergunning vernietigd is (zie hier). Naast SP wilde ook de VVD inzicht in de extra kosten die de uitspraak met zich meebrengt.

Geef een reactie