Antwoorden in aantocht


Zojuist kwam de Openbare Besluitenlijst (OBL) van Gedeputeerde Staten (GS) binnen en men heeft gisteren blijkbaar twee series vragen van mij besproken. Onder ‘lees meer’ de OBL over de gifwolk, terugeververgoeding groene stroom en subsidies.

Zo is er nieuws over de onderzoeken n.a.v. de gifwolk in Woensdrecht en komen binnenkort antwoorden op mjn vragen over een gunstig tarief voor teruggeleverde groene stroom aan het energiebedrijf. Hieronder de hele besluitenlijst:

1. Statenvragen Exxon Mobil
GS onderschrijven de aanbevelingen van het evaluatierapport van de gemeente Woensdrecht en de veiligheidsregio Midden- en West Brabant. Dat blijkt uit de beantwoording van de vragen van het lid van Provinciale Staten, de heer Van Zeeland (SP) over het incident bij Exxon Mobil in Antwerpen en de stankoverlast in West-Brabant.

2. Gebiedsprofielen en ruimtelijk beleid
GS geven vanuit het verkeers- en vervoersbeleid inbreng in het ruimtelijk beleid. Voor de verschillende gebieden in Brabant zijn gebiedsprofielen op het terrein van de bereikbaarheid vastgesteld. De gebiedsprofielen worden gebruikt in de samenwerking met de gemeenten in de regios. Zij geven een omschrijving van het belang van de verschillende vervoerswijzen voor de bereikbaarheid in de regio, afgestemd op de ruimtelijke kwaliteit om zo bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. GS zenden een notitie over de ervaringen met deze gebiedsprofielen naar de statencommissie voor Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid waarin zij aangeven dat de gebiedsprofielen gebruikt worden bij het opstellen van de provinciale concept- structuurvisie voor het ruimtelijk beleid.

3. Natuurcompensatie
In 2007 hebben GS zes projecten vastgesteld waarbij natuurcompensatie vereist is. In totaal is vorig jaar voor 11,76 hectare natuur een andere planologische bestemming vastgesteld. Hiervoor wordt als compensatie 15,37 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Dat blijkt uit een rapportage die GS aan de statencommissie Ruimte en Milieu aanbieden.

4. Vragen over hernieuwbare energie
Gedeputeerde Staten onderschrijven een betrouwbaar en consistent energiebeleid. In de uitwerking van het beleid via het ‘Masterplan Energie’ zal zij onderzoeken hoe succesvolle instrumenten zoals het ‘feed-in’ tarief kunnen worden vertaald naar de Nederlandse en Brabantse situatie en welke rol de provincie hierbij kan vervullen. Dat antwoorden GS op vragen van de heren R. van Zeeland en W. van der Staak van de SP statenfractie.

5. Arbeidsvoorwaarden
Er komen een nieuwe regeling individuele arbeidsvoorwaarden. De regeling wordt door GS ingevoerd op grond van landelijke afspraken met de bonden en maakt het mogelijk dat een medewerker in een jaar er voor kiest een beperkt aantal uren meer te werken, meer uren algemeen verlof te verkopen of te kopen.

6. Opdrachtverlening Nieuwe Brabantse Kunststichting (NBKS)
Provincie Noord-Brabant en Zuidelijk Land- en Tuinbouworganisatie verstrekken gezamenlijk een opdracht aan NBKS. Het doel is het realiseren van innovatieve, creatieve en in de praktijk toepasbare ontwerpen voor (varkens)stallen met aandacht voor duurzaamheid en welzijn van mens, dier en mileu en de inpassing in het landschap.

7. Vragen over energiebedrijf Essent
De commissie Bestuur en Middelen wordt regelmatig geïnformeerd door Gedeputeerde Staten en krijgt te zijner tijd ook de gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Dit antwoorden GS op vragen van de heer W. van der Staak van de SP-fractie over het traject van Essent bij het zoeken naar een (eventueel buitenlandse) partner voor het Productie- en Leveringsbedrijf.

8. Eindhoven Airport
De actuele ontwikkelingen rond Eindhoven Airport staan beschreven in een notitie die GS zenden aan de statencommissie voor Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid. Daarin wordt ingegaan op de gedachte van het Rijk om Eindhoven Airport, in samenhang met Schiphol, een rol te geven bij de afhandeling van de burgerluchtvaart en de gesprekken die daarover door de heer Alders georganiseerd worden. GS zullen samen met de regionale partners aan een dergelijke tafel van Alders deelnemen. Bij de groei van het luchtverkeer hanteren GS in samenspraak met de partners kaders, criteria en afwegingen over milieu, leefbaarheid, bereikbaarheid van Brainport en de economische ontwikkeling. Overigens heeft de provincie het voornemen een eigen beleidsnotitie luchtvaart op te stellen.

9. Basis voor Openbaar Vervoersaanbod
Er komt een eenduidige basis in het aanbod van openbaar vervoer, waarop iedere reiziger in Brabant kan rekenen. Hieraan kan iedere lokatie worden getoetst en mag niet aan worden getornd, ongeacht het gebruik van de bus. Gedeputeerde Staten stelt dit basivoorzieningennivo en het toetsingskader vast en biedt deze aan ter advisering en bespreking aan de Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid.

10. Subsidieverordening
De algemene subsidieverordening van de provincie Noord Brabant wordt gewijzigd. Gedeputeerde Staten hebben daartoe besloten. Het betreft hier een serie technische aanpassingen om de tekst van de subsidieverordening te verbeteren.

11. Ruimtelijke plannen
Gedeputeerde Staten verlenen op grond van artikel 19 WRO een verklaring van geen bezwaar aan de gemeente Drimmelen voor de bouw van een ruimte-voor-ruimte woning ten oosten van de Voorstraat 27; de gemeente Baarle Nassau voor de bouw van een opslagloods voor een machinehandel aan de Baarleseweg 16 te Ulicoten; de gemeente Sint Oedenrode voor de realisering van een adviescentrum aan de Marie Curiestraat ong.; de gemeente Heusden voor de bouw van een woonhuis aan de Torenstraat te Drunen; de gemeente Loon op Zand voor de realisatie van appartementen, starterwoningen en levensloopbestendige woningen aan de Willibrordusstraat ong.; de gemeente Tilburg voor de bouw van 360 woningen aan de Enschotsebaan te Berkel-Enschot; de gemeente Grave voor de realisatie van 5 ruimte voor ruimte woningen aan de Valkhofscheweg te Velp; de gemeente Bergen op Zoom voor de realisatie van een cafetaria aan de Steenbergseweg te Halsteren.

Gedeputeerde Staten hebben zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Alcoa-Zuid (gemeente Heusden) ingediend bij de gemeenteraad van Heusden.

Ook punt 10 (Subsidieverordening) is voro mij interessant, omdat binnenkort het rapport van de commissie Beleidsevaluatie over het subsidiebeleid gepresenteerd wordt. GS lopen hiermee wellicht vooruit op de aanbevelingen die ze nog moeten krijgen.

Geef een reactie