Tag-archief Waterschappen

Milieudelicten in Strafwet

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd157 x bekeken


Sinds het bezoek aan Brussel door een delegatie uit Provinciale Staten, eerder dit jaar, ben ik geabonneerd op de Europese Ster. Dit is een een nieuwsbrief van enkele Nederlandse organisaties. Meestal ga ik er heel snel doorheen vanwege de veelheid aan te lezen zaken. Vandaag meldde het interessant nieuws over de strafbaarheidsstelling van milieuovertredingen. 

Richtlijn over gebruik strafrecht bij milieuovertredingen aangenomen

Op 24 oktober nam de Raad van Milieuministers een Europese richtlijn aan over de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. Deze richtlijn is in mei jl. goedgekeurd door het Europees Parlement en wordt binnenkort gepubliceerd in het publicatieblad van de EU. Omdat delicten zich vaak op lokale schaal voordoen, is het voor decentrale overheden van belang te weten voor welke situaties strafrechtelijke sancties kunnen gelden.

De richtlijn bevat onder meer omschrijvingen van overtredingen die in de hele EU moeten worden bestempeld als criminele activiteit. De milieudelicten zijn uitgebreid omschreven in de richtlijn. Het Ministerie van Justitie komt met een wetsvoorstel voor implementatie van deze Europese richtlijn.

Delicten
In het algemeen moet het toebrengen van zeer ernstige schade aan het milieu of het veroorzaken van (dreiging tot) dodelijke ongelukken of ernstig lichamelijk letsel worden beschouwd als milieudelict. De lidstaten moeten in het nationale strafrecht ‘doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties’ opnemen die deze delicten doen afnemen of voorkomen. Alle Europese lidstaten hebben twee jaar de tijd om deze richtlijn in nationale wetgeving om te zetten en moeten vervolgens de betreffende nationale wetgeving aan de Commissie ter inzage voorleggen.

Concrete voorbeelden van delicten zijn het brengen van ioniserende straling in de lucht, de grond of het water; het onzorgvuldig inzamelen, vervoeren, hergebruiken of verwijderen van afvalstoffen; het onzorgvuldig overbrengen van afvalstoffen; het exploiteren van een bedrijf waar een gevaarlijke activiteit wordt verricht of waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of gebruikt en het produceren, bewerken, hanteren, gebruiken, voorhanden hebben, opslaan, vervoeren, in- en uitvoeren en verwijderen van kernmateriaal of andere gevaarlijke radioactieve stoffen.

Nu nog afwachten hoe e.e.a. gehandhaafd gaat worden. Daar gaat het nog vaak op mis.

Voor de die hards nog even wat meer informatie over de Europese Ster:

De Europese Ster is een coproductie van Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Europa decentraal is het kenniscentrum van VNG, IPO en UvW, dat ten behoeve van de Nederlandse decentrale overheden en mede ondersteund door het rijk, informatie over Europees recht en beleid selecteert, analyseert en toegankelijk maakt. In het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) werken de Brusselse vertegenwoordigers van de provincies en IPO samen aan de informatievoorziening aan en over de Nederlandse provincies, en aan de belangenbehartiging bij de Europese instellingen. Waar nodig en mogelijk werken de Brusselse vertegenwoordigers van VNG en UvW samen met het HNP

Herfstvakantie…

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd134 x bekeken


Weinig politieke activiteit op dit moment. Althans, weinig zichtbare. Terwijl we normaalgesproken een korte pauze hebben staat ons volgende week twee dagen commissie Ruimte & Milieu (cie RM) te wachten. Tijd om stukken te lezen en meningen te vragen. Maar eerst moest er opgeruimd worden.

Ik zag namelijk onze eettafel niet meer, zoveel papierwerk lag er nog om uit te zoeken. Bovendien stapelde het huishoudelijk werk zich ook op. En zo werd ik langzamerhand ingekapseld tussen papier en volle wasmanden. Maar sinds gisteren zie ik het tafelblad weer. Ik heb de tijdschriften van de laatste weken snel doorgebladerd en wat interessante artikelen eruit gescheurd – voor later.

De was is gedaan – zelfs gestreken – en nu is mijn hoofd leeg voor het leeswerk. Ik mag in elk geval aan de bak volgende week over het voorontwerp-Waterplan. Vrijdag kregen we de stukken al digitaal omdat we anders in de krant het volgende zouden lezen:

Ruim € 100 miljoen voor Waterplan

GS hebben het concept ontwerp van het Provinciaal Waterplan 2010-2015 vastgesteld. Uitvoering van het veelomvattende plan kost naar schatting in totaal € 108.936.000.

Onttrekkingen
Opvallende nieuwe elementen in het plan: de industrie krijgt van de provincie onder voorwaarden toestemming om nieuwe grondwateronttrekkingen te doen. En de agrariërs krijgen meer eigen verantwoordelijkheid om grondwater te gebruiken voor beregening.

Strategisch waterbeleid
In het provinciaal waterplan – opvolger van het provinciale waterhuishoudingsplan – is het strategisch waterbeleid voor de periode 2010-2015 opgenomen. De provincie kiest er met dit plan voor om het bestaande ambitieuze waterbeleid voort te zetten en samen met andere overheden en betrokkenen uit te voeren en te financieren. Verder biedt het plan kaders voor uitvoering, onder meer door waterschappen. Het gaat dan bijvoorbeeld om waterkwaliteit, inrichting, hoogwaterbescherming en het omgaan met oppervlaktewater en grondwater. Daarnaast is de provinciale vergunningverlening voor (grote) grondwateronttrekkingen en energieopslagsystemen op dit plan gebaseerd.

Veranderingen
Het waterplan brengt enkele opmerkelijke veranderingen. Zo heeft de industrie sterk weten te besparen op het gebruik van grondwater. Daarom geeft de provincie toestemming voor nieuwe onttrekkingen en uitbreiding van bestaande onttrekkingen. Het moet dan wel gaan om bedrijven binnen de bebouwde kom en om water voor menselijke consumptie. Ook is er een grens gesteld aan de ruimte voor uitbreiding. Als er jaarlijks in totaal meer dan 250 miljoen m3 drink- en industriewater wordt onttrokken, verleent de provincie geen vergunningen meer.

Flexibiliteit
Verder zal er flexibeler worden omgegaan met de landbouwwatervoorziening. Het nieuwe uitgangspunt is dat de agrarische sector gemiddeld 40 miljoen m3 per jaar mag onttrekken voor beregening. Als die hoeveelheid niet wordt overschreden, ontstaat er ruimte voor nieuwe beregeningsvergunningen aan individuele bedrijven. GS sturen het plan voor advies naar de Provinciale Omgevingscommissie en de statencommissie Ruimte en Milieu. Daarna wordt het plan eind december 2008 zes weken ter inzage gelegd, tegelijk met onder meer de beheerplannen van de waterschappen.

Het hele plan is hier te lezen (opent in Word). In de pers werd vooral uitgelicht dat boeren en bedrijven meer grondwater mogen onttrekken, iets waar milieu- en natuurorganisaties niet echt blij mee waren, zie het Brabants Dagblad:

De Europese Kaderrichtlijn Water, die een kwaliteitsverbetering van grond- en oppervlaktewater voorschrijft, hangt als het zwaard van Damocles boven het Waterplan. Hoes: “Wij willen ons niet langer vastleggen op concrete doelstellingen die niet haalbaar en betaalbaar zijn, om te voorkomen dat ze ons daar in Brussel op afrekenen en hoge boetes opleggen. Wij verlagen de Brabantse ambities daarom naar nationaal niveau.” Dat wordt GS niet in dank afgenomen door de natuur- en milieuorganisaties. “De angst voor Europa is te groot”, zegt directeur Jan Baan van Brabants Landschap. “Momenteel wordt veel geïnvesteerd in herstel van oude waterlopen. Wij missen de drive om ook de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat in onze natuurgebieden waardevolle planten- en diersoorten die sterk te lijden hebben van overbemesting en bestrijdingsmiddelen weer nieuwe kansen krijgen.”

 

Niet betaalbaar klinkt wrang als je leest dat boeren weer vergunningen mogen aanvragen om grondwater te mogen onttrekken voor beregening, maar er geen belasting meer voor hoeven te betalen, lees hier het hele artikel. Wat maar weer duidelijk maakt dat bij Gedeputeerde Hoes economie voor ecologie gaat. Zelfs Brabant Water heeft kritiek op het ontwerp-plan.

Volgende week in de cieRM mogen de Statenleden de kaders aangeven, dan wordt het plan eventueel aangepast en ter inzage gelegd, waarna Provinciale Staten het goed moeten keuren. Ik ben bang dat de lat weer niet hoog gelegd wordt door Hoes (“niet haalbaar”).

n-WRO-ontknoping nadert

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd158 x bekeken

De ontknoping nadert rond de Brabantse invulling van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (n-WRO). Gisteren was de extra vergadering van de commissie Ruimte & Milieu. De foto links is per ongeluk gemaakt. Symbolisch voor de politieke knoop?

De verwarring begon al voor de aanvang van de vergadering. Automatisch liep ik naar boven, naar de Statenzaal, toen weer naar beneden en toen moesten we toch weer boven in de vertrouwde zaal te vergaderen. Het CDA moest een manier bedenken hoe de plostselinge ommezwaai van gedeputeerde Rüpp te steunen zonder beschuldigd te worden van draaikonterij.

Na het sterke staaltje dualisme dat SP, VVD en PvdA de vorige statenvergadering ten toon spreidden door de nWRO van de agenda te halen (tot verbijstering van Paul Rüpp), waren de rijen nu weer gesloten. CDA en VVD zaten weer als bokken op de haverkist om de SP te interrumperen. Omgekeerd lieten Veerle en ik ons ook niet onbetuigd.


Ingeborg Verschuuren (CDA) aan het woord.

Een lange inleiding, nu waar het feitelijk om gaat. Die nieuwe wet moet provinciaal ingevoerd worden. Ongewenste ontwikkelingen kun je met een verordening tegenhouden. Omdat we nu nog niet precies weten wat er wel en niet in de verordening moet komen te staan én omdat een zorgvuldige voorbereiding daarvan de nodige tijd vergt, moet er iets geregeld worden voor de tussenliggende periode. En juist daarin verschillen we in Provincial Staten van mening.

De discussie spitste zich toe op de vraag of een voornemen tot een verordening juridisch voldoende zou zijn om die ongewenste ontwikkelingen op voorhand tegen te houden. De SP stelde in de Eerste Kamer met D66 en GroenLinks voor om de oude wet een half jaar langer te laten gelden zodat provincies de tijd kregen om een goede verordening op te stellen. Helaas was een meerderheid hier niet voor.

We wachten nu het schriftelijk antwoord van GS af (‘memorie van antwoord’) waaruit duidelijk moet worden of een ‘voornemen tot verordening’ voldoende juridische waarborgen biedt om ‘ruimtelijke ongelukken’ te voorkomen. Wij twijfelen daar aan, maar wachten wel het antwoord af.

Om wat voor soort ongelukken gaat het dan? Wat zijn ongewenste ontwikkelingen? Ook daar verschillen de meningen, maar dat werd gisteren niet uitgesproken. Wat wij als SP-fractie een ongewenste ontwikkeling vinden is bijvoorbeeld de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in een kwetsbaar natuurgebied. Dat vinden de meeste andere partijen ook, maar toch gebeurt het wel eens.

Hetzelfde geldt voor verrommeling op industrieterreinen of door ons ongewenste uitbreiding daarvan. Op 27 juni is de behandeling van de n-WRO in Provinciale Staten en dan zal duidelijk worden hoe de ruimtelijke ordening tijdelijk geregeld gaat worden.

Ter verduidelijking het bericht uit het Brabants Dagblad:

Politiek twijfelt over macht van provincie

In Provinciale Staten heerst twijfel of de provincie bouwplannen die in strijd zijn met haar ruimtelijk beleid, kan blijven torpederen als op 1 juli de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in werking treedt.Om deze situatie beter te kunnen beoordelen wordt een in ruimtelijke ordeningsrecht gespecialiseerde jurist van buiten het provinciehuis om advies gevraagd, zo is gisteravond besloten tijdens een commissievergadering.

Deze jurist moet vóór 27 juni als de Staten moeten aangeven hoe zij met de nieuwe wet omgaan, beoordelen of de door het provinciebestuur (GS) gemaakte keuze om het Brabantse buitengebied te blijven beschermen, voor de rechter stand kan houden.

Ter overbrugging van de periode tussen 1 juli en het moment waarop een nieuwe ruimtelijke visie van kracht wordt, denkt GS te kunnen volstaan met de aankondiging dat een verordening wordt voorbereid. Daarin wordt gemeenten voorgeschreven aan welke provinciale regels ze zich hebben te houden in bestemmingsplannen.

SP, VVD en ChristenUnie/SGP menen dat deze verdedigingslinie tegen ongewenste ontwikkelingen in de rechtszaal sneuvelt indien de provincie op basis hiervan ingrijpt. Volgens de SP kan alleen een noodverordening onheil voor mens, natuur en landschap voorkomen.

Gedeputeerde Paul Rüpp (Ruimtelijke Ontwikkeling) vindt zo’n maatregel onnodig. ,„Wij volgen dezelfde weg als minister Cramer van Vrom. Waarmee niet zeker is dat de rechter die ook zal accepteren”, aldus Rüpp. Maar diens ei­gen CDA en PvdA verlangen wél zekerheid.

Waterschapsverkiezingen

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd147 x bekeken


Niet zo spannend voor de meeste mensen, maar wel belangrijk: de Waterschaps-verkiezingen. Niet zo democratisch ook, dat komt omdat naast een aantal direct gekozen vertegenwoordigers (vergelijkbaar met gemeenteraad en Provinciale Staten), ook een aantal mensen gekozen worden namens boeren, bedrijven en milieu-organisaties. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels.

Als SP vinden we dat de Waterschapstaken prima ondergebracht kunnen worden bij de provincie. Maar zover is het nog lang niet. Vanaf 13 november beginnen de Waterschapsverkiezingen. Dit keer wordt voor het eerst met een lijstenstelsel gewerkt. Het CDA doet mee, de SP als partij niet. Maar individuele kandidaten die het milieu een warm hart toedragen zijn vaak wel bekend.

Voor wie meer wil weten over de groene kandidaten is speciaal voor de Waterschapsverkiezingen 2008 ‘Water Natuurlijk’ opgericht. Hier komt vanaf nu informatie op te staan. Voor zover ik het nu begrijp gaat Water Natuurlijk als lijst meedoen.

In oktober meer hierover (ik realiseer me nu dat ik een beetje vroeg ben). Kijk hier voor meer informatie over het waterschap bij jou in de buurt:

Aa en Maas
Brabantse Delta
De Dommel
Rivierenland
Zeeuwse Eilanden

 

Deel

Statenvergadering

Gepubliceerd op 3 reacties4minuten leestijd246 x bekeken

Mahmut Erciyas van de SP-fractie.
Op dit moment is de vergadering van Provinciale Staten aan de gang. Het CDA heeft zojuist verdedigd waarom zij haar steun aan een eerdere motie voor gratis Openbaar Vervoer (OV) nu intrekt. SP-er Machmut Erciyas sprak over het gratis OV. Het was een interessant, soms fel, debat.

Het valt voor hem niet mee vandaag. De hele nacht behoorlijk ziek geweest en zonet zijn eerste toespraak gehouden en volop aan de interruptiemicrofoon. Gisteravond werd duidelijk dat PvdA en CDA een compromis hebben bereikt over het OV. Als ik het goed heb, maar de PvdA komt zo aan het woord, komen er als compensatie voor het kroonjuweel ‘Gratis OV’ meer transferia bij de grote steden.

De SP diende samen met de Brabantse Partij en GroenLinks een amendement in om twee proeven met gratis OV te beginnen voor de doelgroepen jongeren onder de 12 jaar en 65-plussers. Daarnaast zouden er dan twee proeven met goedkoop OV moeten komen.

Er kan ook nog gelachen worden. Toen Mahmut een interruptie plaatste op Marijke Tsoutsanis (VVD) over de ook door haar partij ondertekende motie voor gratis OV-proeven, antwoordde ze dat dat wellicht “in de warmte van het moment was gebeurd”.  Dat moment was een Statenvergadering vlak voor de verkiezingen. Hilariteit alom, ook op de publieke tribune, dei dit keer behoorlijk gevuld is.

Ook PvdA-collega Ehssane Gounou (zie hier haar weblog) hield haar eerste toespraak en helaas voor iedereen, mocht zij niet geïnterrumpeerd worden. Helaas, want de PvdA heeft wat moeten slikken in dit dossier. Ik ben met mijn kleine cameraatje een beetje de hoffotograaf van Provinciale Staten, want ook SP-collega Willemieke Arts houdt vandaag haar maiden speech. Die gaat dus ook op de foto.

Aloysia Jetten van de Brabantse Partij trok het felst van leer. De manier waarop de PvdA in een maiden speech (waarbij niet geïnterrumpeerd mag worden) het verlies van het kroonjuweel werd uitgelegd als winst, ontlokte haar de kwalificatie ‘draaikonten’. Duidelijke taal.

Eigenlijk hadden alle partijen die vóór de verkiezingen de motie voor pilootprojecten met gratis OV hadden getekend, moeite om de draai naar pilootprojecten met goedkoop OV voor doelgroepen recht te praten. Het CDA diende zojuist een motie in namens de coalitie om de Brabantse steden te stimuleren dat er meer transferia komen. “Dat is dan ‘het compromis’, mopperde Nico Heijmans vanuit de bankjes. 

Helaas voor Ehssane Gounou mocht ze wel in haar tweede termijn worden geïnterrumpeerd. Daar werd ook gretig gebruik van gemaakt. Doordat ze niet echt antwoordde op de vraag van Mahmut of dít nu het compromis was, zei Aloyisia Jetten ronduit dat het kiezersbedrog was. Of er nog een touw aan vast te knopen is voor het publiek weet ik niet, maar wat ik ervan begreep, is dat gratis OV voor de PvdA nog altijd het einddoel is. Dat biedt hoop voor de toekomst, en eerlijk gezegd, wat er ook gedraaid is, ook dit voorstel is meer dan dat er nu is.

De stemmingen over het OV
Ons amendement is verworpen (na wat gehannes met het elektronisch stemsysteem), het amendement van de coalitie over de transferia is unaniem angenomen. De motie van de Brabantse partij over gratis openbaar vervoer bij grote wegwerkzaamheden werd weggestemd (alleen de SP stemde mee). De motie van de coalitie over de transferia is onder protest door ons gesteund.”Koehandel”, zei Mahmut. 

De waterschappen
De waterschappen kennnen een ingewikkeld verkiezingssysteem, waarbij het volk de meeste vertegenwoordigers kiest, maar waarbij er ook sprake is van geborgde zetels. De Provincie bepaalt daarbij de verhoudingen. Hoeveel voor de boere, bedrijven en milieu-organisaties. En over de laatste wordt een door de SP gesteund amendement ingediend door de PvdA. Tégen de coalitie in, om één geborgde zetel voor het bedrijfsleven te verruilen voor een extra geborgde zetel voor milieu-organisaties. SP-collega Willemieke Arts voert hier het woord, haar eerste toespraak in de Staten.

 
Willemieke Arts (SP)

Conny Kerkhof (CDA) legde omstandig uit dat haar fractie de verdeling ‘doordacht tot uitvoering gebracht’. Het CDA steunt het amendement vann de PvdA dus niet. Willemieke Arts gaf het voorstel van GS een dikke onvoldoende. Ze sprak haar steun uit aan het door Annegien Wijnands (PvdA) (namens de PvdA en de hele oppositie) in te dienen amendement. Dat amendement regelt de extra geborgde zetel voor milieu-organisaties. VVD-er Cor van der Burgt hield een door interrupties onderbroken pleidooi vóór de extra zetels voor boeren en bedrijven. De natuurbelangen zijn volgens hem al goed gewaarborgd door wetgeving. Dat lokte nogal wat reacties uit van alle linkse fracties.

Annegien Wijnands (PvdA) zette haar lijn voort (ik lijk hier wel een verslaggever) en legde uitvoerig uit waarom zij het amendement (zie hierboven) indiende. Zie haar blog voor een waarschijnlijk uitgebreider verslag over dit onderwerp. Overigens werd ik in de lunchpauze aangesproken door een bestuurder van Waterschap de Dommel. Tijdens de lunch met hem én een medewerker van het waterschap een aardig gesprek gehad.

Wie wil weten welke gezichten achter al die namen uit dit stukje zitten, klikt hier.

(Vragenuurtje ‘De Heus’ in een volgend blog)