Tag-archief vogels

Uitgeteld/mooi weer

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd169 x bekeken


Of er iemand achter de pc of schootcomputer zit betwijfel ik met dit mooi weer, maar vooruit met de geit. Moe maar voldaan en met hulp van nicht met man en moeder en zus is alles soepel verlopen vandaag. Het mooie weer hielp mee en moederdag weerhield de meeste van mijn moeders zussen en broers niet om te komen. En nu geniet ik van het avondzonnetje en het uitzicht.

Berichten uit West-Brabant

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd168 x bekeken


En niet van het soort om vrolijk van te worden. En dat word ik meestal niet, want als ik iets hoor dan zijn er problemen. Wat de lokale bestuurders bezielt om het mooie landschap aldaar te verpesten snap ik niet echt. Want we hebben echt een juweeltje. Je moet het wel willen zien.

Eerst kreeg ik een berichtje van Nora van den Bergh van Wij Vrouwen Willen (een groep uit de omgeving van Woensdrecht). Staatsbosbeheer oogst hout op een blijkbaar verwoestende manier. Ik ben ook erg benieuwd naar hún lezing, want je zult een goede reden moeten aanvoeren om een vogel- en habitatgebied zo toe te takelen. Kijk hier voor de foto’s.

Van collega Gonny Andreas uit Bergen op Zoom kreeg ik de tip over een artikel in BN/De Stem over wethouder Linssen uit die plaats die zijn oog heeft laten vallen op de buurgemeente. Als die niet goedschiks gaat meewerken aan een distributiecentrum, dan kan het ook kwaadschiks. Hij overweegt te infiltreren in de lokale politiek om er zo een ‘vrijwillige anexatie’ door te krijgen.

Hij maakt er in elk geval geen geheim van, vreemde plannen (of vreemde mijnheer – ik weet het niet). Lees het zelf, klik hier.

Deel

GS over biodiversiteit

Gepubliceerd op 1 reactie3minuten leestijd156 x bekeken


Ik dacht eens een andere kop dan steenuilen. Daar gingen mijn vragen over die ik aan Gedeputeerde Staten (GS) stelde op 5 mei. De antwoorden van GS kwamen vorige week binnen.

Op de foto hierboven geen steenuil, al weet ik niet welke soort strandloper dit precies is. Door andere perikelen kwam ik er niet eerder toe om de antwoorden hier te plaatsen. Maar hier zijn ze dan:

 1. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Sint-Michielsgestel bouwplannen heeft die in Den Dungen het leefgebied van onder andere de rode lijstsoort de steenuil bedreigt?

Ja.

2. Handelt de gemeente Sint-Michielsgestel in deze in strijd met de Flora- en Faunawet?

Nee. De gemeente vraagt een ontheffing aan van de Flora- en Faunawet.

3. Behoort de gemeente Sint-Michielsgestel tot die Brabantse gemeenten die de verklaring ‘Red de biodiversiteit in Noord-Brabant’ hebben ondertekend?

Ja.

4. Ziet u voor zichzelf een actieve rol weggelegd om in dit specifieke geval en in de toekomst actiever, bouwplannen op aanslagen op de biodiversiteit te toetsen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het betreft toepassing van rijksregelgeving met een primaire rol voor de gemeente en een toezichthoudende rol van de rijksoverheid. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening vervalt ons toezicht op een juiste toepassing van rijksregelgeving in het kader van de goedkeuring van bestemmingsplannen.

5. Kunt u, of wilt u de gemeente Sint-Michielsgestel op haar verantwoordelijkheid wijzen? Zo nee, waarom niet?

Wij zien daartoe in dit geval geen redenen, aangezien het gemeentebestuur zich reeds bewust is van zijn verantwoordelijkheid in deze. Verwezen wordt naar wat wij hierover hebben opgemerkt onder punt 2.

6. Welke instrumenten heeft u om bestemmingsplannen die strijdig zijn met de Flora- en Faunawet te doen aanpassen dan wel ongeldig te verklaren? In hoeverre heeft u in het verleden van die mogelijkheid gebruik gemaakt?

Wij kunnen daartoe gebruik maken van de wettelijke bevoegdheden die de Wet op de Ruimtelijke Ordening ons geeft. Aan bestemmingsplannen kan geheel of op onderdelen goedkeuring door ons worden onthouden als ze niet voldoen aan de wettelijke regels of in strijd zijn het provinciaal beleid. LNV en VROM zijn hierbij als adviseur betrokken. Aan bouwplannen waaraan het gemeentebestuur, onder vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan, medewerking wil verlenen kunnen wij de daartoe benodigde verklaring van geen bezwaar weigeren. In het verleden hebben wij diverse malen van deze bevoegdheden gebruik gemaakt.

7. Bent u het met de SP-fractie eens dat een oproep om de biodiversiteit in Noord-Brabant te redden middels een intentieverklaring alléén, pover afsteekt bij bouwplannen als hierboven genoemd?

Nee. Een intentieverklaring is een extra stimulans voor betrokken partijen om hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de biodiversiteit in Noord-Brabant te nemen indien de mogelijkheid daarvoor zich voordoet. De intentieverklaring biedt ook een handvat voor derden om te wijzen op deze verantwoordelijkheid.

Voor mij bevestigen GS dat het ondertekenen van de verklaring ‘Red de biodoversiteit in Noord-Brabant’ een papieren tijger is. Vooral het antwoord op vraag 5 is veelzeggend omdat de gemeente Sint Michielsgestel pas nadat bezwaarmakers de publiciteit zochten enige activiteit begon te vertonen. Waarschijnlijk een paar jaar te laat reageert men positief op het verzoek een alternatief leefgebied voor de aanwezige beschermde soorten in te richten.

Eerst verjagen en dan maar hopen dat ze weer terugkeren. Dat is niet de essentie van de Flora- & Faunawet lijkt me. Bovendien vraagt de gemeente een ontheffing aan, reden te meer om aan de bel te trekken dacht ik. Maar GS vinden het wel best zo.

Deel

Nieuw land voor Dungense steenuiltjes

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd122 x bekeken

Soms helpt een beetje actievoeren wel, en dat alle beetjes helpen bewijst het feit dat de gemeente Sint Michielsgestel aan heeft gekondigd dat er voor de steenuiltjes in Den Dungen een nieuw leefgebied gecreëerd gaat worden. Lees het in het Brabants Dagblad, hier.

Het gaat in Den Dungen natuurlijk om meer soorten bedreigde vogels en mij gaat het om de aandacht voor biodiversiteit in het bijzonder. Maar het is een opsteker voor Stefan Halewijn die dit allemaal heeft aangezwengeld bij Vroege Vogels. Zoals iemand mailde:

Heel goed, Stefan!
‘Tuurlijk waren ze dit eigenlijk allang van plan’, maar ondertussen lijken jouw inspanningen wel vruchten af te gaan werpen!

Steenuilendag

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd171 x bekeken

Sommige dingen die je aanpakt lijken aanvankelijk klein, maar groeien dan onverwacht uit tot iets groters. Zo ook bij de vragen die ik maandag vanaf mijn vakantieadres stelde aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de bedreiging van het leefmilieu van de steenuiltjes in Den Dungen.

Het begon met een klein artikeltje in alle edities van het Brabants Dagblad. Dat is meer dan je soms mag hopen bij dit soort acties. Hierop was de interesse van Omroep Brabant gewekt, die een interview afnam en een stukje op de webstek zette. Dat trok weer de aandacht van een mijnheer van de Vogelwerkgroep Boxmeer.

Want steenuiltjes worden op meer plaatsen weggepest. De gemeente Sint Anthonis had toestemming verleend om een groot volleybaltoernooi met feesten te organiseren in het fourageergebied van een koppel steenuilen wat op een paar honder meter van het feestgedruis nestelde. Ook in de buurt: een nestkast met broedende torenvalken. De mijnheer had hemel en aarde bewogen, maar niets had geholpen. Of ik hem kon steunen, want als het om de bescherming van bedreigde vogels ging, mocht blijkbaar alles.

En zo belde ik de hele ochtend met de gemeente, de Vogelbescherming, de provincie, de Vogelwacht en Stefan Halewijn uit Den Dungen. Om uiteindelijk te horen dat de provincie hier niets mee kon. Het ministerie van LNV had een ontheffing verleend om het feest door te laten gaan. Die ontheffing rammelde juridisch aan alle kanten volgens de Vogelbescherming. Daar was vanwege de vrijdag en het prachtige weer niemand meer te vinden die me te woord kon staan.

Uiteindelijk heb ik beloofd over enkele weken naar Boxmeer te gaan om het verhaal te horen van de mijnheer van de Vogelwacht Boxmeer. Want hij had nog veel meer schrijnends te vertellen. Wordt dus vervolgd.