Tag-archief Veerle Sleegers

n-WRO-ontknoping nadert

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd164 x bekeken

De ontknoping nadert rond de Brabantse invulling van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (n-WRO). Gisteren was de extra vergadering van de commissie Ruimte & Milieu. De foto links is per ongeluk gemaakt. Symbolisch voor de politieke knoop?

De verwarring begon al voor de aanvang van de vergadering. Automatisch liep ik naar boven, naar de Statenzaal, toen weer naar beneden en toen moesten we toch weer boven in de vertrouwde zaal te vergaderen. Het CDA moest een manier bedenken hoe de plostselinge ommezwaai van gedeputeerde Rüpp te steunen zonder beschuldigd te worden van draaikonterij.

Na het sterke staaltje dualisme dat SP, VVD en PvdA de vorige statenvergadering ten toon spreidden door de nWRO van de agenda te halen (tot verbijstering van Paul Rüpp), waren de rijen nu weer gesloten. CDA en VVD zaten weer als bokken op de haverkist om de SP te interrumperen. Omgekeerd lieten Veerle en ik ons ook niet onbetuigd.


Ingeborg Verschuuren (CDA) aan het woord.

Een lange inleiding, nu waar het feitelijk om gaat. Die nieuwe wet moet provinciaal ingevoerd worden. Ongewenste ontwikkelingen kun je met een verordening tegenhouden. Omdat we nu nog niet precies weten wat er wel en niet in de verordening moet komen te staan én omdat een zorgvuldige voorbereiding daarvan de nodige tijd vergt, moet er iets geregeld worden voor de tussenliggende periode. En juist daarin verschillen we in Provincial Staten van mening.

De discussie spitste zich toe op de vraag of een voornemen tot een verordening juridisch voldoende zou zijn om die ongewenste ontwikkelingen op voorhand tegen te houden. De SP stelde in de Eerste Kamer met D66 en GroenLinks voor om de oude wet een half jaar langer te laten gelden zodat provincies de tijd kregen om een goede verordening op te stellen. Helaas was een meerderheid hier niet voor.

We wachten nu het schriftelijk antwoord van GS af (‘memorie van antwoord’) waaruit duidelijk moet worden of een ‘voornemen tot verordening’ voldoende juridische waarborgen biedt om ‘ruimtelijke ongelukken’ te voorkomen. Wij twijfelen daar aan, maar wachten wel het antwoord af.

Om wat voor soort ongelukken gaat het dan? Wat zijn ongewenste ontwikkelingen? Ook daar verschillen de meningen, maar dat werd gisteren niet uitgesproken. Wat wij als SP-fractie een ongewenste ontwikkeling vinden is bijvoorbeeld de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in een kwetsbaar natuurgebied. Dat vinden de meeste andere partijen ook, maar toch gebeurt het wel eens.

Hetzelfde geldt voor verrommeling op industrieterreinen of door ons ongewenste uitbreiding daarvan. Op 27 juni is de behandeling van de n-WRO in Provinciale Staten en dan zal duidelijk worden hoe de ruimtelijke ordening tijdelijk geregeld gaat worden.

Ter verduidelijking het bericht uit het Brabants Dagblad:

Politiek twijfelt over macht van provincie

In Provinciale Staten heerst twijfel of de provincie bouwplannen die in strijd zijn met haar ruimtelijk beleid, kan blijven torpederen als op 1 juli de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in werking treedt.Om deze situatie beter te kunnen beoordelen wordt een in ruimtelijke ordeningsrecht gespecialiseerde jurist van buiten het provinciehuis om advies gevraagd, zo is gisteravond besloten tijdens een commissievergadering.

Deze jurist moet vóór 27 juni als de Staten moeten aangeven hoe zij met de nieuwe wet omgaan, beoordelen of de door het provinciebestuur (GS) gemaakte keuze om het Brabantse buitengebied te blijven beschermen, voor de rechter stand kan houden.

Ter overbrugging van de periode tussen 1 juli en het moment waarop een nieuwe ruimtelijke visie van kracht wordt, denkt GS te kunnen volstaan met de aankondiging dat een verordening wordt voorbereid. Daarin wordt gemeenten voorgeschreven aan welke provinciale regels ze zich hebben te houden in bestemmingsplannen.

SP, VVD en ChristenUnie/SGP menen dat deze verdedigingslinie tegen ongewenste ontwikkelingen in de rechtszaal sneuvelt indien de provincie op basis hiervan ingrijpt. Volgens de SP kan alleen een noodverordening onheil voor mens, natuur en landschap voorkomen.

Gedeputeerde Paul Rüpp (Ruimtelijke Ontwikkeling) vindt zo’n maatregel onnodig. ,„Wij volgen dezelfde weg als minister Cramer van Vrom. Waarmee niet zeker is dat de rechter die ook zal accepteren”, aldus Rüpp. Maar diens ei­gen CDA en PvdA verlangen wél zekerheid.

Provinciewerk vandaag

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd163 x bekeken


Vandaag ben ik buiten de deur en thuis aan het werk geweest. Vanochtend bij de krant op de thee voor een interview over het symposium en thuis wat zaken afgewerkt. vanavond naar het Provinciehuis voor de behandeling van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening…

in de commissie Ruimte & Milieu. Ik ben als lid aanwezig, vooral als steun voor Veerle Sleegers, die het werk van Spencer Zeegers overneemt (hoe zou het weer in Zweden zijn?).

Vantevoren of na afloop zullen we nog wat puntjes op de ï zetten voor de discussie-avond over megastallen in LOG Haps/Rijkevoort (LOG staat voor Landbouw-ontwikkelingsgebied). De discussieavond is op maandag 23 juni om 19.30 uur in Dorpshuis De Poel, Van den Bergplein 10 in Rijkevoort (gemeente Boxmeer).

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten
Even een intgeressant weetje van de besluitenlijst van GS:

6. Duurzame landbouw in Noord-Brabant

Op 1 juli 2008 treedt de subsidieregeling ‘Duurzame landbouw in Noord-Brabant’ in werking. GS hebben deze vastgesteld. Dit is een juridisch instrument om subsidie te kunnen verlenen aan projecten die bijdragen aan duurzame landbouwdoelen. Deze zijn vastgelegd in het Programma Landelijk Gebied (pMJP) en in het ‘Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’. In het totaal is er tot 2013 €8,6 miljoen beschikbaar.

De hele lijst is op brabant.nl te raadplegen, klik hier. Dit gaan we een sgoed bestuderen. Want ook luchtwassers (die de vuile lucht van vakensstaleln moet filteren zien GS nogal eens als een duurzame investering. Wij van de SP-fractie zien dat toch anders.

Vandaag: Ruimte & Milieu

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd173 x bekeken


Hier zit mijn uitzicht van vanochtend: v.l.n.r. Eugène de Groot (secretaris van de commissie Ruimte & Milieu), Nico Schouten (SP, commissievoorzitter), en de gedeputeerden Onno Hoes (VVD) en Paul Rüpp (CDA). En geloof het of niet, we waren ondanks de volle agenda, maar dankzij een spreektijdregeling en een uurtje vroeger beginnen, op tijd klaar. 

Mijn kleine camera begin ik eindelijk onder de knie te krijgen, met dank aan Wouter voor de tip. Op de agenda stond vandaag onder andere de tweede termijn van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Jaarstukken. De pillen deed ik dit keer mét boterham tijdens de commissie en ik geloof niet dat iemand het gemerkt heeft.

Jaarstukken 2007
Vorig jaar maakte ik bij mijn eerste behandeling van de Jaarstukken een opmerking over de afrekenbaarheid, om het zo maar te noemen. Er waren geen heldere doelen gesteld en ook was niet duidelijk na te gaan welke doelen nou wel of niet werden behaald. En waarom niet. “Eindelijk…”, verzuchtte Marusjka Lestrade toen, want die riep het al jaren en de groentjes van een jaar geleden zeiden het toen in koor. Nu werd onze kritiek onderschreven door een rapport van de Zuidelijke Rekenkamer die stelde:

De kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de Jaarstukken 2007 maakt het voor Provinciale Staten nog niet mogelijk om de controlerende taken ten volle uit te kunnen voeren.

Dit werd onderbouwd met voorbeelden, die we zelf ook hadden kunnen vinden, maar handig was deze steun in de rug wel. Maar er was nog iets vreemds vandaag. Vorige keer werd nogal verbaasd gereageerd op onze inbreng (voor het eerst ook door drie SP-statenleden verwoord). We gingen te veel in op details, het leek wel een verkapte Algemene Beschouwing en dat was toch niet de bedoeling. Vandaag was er een spreektijdregeling, naar grote van fractie. Het CDA had 9 minuten voor twee termijnen, de SP en VVD 6 minuten. De kleine partijen moesten het met 3 minuten doen. In die tijdspanne moesten we dus onze controlerende taak uitvoeren.

Onmogelijk om alle vragen te beantworoden. Wij hielden een lagemener verhaal met enkele inhoudelijke punten. Connie Kerkhofs (CDA) nam de volle 9 minuten in haar eerste termijn en ging dit keer behoorlijk op details in. Niks mis mee, maar wel opvallend gezien de gefronste wenkbrouwen bij onze inbreng vorig jaar. Ik zei namens de SP-fractie dat we overwogen om dit keer de steun aan de Jaarstukken te onthouden. Na Veerle’s opmerking dat het college van Gedeputeerde Staten wel moedwillig bepaalde ontwikkelingen tegenhielden (uitbreiden van boerenbedrijven inkwetsbare natuur) sprongen CDA en VVD als bokken (geiten eigenlijk in dit geval) op de haverkist. Dit was wel een hele zware beschuldiging.

Mijn inschatting is dat we niet ver bezijden de waarheid zitten en dat de felle reactie een poging is tot intimidatie om ons te laten inbinden. Daarnaast wordt dan ook geprobeerd om ons ervan te overtuigen dat we bepaalde zaken niet goed begrijpen. Ik denk dat Veerle en ik het heel goed begrijpen: Boeren in natuurgebieden die willen uitbreiden moet de provincie daarmee niet helpen, maar juist zorgen dat ze elders verder kunnen boeren. En wat zien we de laatste jaren? Het lukt maar mondjesmaat om boeren te verhuizen uit de kwetsbare natuurgebieden. Wel lukt het regelmatig om met kunst en vliegwerk boeren uit te laten breiden.

Drinkwater & industriële onttrekkingen
Omdat de keuze die de commissie in november vorig jaar maakten (waar ik het niet mee eens was overigens) over de bescherming van drinkwater en de industriële ontrekking van drinkwater juridisch niet haalbaar bleek, kreeg de commissie vanochtend de keus uit twee alternatieven, klik hier voor het hele voorstel. GS stelde voor om specifieke maatregelen te onderzoeken in plaats van een bescherming door middel van de Provinciale Milieu Verordening.

Doorgaans is dit goed afgestemd met de collegepartijen, maar toen de heer Petreaus van de Vereniging Industriewater zijn zienswijze nog eens kwam toelichten in de commissie (en hij zat meer op onze lijn), kantelde de houding bij CDA en VVD. Vreemd dat als de industrie iets vindt, de rechtse oren gespitst worden. De kogel is nog niet door de kerk, want eerst worden andere maatregelen onderzocht, maar de strengere bescherming van drinkwater is nog niet van de baan. 

Linkse coalitie in Tilburg?

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd123 x bekeken

Met de val van de Tilburgse coalitie komt een links collega van Burgemeester & Wethouders in zicht. Mét de SP, die volgens het Brabants Dagblad goud in handen heeft. De SP in Tilburg heeft wel een paar eisen: twee SP-deeltijdwethouders, en de cityring moet van de baan. Vooruitlopen op de feiten is gevaarlijk, maar vooruitdenken kan geen kwaad. Ik ben benieuwd wie onze wethouderskandidaten zijn.

Uit het Tilburgse katern van het Brabants Dagblad deze inteerssante analyse:

Broedermoord in CDA oorzaak val college

Een links college lijkt in Til­burg de meest haalbare op­tie, nu het CDA is afgehaakt. De SP heeft ‘goud’ in han­den.

Wat de afgelopen week achter de schermen bij het Tilburgse CDA is ge­beurd, zal waarschijnlijk nooit compleet naar buiten komen. Wie heeft zijn hand overspeeld? En waarom? Vriend en vijand van de christendemocraten wijzen naar politiek leider Els Aarts. Als erva­ren rot, loco-burgemeester en wet­houder, had zij moeten ingrijpen toen dit weekeinde duidelijk werd dat de CDA-fractie in de gemeente­raad collega-wethouder Hans Jans­sen zou laten vallen. Aarts zelf is echter zelf al lange tijd politiek ‘aangeschoten wild’. Er wachtte haar ook een zeer kritisch rapport van de rekenkamer over het we­genonderhoud, dat haar opnieuw – de tweede binnen een maand ­een motie van afkeuring zou ople­veren. Ditmaal zou die een meer­derheid krijgen. Zo tekent zich een welhaast cynisch scenario af voor een dramatische broeder­moord binnen het CDA, dat het college en de stad in zijn val mee trekt: Politiek leidster Aarts en met haar CDA-fractieleden die genoeg heb­ben van de ‘linkse kliek’, ruiken het naderende onheil. Aarts wenst geen gezichtsverlies aan het einde van haar loopbaan in Tilburg, met het oog op een vervolgcarrière. Ze laat in het weekeinde ‘de boel de boel’. CDA-leden krijgen te horen dat ‘Janssen wel bijtrekt’. Nu dat niet gebeurt kan Aarts met het col­lege opstappen en hoeft ze niet na een motie van afkeuring, in haar eentje, af te treden. Naar verwach­ting van velen in de gemeenteraad liggen vooral in haar dossiers een hoop ‘beren op de weg’ die het voor formateur Jan Hamming, als leider van de PvdA, moeilijk ma­ken een nieuwe coalitie te vor­men.

SP-leider Johan van den Hout en VVD-voorman Joost Möl-l­er, willen ‘al die lijken uit de kast’, voor zij over deelname aan een col­lege willen praten. Nu lijkt deelna­me van de VVD aan een coalitie met PvdA en SP toch al een moei­lijke zaak. De VVD wil niet als eni­ge ‘rechtse’ partij in een college. Te­rugkeer van het CDA is gezien de huidige situatie vrijwel onmoge­lijk. De PvdA zal eerder geneigd zijn water bij de wijn te doen om de SP over de streep te trekken, dan door het slijk te kruipen voor het CDA.

Daarnaast zal Hamming Groen­Links niet laten vallen. Een coalitie van SP, VVD, GroenLinks en Pv­dA is voor Möller ondenkbaar en onwerkbaar, dan moeten de libera­len teveel ‘ rood’ slikken. De LST wil voorlopig in de oppositie blij­ven. De SP van Van den Hout heeft zo ‘goud in handen’. De so­cialisten willen wel, mits zij twee (part-time) wethouders mogen le­veren. Een groot obstakel voor de SP als de cityring is weggenomen, want die uitvoering is begonnen.

Komt als meest haalbare optie in beeld een coalitie van PvdA, SP, GroenLinks (samen 19 zetels). Met steun van één van de eenmansfrac­ties AB, D66, TVP of VSP net een meerderheid van 20 van de 39 ze­tels. Eentje minder dan de geval­len coalitie. Een krappe en daar­door linke meerderheid. De vier nieuwe partijen moeten elkaar consequent omarmen om ook niet te vallen.

Fractievergadering

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd136 x bekeken

Vandaag een stevige fractievergadering gehad. Door ene niet al te lange agenda voor Provinciale Staten van volgende week konden we wat dieper ingaan op ons eigen functioneren.

En dat is ook wel eens goed. Maar vòòr het fractie-overleg hebben Veerle en ik eerst een poging gedaan om wat zaken rond de biologische landbouw op een rij te zetten. Dat viel met langzaam binnendruppelende statenleden niet echt mee, maar het begin is er.

De fractie was op één man na compleet, commissievoorzitter Nico Schouten ‘moest’ met de commissie mee op werkbezoek naar Agro & Co. Zie voor een verslag de blogs van Marusjka Lestrade, en Annegien Wijnands, die wel mee zijn geweest. Spencer, Veerle en ik wilden de fractievergadering niet missen. Veerle en ik halen dat later een keer in.

Eindelijk hadden we eens de tijd om aan de nieuwe fractieleden zonder parlementaire ervaring te vragen of ze behoefte hadden aan extra begeleiding en eventueel scholing en daar werd goed gebruik van gemaakt. De komende tijd worden weer twee avonden over megastallen georganiseerd, ik ga Veerle daarbij helpen. Verder gaan Veerle en ik bekijken hoe we de pr en de webstek beter kunnen benutten.

Llinke soep: gen-maïs

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd192 x bekeken

Gisteravond in het programma Llinke Soep, kwam SP-er Willy Lourenssen (hij heette blijkbaar plotseling Wim) aan het woord over de proefvelden met gen-maïs van Monsanto. Veerle Sleegers heeft hierover in Brabant ook vragen gesteld.

Wat het Overijsselse proefveld erger maakt is dat de genetisch gemodificeerde maïs op 150 meter van een biologisch boerenbedrijf ligt, waar de boer zijn biologische maïs verbouwt als veevoer. Doordat stuifmeel verwaait naar zijn perceel met biologische maïs, kan genetische vermenging ontstaan en mag hij er strictgenomen zijn varkens niet mee voeren, anders schendt hij zijn contract.

Uitzending gemist? Hier is de aflevering van Llinke Soep te bekijken. Hier, op de Raalter SP-webstek, een achtergrondartikel over Monsanto en haar drijfveren.

Gemengd bedrijf (2)

Gepubliceerd op 1 reactie4minuten leestijd182 x bekeken

Het koeienmatras in de stal.
Ik had een uitgebreider verslag beloofd van het bezoek van Veerle Sleegers en mij aan VVD-collega Jan Verhoeven uit Bergeijk. Bij deze.

De aanleiding voor Jan’s uitnodiging was een commissievergadering waar wij als SP-fractie (voor de zoveelste keer) aandacht vroegen voor dierenwelzijn in de grootschalige intensieve veehouderij. Gedeputeerde Rüpp draaide weer eens een plaat af waar geen speld tussen te krijgen viel (dat slaat meer op het automatisme dan op de inhoud van het betoog), waarna ik de onparlementaire bewoording ‘platlullen’ bezigde. Toen ik eindelijk kon interumperen met de vraag wat voor de heer Rüpp onder dierenwelzijn verstond, bleek ik de eerste te zijn die hem daarover een concrete uitspraak had weten te ontlokken. Rüpp’s normen bleken parallel te lopen met de Europese regels en Nederlandse wetten voor dierenwelzijn. Dat ik zo mijn eigen normen heb zal inmiddels duidelijk zijn, maar dat die van de gedeputeerde gelijk opgaan met wetten en regels zegt mij ook genoeg. 

Jan en Ron voor één van de biggenstallen.

Een lange inleiding. Na afloop kwam Jan Verhoeven naar ons toe en nodigde ons uit om eens te komen praten en met eigen ogen te kijken hoe het er op zijn gemengd bedrijf aan toe ging. Die uitnodiging hebben we dankbaar aanvaard en een week of wat later reed ik naar Bergeijk, navigatiesysteem in de aanslag. Ik had op meer oponthoud gerekend rond Eindhoven, en zo kwam ik een half uur te vroeg aan. Veerle had vanuit Tilburg weer wel last en zodoende hadden we drie kwartier om over de provinciale politiek te praten.

de mestbiggen 

Jan is een doorgewinterd politicus. Hij was eerder al wethouder in Bergeijk en zit al weer wat jaren in de provinciale VVD-fractie. Hij heeft dan ook een heldere kijk op de politiek. Mijn opmerking over het platlullen kon hij wel waarderen. Jammer dat we als SP dit soort opmerkingen vaker achter de schermen krijgen, maar toch. Het zegt wel iets.

Met Veerle kreeg ik daarna een rondleiding over het (in mijn ogen behoorlijk groot) bedrijf. We begonnen buiten waar verschillende soorten voer in halfopen opslag bewaard werden. Op het bedrijf werden de verschillende soorten voer gemendg, al naar gelang de behoefte van de melkkoeien en de mestbiggen in de verschillende stadia (leeftijden c.q. op weg naar karbonade). Wat me opviel was dat er veel voedingsstoffen bijzaten die in de voedingsmiddelenindustrie overblijven. Voor varkens en koeien nog altijd behoorlijk voedzaam, maar voor menselijke consumptie ongeschikt of overcompleet. Het goede daarvan is dat er weinig weggegooid wordt.

kuilvoer

Het nadeel voor Jan’s melkkoeien is dat ze hun leven in de stal slijten en waardoor er weer aanpassingen nodig zijn die voor weidekoeien niet nodig zijn. Een voorbeeld is het speciale matras voor koeien. Of de borstel waar ze zichzelf eens lekker kunnen kriebelen. Voor Jan is het rendabeler en efficiënter om de koeien niet te weiden. Dus geen vers gras, maar een mengsel van diverse voedingsstoffen voor de koeien (zie foto hieronder). Wat voor Jan een voordeel is als het om mestverwerking gaat, is voor onze buurman juist een argument om zijn koeien buiten te katen grazen. Iets om nog eens uit te zoeken.

mengvoer voor de melkkoeien 

Als laatste zijn we de varkensstallen gaan bekijken. Hier wrden mijn vooroordelen bevestigd. Ik moet vooropstellen dat Jan geen deur voor ons gesloten hield. Een compliment waard. Daarbij moet ik vertellen dat jan zoals zoveel boeren volledig is overgeleverd aan de bank. Doordat de kosten stijgen moet er tseeds efficiënter gewerkt worden waardoor uitbreiding (schaalvergroting) bijna onvermijdelijk is wil je als boer kunnen overleven. Hierdoor worden veel boeren gedwongen meer en grotere stallen te bouwen. Jan houdt nu 3000 mestbiggen die door slechts 1 man verzorgd worden. Ik bedoel maar. Daarnaast zitten veel boeren ook vast aan een vaste voerleverancier. Door deze ontwikkelingen is er veel verborgen sociaal leed onder boeren.

Dit alles mag er mijns inziens niet toe leiden dat de discussie over dierenwelzijn ondr het tapijt wordt geschoffeld. Er komt alleen maar een probleem bij. De SP is van mening dat boeren een fatsoenlijke boterham moeten kunnen verdienen. Fatsoenlijk betekent hier ook dat er strengere normen voor dierenwelzijn komen en dat boeren in staat gesteld moeten worden daar ook aan te voldoen. Dat wordt op zich nog een lastige klus. De Europese Unie (EU) speelt hierbij een rol, alsook de Wereld Handels Organisatie (WTO).

mengketels

Onze conclusies, die niet ver van Jan’s ideeën afliggen had ik het idee, waren dat op de eerste plaats in EU-verband strengere dierenwelzijnsnormen moeten worden ingevoerd, gecombineerd met een strenge handhaving. Landen als Italë en Polen trekken zich hier nu weinig van aan waardoor onze boeren benadeeld worden. Daarnaast mag er op wereldschaal geen concurrentie op dierenwelzijn plaatsvinden. Dat betekent naar mijnmening dat alleen vlees dat aan onze dierenwelzijnsnormen voldoet de EU-grenzen binnenkomt. Zo worden landen gedwongen onder dezelfde condities te produceren als in Nederland.

Ik kom hier ongetwijfeld later nog een sop terug. Er valt nog veel meer over te vertellen en ook het verslag van het bezoek is nog niet compleet. Wordt, zoals wel vaker, vervolgd.

Deel

Gemengd bedrijf

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd169 x bekeken

links Jan Verhoeven (VVD)
Vandaag zijn Veerle en ik op uitnodiging van VVD-collega-Statenlid Jan Verhoeven op bezoek geweest op zijn gemengd bedrijf in Bergeijk. Mooi dat we ook met de VVD soms op één lijn kunnen zitten. Verschillen in standpunten mogen er zijn, maar waar je samen op kunt trekken moet je het niet laten. Het was een leerzame dag. Niet alleen veel geleerd over het boerenbedrijf, maar ook over het Statenwerk. Veerle en ik moesten het helaas eerder afsluiten vanwege andere verplichtingen. Ik moest Cees in Den Bosch ophalen voor een feestelijk officieel begin van de bouw van ons complex (het souterain ligt er al) en de kennismaking met de toekomstige buren.

Omdat ik daar nu redelijk gebroken van thuis ben gekomen (het is nu 22.30 uur), houd ik het hier even bij. Morgen dus een uitgebreider verslag op deze plek. De bovenste foto is gemaakt door Veerle, sta ik er zelf ook eens op…

Veerle & Jan

Uitzicht vanuit de koeienstal

Deel

Rüpp & varkensflats

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd135 x bekeken

“Al die ophef over varkensflats en megastallen: CDA- gedeputeerde Paul Rüpp vindt het maar ‘onge­past’. Als het aan hem ligt, komen er volop megastallen in Brabant. Tijd voor een ander geluid uit de provincie.” Vandaag publiceert het Brabants Dagblad een opiniestuk van SP-Statenlid Veerle Sleegers.

Mammoetbedrijven maken Brabants platteland kapot
Het is ongelooflijk dat de provincie luchtig doet over megestallen

 
door Veerle Slegers
Al die ophef over varkensflats en megastallen: CDA- gedeputeerde Paul Rüpp vindt het maar ‘onge­past’. Als het aan hem ligt, komen er volop megastallen in Brabant. Tijd voor een ander geluid uit de provincie.
Rüpp noemt een betere toekomst voor de landbouw en leefbaarheid van het landelijk gebied als doelen van de Reconstructiewet. Het is echter zeer de vraag of megastal­len het Brabants platteland leef­baarder maken. En of varkensflats boeren echt een betere toekomst bieden. Niet alleen de milieubewe­ging maar steeds meer boeren zelf verzetten zich tegen de gevolgen van de industrialisatie van de land­bouw en de voedselverwerking. Doordat een handjevol banken be­paalt welke boer mag uitbreiden of vernieuwen en op welke voor­waarden. Want winstgevendheid is belangrijker geworden dan voed­selkwaliteit of het welzijn van mensen en dieren. Investeringen, nodig voor schaalvergroting of in­tensivering, hebben vrijwel elke boer tot een lijfeigene van de bank gemaakt. En van slechts enkele gro­te multinationals die hun zaden, landbouwmachines, bestrijdings­middelen, veevoer leveren.

Dat is het gevolg van de terugtrek­kende overheid waar bestuurders als Rüpp zoveel heil in zien. Van de onbeperkte vrijhandel die erg lucratief is voor handelaren en voedselmultinationals maar die als een stoomwals over de kleine boe­ren heen dendert. Het gaat alleen nog maar over het macro-economi­sche belang. Maar wiens belang is dat eigenlijk? En wanneer gaan we weer kijken naar sociale belangen? Wanneer gaan we de kwaliteit van kleinschalig geproduceerd voedsel weer waarderen? Of werken aan het vergroten van onze eigen red­zaamheid bij de voedselproductie? In de Nederlandse grond en kli­maat groeit bijna alles: Laten we daarvan profiteren en niet alles aan kwetsbare en risicovolle me­ga- monocultuur uitleveren.

En zullen we weer gaan praten over sociale leefbaarheid op het platteland? Over de menselijke maat, over behoud van onze cul­tuurhistorie?
Of over de gevolgen van de kunstmatige overproductie die niet alleen in Brabant en Ne­derland maar ook elders in de we­reld kleine boeren de kans ont­neemt op een normaal inkomen en zeggenschap over hun eigen be­staan? Zullen we gaan zoeken naar andere, échte oplossingen? Zoals productiebeheersing en -bescher­ming, faire en solidaire handel, coöperatief werken, meer subsi­dies voor kleinere boeren in plaats van alleen voor megabedrijven. Een betere verdeling van land, dier­rechten en quotumrechten. Wed­den dat daar veel meer mensen in Brabant (en daarbuiten) econo­misch en sociaal van profiteren dan van de grote agro-industrie?

Dagelijks stoppen er boerenbedrij­ven. Wie wil overleven, zal moe­ten investeren. Dus komen er min­der landbouwbedrijven maar ze zijn wel groter. Dat is een econo­misch gegeven, aldus Rüpp. Alsof het een voldongen feit is.
Maar nee, die mega-intensivering is een politieke keuze! Een keuze waarbij een steeds kleinere elite steeds meer macht en geld ver­gaart. Het is de keuze van het hui­dige Brabantse provinciebestuur met CDA-bewindvoerder Rüpp voorop. En van de ZLTO, de grote voedselconcerns, banken en pro­jectontwikkelaars. Het is een keu­ze die doelbewust de belangen ne­geert en schaadt van de kleinschali­ge gezinslandbouw (afgezien nog van die van consumenten en bur­gers). Van de vele boerengezinnen die zich kapot werken voor hun brood en dat van anderen.

Juist zij die proberen de balans te vinden tussen geld verdienen, na­tuurbehoud, milieubescherming en dierenwelzijn komen door de schaalvergroting in de verdruk­king. Juist zij krijgen door de vrije pacht- en grondprijzen geen kans meer. En juist voor hen is geen en­kel sociaal plan opgesteld als ze de handdoek in de ring moeten gooien.
Het is tijd dat de stem van deze kleine boeren ook eens wordt ge­hoord en serieus genomen door
de provincie.

Veerle Slegers is Statenlid voor de SP in Brabant.