Tag-archief Noord-Brabant

Shell over de schreef

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd143 x bekeken

De gifwolk etheenoxide die in 2004 bij Shell Moerdijk ontsnapte was veel groter van omvang dan het bedrijf aanvankelijk meldde. Shell is hiermee in overtreding geweest, want het had dit direct moeten melden. De provincie gaat nu bekijken of maatregelen genomen moeten worden met betrekking tot de milieuvergunning. En ik zal moeten bekijken of de provincie niet meer kan doen dan dat.

Hieronder het persbericht dat de provincie vandaag publiceerde:

Second opinion naar wolk etheenoxide Shell Moerdijk
 
De provincie Noord-Brabant vraagt aan een onafhankelijk onderzoeksbureau een second opinion naar de omvang van de wolk etheenoxide die in 2004 bij Shell Moerdijk ontsnapte. Vandaag maakte Shell bekend dat er zo’n 5300 kilo ontsnapt was; aanzienlijk meer dan de 1000-2000 kilo waar men in 2004 van uitging. De provincie heeft vandaag het functioneel parket van het Openbaar Ministerie hiervan op de hoogte gebracht.

Onderzoeksbureau TNO heeft, in opdracht van Shell, op basis van de controleberekening de volgende conclusie getrokken: “met betrekking tot het incident en rekening houdend met meteorologische condities tijdens het incident, concludeert TNO dat geen gevolgen voor de volksgezondheid worden voorzien voor omwonenden rondom de locatie Shell Moerdijk”.

Shell heeft op basis van de door hun in 2004 ingediende rapportage een aantal maatregelen voorgesteld die dit soort incidenten moeten voorkomen. Zo is er een extra beveiligingssysteem aangebracht en zijn alarmen veiligheidshalve nagelopen. De provincie zal naar aanleiding van recente bevindingen bekijken of maatregelen met betrekking tot de milieuvergunning noodzakelijk zijn.

Shell dient op basis van de Wet milieubeheer dergelijke incidenten direct te melden.

Vendetta?

Gepubliceerd op 0 reacties4minuten leestijd162 x bekeken

Volgens John Arkes voert de Brabantse SP een persoonlijke en landelijk georchestreerde vendetta tegen de PvdA en likt de SP ook nog naar het CDA. Dat meldt het Brabants Dagblad gisteren. Ik heb nog een nieuwsachterstand in te halen, vandaar. Eerst maar eens het artikel uit het BD:

Vendetta SP tegen PvdA
 
DEN BOSCH – PvdA-fractieleider Jo­hn Arkes vindt dat de SP in Provin­ciale Staten bezig is met een per­soonlijke en ‘landeliijk geor­chestreerde’ vendetta tegen de Pv­dA. Dat schrijft hij in een column in ‘ De Rode Loper’, de nieuws­brief van de PvdA Brabant.
Naast het ‘hakken op de PvdA’, be­schuldigt Arkes de SP ook van ‘lik­ken naar het CDA’ dat volgens hem steeds meer in gaat op de vrijages van de socialisten. Hij ziet daarin een teken dat het CDA ‘af­scheid aan het nemen is van de Pv­dA’. „Daar moeten wij aan wen­nen.”
Ondanks een grote verkiezingsne­derlaag bleef de PvdA vorig jaar in de coalitie met CDA en VVD, na­dat met name de VVD niet in zee wilde gaan met de SP. Die loste de PvdA af als tweede partij van Bra­bant. De PvdA is nu in getal de vierde Statenfractie. Ook dat is vol­gens Arkes wennen.

Gelukkig (ik ben aangekomen bij het BD van vandaag) heeft onze fractievoorzitter gereageerd in de krant, dat scheelt mij weer wat tekst:

‘PvdA verzwakt positie politiek’
Nico Heijmans: van een SP-vendetta tegen de PvdA is geen sprake
 
door Ron Lodewijks DEN BOSCH – De PvdA verzwakt haar positie in de Brabantse poli­tiek door haar opstelling met het openbaar vervoer en door zich sterk af te zetten tegen de SP. Dat concludeert SP-fractieleider in Pro­vinciale Staten Nico Heijmans in reactie op berichtgeving in het Bra­bants Dagblad van gisteren.

PvdA-fractieleider John Arkes be­schuldigde daarin de SP een ven­detta tegen zijn partij te voeren en te likken naar het CDA, dat vol­gens hem afscheid van de PvdA aan het nemen is. Bovendien kwam aan het licht dat de PvdA een proef met gratis busvervoer heeft prijsgegeven zonder noe­menswaardige concessies van haar coalitiepartners CDA en VVD. Die trokken zich weinig aan van de Pv­dA- dreiging met een crisis.
Heijmans: „De PvdA heeft zich in een positie gemanoevreerd dat het volgende meningsverschil met CDA en VVD snel uitloopt op een prestigestrijd die haar zal dwingen uit het provinciebestuur te stap­pen.”
Staat in dat geval de SP klaar om de plaats van de PvdA in te ne­men?
Heijmans: „Dan zeg ik niet bij voorbaat ja of nee, maar ben ik vooral benieuwd wat CDA en VVD ons te bieden hebben. Wij zijn vorig jaar in de onderhandelin­gen ver gegaan om met deze par­tijen tot samenwerking te komen. Dat liet de VVD toen mislukken.”

Heijmans nodigt zijn PvdA-collega Arkes uit voor een gesprek over diens aanval op de SP. „Ik wil graag weten hoe hij daarbij komt. Want ik begrijp het niet. Wij voe­ren geen vendetta tegen een na­tuurlijke bondgenoot waarmee wij juist vaak samen optrekken. Af­gelopen vrijdag steunden wij nog een PvdA-voorstel om de natuuror­ganisaties meer zetels in de nieu­we waterschapsbesturen te geven. Ook hebben wij de PvdA die dag behoorlijk ontzien in het debat over het openbaar vervoer. Daar werden we nog voor bedankt.”
Van een vrijage met het CDA is volgens de SP-fractieleider even­min sprake. „Ik daag Arkes uit om dat te bewijzen. Ik heb bij wijze van kennismaking één keer een kop koffie gedronken met de nieu­we CDA-fractievoorzitter Wim Thuis. Meer niet.”

Ik kan er nog aan toevoegen dat ik investeer in goede contacten, juist ook met de PvdA, om waar het kan samen te werken aan een groener Brabant. En als ik daarbij ook de steun van het CDA kan verwerven, wat is daar mis mee? Zolang ik (of de SP) mijn principes niet overboord gooi, zie ik niet wat daar verkeerd aan is. Laat staan dat ik (of we) aan het likken zijn naar het CDA. In onze democratie met haar rijke schakering aan partijen zijn altijd meerderheden nodig van meerdere politieke partijen en daar moeten dan soms compromissen voor worden gesloten. Zo werkt het volgens mij.

En dan tot slot: ik kan het weten, want ik zit bij die club. Er is absoluut geen sprake van een georchestreerde vendetta tegen de PvdA. Natuurlijk heerst er soms rivaliteit. Niet vreemd lijkt me gezien de verwantschap tussen SP en PvdA. Dat houdt de spanning (ook voor de kiezers) er een beetje in.

Vendetta is volgens Van Dale een (eeuwigdurende) bloedwraak, voornamelijk voorkomend op Corsica.

Heus vragenuurtje

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd139 x bekeken

Het valt niet mee om een hele dag de vergadering van Provinciale Staten uit te zitten als je er al moe aan begint. Tel daar bij op dat het vragenuurtje helemaal aan het eind staat geprogrammeerd, dan weet je het wel. Gelukkig krijg ik altijd een stoot adrenaline als ik ‘op’ moet, zo ook nu. En dat was nodig ook. Maar liefst twee gedeputeerden waren opgetrommeld om mijn vragen over De Heus te beantwoorden.

Ik moet zeggen dat ik mezelf wel eens scherper heb meegemaakt, maar wat wil je. Ik zal mijn inleiding tot de vragen eerst maar publiceren:

Geachte voorzitter,

Gisteren, 30 januari, werd in Ravenstein door Wageningen Universiteit een rapport gepresenteerd naar aanleiding van de Milieuvergunning voor mengvoederfabrikant de Heus te Ravenstein.

Volgens berekeningen van Wageningen Universiteit zal met de nieuwe ontwerpbeschikking, gebaseerd op de oude normen, tóch een overschrijding van de geurnorm plaatsvinden. Echter, naar verwachting treedt op 1 maart de Nieuwe Bijzondere Regeling Mengvoederindustrie (BRM) in werking met daarin opgenomen een veranderde normstelling voor geurbelasting. Met de nieuwe normering wordt uitgegaan van een maximaal toelaatbare geurbelasting van 1,4 OUe/m³ en zal met de ontwerpbeschikking zeker een overschrijding van de nieuwe geurnorm plaatsvinden.

Naar aanleiding hiervan heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college van GS:

1. Was uw college bij het opstellen van de ontwerpbeschikking (d.d. 14 januari 2008) op de hoogte van de Nieuwe Bijzondere Regeling Mengvoederindustrie (BRM) die rond 1 maart 2008 in werking treedt?

2. Zo ja, wat is uw afweging geweest om met deze wetenschap, toch een ontwerpbeschikking voor firma De Heus te presenteren op basis van de oude berekekeningsmethode (Model Geurnorm 3.0)? Zo nee, hoe kan het dat u hiervan niet op de hoogte was?

3. Onderschrijft u de mening van de SP-fractie dat met deze handelswijze de nieuwe regelgeving wordt omzeild en via een omweg alsnog een overschrijding van de geurbelasting wordt toegestaan?

4. Firma De Heus heeft inmiddels een reputatie opgebouwd van het niet naleven van vergunningen. De Provincie was niet actief voor wat betreft handhaving en controle. Heeft uw college al een plan van aanpak om in geval van de nieuwe vergunning controlerend en handhavend op te treden?

Gedeputeerde Steffens beweerde dat er wel degelijk voldoende gecontroleerd was, wel 13 keer in 2007. De suggestie dat de provincie Noord-Brabant niet of nauwelijks controlerend en handhavend optreedt wierp ze verre van zich. Gedeputeerde Hoes was zo goed te erkennen dat de fabriek van De Heus daar niet op de goede plek stond. Dat vond hij als gedeputeerde van milieu nog steeds.

Frappant was wel dat Onno Hoes zei niet op de hoogte te zijn van datum van inwerkingtreding noch van de inhoud van de nieuwe regels. Erop vooruitlopen kon dus niet. Zijn enige verspreking waar ik in het debat iets mee kon was dat de provincie “bij de interpretatie van de uitspraak van de Raad van State en van de huidige regelgeving weinig ruimte hadden om ander beleid te voeren”.

Mijn stelling is dat als er blijkbaar toch ruimte is, dat je dan twee kanten op kunt: die van het bedrijf en die van de omwonenden. Kies dan een marge die meer recht doet aan de klachten van de inwoners van Ravenstein.

Afgesproken is dat dit onderwerp in de commissie Ruimte  & Milieu geagendeerd wordt, zodat er dieper op ingegaan kan worden.

Receptie provincie

Gepubliceerd op 5 reacties3minuten leestijd132 x bekeken
Hanja Maij-Weggen gezien vanaf het beeldscherm.


Met Cees naar de nieuwjaarsreceptie van de provincie. Vanavond samen met collega Gonny Andreas de SP-eer hooggehouden. We waren niet de enige SP-ers. Deze receptie is een netwerkbijeenkomst waar je U tegen zegt. En dus waren gemeentebesturen ook goed vertegenwoordigd. En zo liep ik de wethouders Jules Iding (Oss) en Hans-Martin Don (Eindhoven) tegen het lijf. Oók SP.

Jaarverslag 2007

Gepubliceerd op 1 reactie6minuten leestijd175 x bekekenIk heb wat inhaalwerk te doen. Dit hadden we nog tegoed: de cijfers van december, en in feite van heel 2007. Ik zag een duidelijke dip rond de feestdagen die ook begin januari nog na-ijlt. Dat komt deels door mijn afwezigheid hier. Maar al met al ook in december tegen mijn verwachtingen in weer meer bezoekers verwelkomd. Hieronder mijn poging tot inhoudelijk jaarverslag 2007.

Wat ik wel grappig vind, is dat de politieke bloggers uit de Brabantse Staten elkaar goed in de gaten houden. Mijn vaste webroute ‘s ochtends gaat via de statistieken, de blogs van Annegien, Marusjka, Wouter en Ehssane naar het Brabants Dagblad. Marusjka Lestrade geeft een mooie beschrijving van deze blogs. Je vindt de snelkoppelingen naar de Brabantse politieke blogs en enkele interessante SP-blogs in het menu links, onder ‘pagina’s’ > ‘koppelingen’.

missie
Maar goed, ik was van plan het afgelopen jaar wat na te beschouwen. Om te beginnen de keuze om ook over privézaken te schrijven. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste om het politieke blog wat luchtiger te maken. Alleen maar politiek trekt te weinig bekijks en zo hoop ik een breder publiek aan te spreken. En natuurlijk is het zo dat ik als lid van een grote fractie slechts een deel van het provinciale beleid bestrijk, waardoor ik politiek gezien minder meemaak dan bijvoorbeeld Marusjka Lestrade van D66. Dat was meteen de tweede reden.

Ten derde omdat mensen (vermoed ik) ook wel willen weten wie de mens achter de politicus is. Dan de laatste reden. Er zijn weinig mensen open over (hun) hiv. Het is mijn bewuste keuze geweest om dat hier open te gooien en er over te schrijven. Alle beetjes helpen, hoop ik. Tegelijk hoef ik niet zoveel uit te leggen als ik af en toe afhaak vanwege mijn conditie.

verkiezingen
Dit jaar stond natuurlijk allereerst in het teken van de verkiezingen. Na de succesvolle verkiezingen voor de Tweede Kamer werd het mij duidelijk dat de onverkiesbare plaats waar ik vrijwillig voor had gekozen minder onverkiesbaar was dan gedacht. Dat was ook meteen het begin van dit blog, eerst nog onder eigen opmaak, later onder SP-vormgeving.

De verkiezingsstrijd wordt tegenwoordig op het roze front ook gestreden. Verschillende profielenpagina’s gaan tegen de verkiezingen on line. Ik ben eens benieuwd welk effect ze hadden. Uit het verleden weet ik dat er een groep homoseksuelen was die speciaal dáárom op me stemde (zelfs een verstokte VVD-stemmer heeft me dit ooit toevertrouwd). Niet alleen de roze poppetjes zijn belangrijk, ik heb me ook met de inhoud bemoeid. Om te beginnen heb ik me hard gemaakt voor belangrijke punten voor hlbt-ers (homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders) in het verkiezingsprogramma. En samen met D66 ondertekende de SP een convenant met COC Brabant en LKG T&T.

Naast roze punten heb ik me ook sterk gemaakt voor groene zaken in het verkiezingsprogramma van de SP. Zoals bijvoorbeeld alternatieve duurzame energie, biologische langdbouw en dierenrechten.

gekozen
En toen stemden de Brabanders 12 SP-ers Provinciale Staten in. Inclusief nummer 11 dus. Een spannende tijd brak aan. Om te beginnen was het wennen aan een grote fractie, nieuwe mensen waar je mee samen moest gaan werken. Daarna de onderhandelingen en uiteindelijk begon het werk zelf. Aan het eind van 2007 kon ik in de vergadering van Provinciale Staten zelf het woord voeren. In de commissievergadering komen meer onderwerpen langs waar ik iets over mag zeggen.

er op uit
Je wilt niet weten hoeveel uitnodigingen je krijgt vanaf het moment dat je geïnstalleerd bent als Statenlid. Je kunt onmogelijk alles aflopen, dus maak je een afweging. Mijn eerste werkbezoek ging naar het Land van Cuijk, onder andere met Tweede Kamerlid Krista van Velzen. Onderwerp was de ruimtelijke ordening. Geordend was het allemaal nog niet in mijn hoofd.

Tweede werkbezoek was aan de Brabantse Wal. Daarna volgde nog het paasontbijt bij het Brabants Landschap, met de SP naar de Roze Zaterdag in Bergen op Zoom, met de fractie naar 10.000 zakdoeken in nationaal Monument Kamp Vught, naar Drunen om in gesprek te gaan met actiegroep Hoor de A59, Naar Basta! in Den Bosch. Naar Deurne om over bedrijven naast woningen te praten en uiteindelijk te horen hoe belabberd Polen gehuisvest werden. Toen nog om de hoek naar Vinkeloord over permanente bewoning van recreatiewoningen.

Bij VVD-collega Jan Verhoeven een rondleiding gehad op zijn gemengd bedrijf. Naar Nuenen voor een SP-bijeenkomst over bouwen in groen gebied. Onze fractie (Veerle Sleegers) organiseerde een avond over megastallen, ik ging dus naar Diessen (zo kom je nog eens ergens). Jongeren van de Haagse Hogeschool kwamen langs voor een interview over politiek en hiv. Tot slot was ik bij de BASTA!-conferentie over discriminatiebestrijding.

schriftelijke vragen
Ik heb over een aantal zaken schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Schriftelijke vragen kunnen een middel zijn om iets te weten te komen, iets onder de aandacht te brengen of iets voor elkaar te krijgen. De ene keer met meer succes dan de andere keer. Op 4 juni stelde ik vragen over extra treinen voor bezoekers van Rozer Zaterdag. Negatief antwoord van het College, uiteindelijk lost het zich op door de inzet van nachtbussen.

Op 27 juni stelde ik vragen over het niet doorgaan van de provinciale klimaatconferentie. Ook zonder veel succes. Maar het onderwerp is dankzij de film van Al Gore niet meer uit de hoofden van bestuurders te krijgen. Zelfs een VVD-wethouder is om, dus er is nog hoop.

Op 5 oktober heb ik vragen gesteld over de verdroging van de meren bij de Brabantse Wal. Hier meer succes, mede dankzij druk op de ketel kwam de provincie met een persbericht over een plan van aanpak tegen die verdroging.

Op 30 oktober vroeg ik naar negatieve gevolgen van begaste containers die gelost worden in de haven van Moerdijk. Soms gaat er wel eens iets mis in de communicatie. Nadat de vragen de deur uit waren werd ik gecorrigeerd door een kamerlid, de vragen hadden iets anders gekund. Nico Schouten, collega-statenlid voor de SP, zit namens de provincie in het bestuur van het Havenschap Moerdijk en zal daar de problematiek ook onder de aandacht brengen.

Met de vragen ovcer het affakkelen door BASF in Antwerpen boekte ik snel succes. De dag erna vertelde de verantwoordelijke gedeputeerde dat ze het bevoegd gezag in België én de drirectie van BASF aan zou spreken op hun verantwoordelijkheden.

eerste toespraak
Op 14 december mocht ik voor het eerst iets zeggen in de vergadering van Provinciale Staten. Het ging over de Verordening Ontgrondingen. Samen met collega Annegie Wijnands had ik een amendement voorbereid dat uiteindelijk statenbreed werd aangenomen. Die samenwerking is me goed bevallen. Ik hoop dat vaker te mogen doen. Uiteindelijk hebben we de andere partijen ook nodig voor een meerderheid.

In de commissievergaderingen heb ik verder het woord gevoerd over milieuzaken. Meest opvallende was de opmerking die na afloop van een commissievergadering via via tot me kwam. Ik had, zonder het op dat moment te beseffen, gedeputeerde Rüpp een uitspraak over dierenwelzijn ontlokt. Dat was nog niet eerder iemand gelukt. Niet dat ik blij hoefde te zijn met zijn uitspraak, maar het is nu helder waar hij staat. Lees hier.

hiv-vaccinatiestudie
Een onderwerp dat als een rode draad door 2007 liep, was de hiv-vaccinatiestudie waaraan ik deelnam. Zeker aan het begin van het traject slokte dat veel tijd en energie op. Vanaf januari gingen we elke maand een keer naar Brussel. Eerst om van eigen bloedbestanddelen een vaccin te laten maken en later voor de maandelijkse vaccinaties. Daarna ‘mocht’ ik vaak naar Rotterdam voor controle. Uiteindelijk heeft het allemaal een jaar geduurd en is de proef nu afgesloten omdat het vaccin niet aansloeg, terwijl mijn gezondheid achteruit hobbelde. Inmiddels ben ik weer terug aan de pillen.

 

en verder…
Ben ik samen met de Bossche delegatie bij het SP-congres geweest.

Heb ik samen met Spencer Zeegers een gesprek gehad met bestuursleden van Stichting Boterwijk.

Schreef ik ook nog over onze poezen, familie, milieuzaken, dieren, muziek, etc.

Heb ik enkele bijeenkomsten van het roze SP-netwerk bijgewoond, waaronder één met onze woordvoerder homo-emancipatie in de Tweede Kamer. De groep groeit en is niet bepaald een praatclubje.

Besteedden de media een enkele keer aandacht aan wat ik deed.

Heb ik dankzij dit blog nuttige contacten opgedaan met boeren, burgers en buitenlui die me hielpen het werk voor Provinciale Staten beter te doen.

Kwam er wel wat commentaar op de stelling die ik innam over de multiculturele discussie (Marokkanen en homo’s) in het Brabants Dagblad.

Ben ik eindelijk ook aangesloten op het Hyves-netwerk. Natuurlijk net op het moment dat iedereen een beetje Hyves-moe wordt…

Deel

Kerkbezoek daalt

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd128 x bekekenNa het stukje over de opmerking van commissaris der koningin Maij-Weggen over de ‘belangrijke plaats die de kerk in ons Brabant nog altijd inneemt’, is deze week bekend geworden dat het kerkbezoek verder is afgenomen. Katholiek Nederland publiceerde de resultaten vaneen onderzoek over het katholieke kerkbezoek in ons land. Het constateert een spectaculaire daling sinds 2001.

Helaas zijn de onderzoeksresultaten niet per provincie uitgesplitst, dus ik kan hier niet beweren dat mevrouw Maij-Weggen ongelijk heeft. Maar het lijkt me stug (en dat mag ik wel zeggen) dat als over heel het land genomen de katholieke kerkgang daalt van 418.000 in 2001 naar 322.000 in 2006, het in Brabant heel anders zou zijn. De cijfers liegen niet. Zie hier het artikel op katholieknederland.nl. En hier de hele tabel (opent in Word) met het aantal bezoeken, doopsels, priesterstudenten et cetera.

Brabant gaat bio

Gepubliceerd op 0 reacties4minuten leestijd159 x bekeken


Biologische groenten
Vandaag maakte de provincie Noord-Brabant door middel van een persbericht bekend dat de biologische landbouw in onze provincie behoorlijk in de lift zit. Hiermee volgen we de landelijke trend, waarover ik eerder al schreef. Hieronder het persbericht.

Provincie stimuleert omschakeling duurzame bedrijfsvoering

Biologische landbouw in de lift

 
De biologische landbouw in Brabant zit duidelijk in de lift. Tussen 2003 en 2006 groeide in de provincie het biologisch areaal met 65 procent (ofwel 2253 hectares). Hoewel het marktaandeel van biologische producten desondanks relatief beperkt is, is door de stijgende consumentenvraag naar deze producten zelfs sprake van schaarste. De grootste uitdaging voor de provincie is daarom om gangbare agrariërs te  motiveren om te schakelen naar duurzame bedrijfsvoering.

De aandacht voor biologische producten blijkt zijn vruchten af te werpen. De provincie Noord-Brabant is samen met haar partners en het landbouwbedrijfsleven bijzonder actief op dit terrein. De groei in consumentenvraag voor biologische producten is gestegen van 3 procent in 2005 naar 15 procent in de eerste helft van 2007. Er is nu zelfs sprake van een tekort aan dergelijke landbouwproducten.

De provincie wil inspelen op de veranderende marktomstandigheden, zo blijkt uit het Plan van Aanpak Biologische Landbouw 2008 – 2011, waarvoor jaarlijks 231.985 euro beschikbaar is.
Zo blijven markt- en ketenontwikkeling de basis van het programma, met daarin aandacht voor een integrale ketenaanpak waarbij het marktgericht stimuleren van omschakeling een rol speelt.

Ook wordt ingezet op versterking van de biologische landbouw in gebieden, waar landbouw en andere functies zoals natuur, landschap, recreatie en drinkwaterwinning sterk met elkaar verweven zijn. De biologische landbouw kan daar door haar prestaties mede bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen in deze gebieden.
De provincie wil verder de toepassing van biologische innovaties in de gangbare landbouw bevorderen. Verschillende duurzame biologische ontwikkelingen blijken heel interessant voor de reguliere landbouw.

Achtergrond
In de periode 2004 – 2007 zijn via de Stuurgroep Landbouw Innovatie  Noord-Brabant, een samenwerkingsverband tussen de Provincie en de ZLTO, meer dan 35 succesvolle projecten ondersteund. De meeste projecten waren gericht op het verbeteren van de samenwerking in de keten (tussen agrariërs, tussenhandel, verwerkers en winkels) en de marktontwikkeling voor biologische producten.

De biologische landbouw onderscheidt zich van de gangbare landbouw door de manier waarmee men omgaat met de natuurlijke omgeving. Daarvoor zijn een aantal principiële regels opgesteld voor de productie en verwerking. De meest bekende regels zijn géén gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, diervriendelijkere huisvestingsnormen en géén gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen.

Als het aan mij ligt, gaan we niet alleen de markt volgen, maar ook door middel van projecten meer stimuleren. Zo kun je bijvoorbeeld ook het voedselbewustzijn bij jongeren stimuleren door projecten op scholen te beginnen. Drie vliegen in één klap. Minder ongezond aanbod in de kantines (frisdrank en snacks worden natuurlijk van scholen geweerd); Betere voedselbewustzijn van kinderen; stimuleren biologische landbouw. Maar voor ietsje meer dan het volgen van de markt zijn de geesten bij met name het CDA en de VVD niet rijp.

Het persbericht sluit af met enkele aansprekende voorbeelden uit de Brabantse praktijk (2004 – 2007):

Merkontwikkeling Bio+
Dit project begon in 2005 als initiatief van VION/De Groene Weg (leverancier) en PLUS Supermarkten om gezamenlijk een paraplumerk voor biologische producten voor het supermarktkanaal te ontwikkelen om hiermee de herkenbaarheid van biologische producten in de supermarkt te versterken. Door het succes is het merk Bio+ nu een paraplumerk voor alle versgroepen (groenten, vlees, zuivel, eieren) en wordt het uitgebreid tot alle voedingsproducten. Dit project startte met provinciale steun met activiteiten in Brabant omdat de grootste productiebasis van biologisch varkensvlees in Brabant ligt. Inmiddels hebben zich meer partijen bij dit initiatief aangesloten zoals Emté, Sligro en Jumbo Supermarkten.
 
Herpositionering graanproducten – Brabants Landschap
Een Brabantse leverancier van biologische graanproducten (graanvlokken, muesli) is een samenwerkingsverband aangegaan met Brabants Landschap waarbij de granen die zij afnemen op het terrein van Brabants Landschap worden geteeld. Beide partijen hebben daar baat bij en communiceren dit naar hun achterban resp. klanten wat heeft geleid tot een verbeterde distributie en verhoogde afzet. Een positief neveneffect van de open houding van  het Brabants Landschap voor biologisch is dat dit als stimulans kan dienen voor andere terreinbeheerders.
Week van de Smaak Noord-Brabant

Dit is een meerjarig landelijk project met in het 1e jaar (september 2007) Brabant als speerpunt en pilot. Via de smaak is aandacht bij het publiek en afnemers gegenereerd met behulp van de media rond authentieke, streek en seizoensproducten met accent op biologisch. Dit evenement bleek een aantrekkelijke kapstok voor meer van 50 Brabantse initiatiefnemers op ruim 100 locaties (meeste van alle provincies). Onder de deelnemers waren restaurants met speciale menu’s, boerderijwinkels, natuurvoedingswinkels en supermarkten met proeverijen, 2 zorginstellingen, 5 middelbare scholen waarvan de kantine voor 3 dagen werd geadopteerd door een bekende kok en 12 basisscholen die les kregen van een boer. Dit alles heeft boven verwachting veel aandacht gekregen bij de landelijke en regionale media: TV, radio en kranten.

Biologische glastuinbouw West-Brabant
In dit project gaan 2 telersverenigingen (totaal 26 leden met ruim 80 ha glas) samenwerken om ervaring op te doen met 1,6 ha biologische teelt. Dit areaal wordt voor 2 jaar ingehuurd bij één van de leden. Daarmee willen de leden ervaring opdoen om zich te oriënteren op omschakeling naar biologisch en willen beide verenigingen anticiperen op de snel groeiende markt voor biologische producten, door hun assortiment met biologische kasgroenten te vergroten. Dit project bevordert tevens de kennisuitwisseling tussen beide bedrijfstakken.

Ik ga hier natuurlijk niet de zure piet uithangen als het goed gaat. Maar het is meer ondanks dan dankzij steun van de overheid dat het nu in één keer beter gaat. Ik ben in elk geval blij met de ontwikkeling.

Wild Brabant

Gepubliceerd op 0 reacties4minuten leestijd163 x bekeken


Edelhert
In Brabant gaat het er niet zo wild aan toe. Eerder schreef ik al over illegale wilde zwijnen en deze week ontving ik een hartstochtelijk pleidooi om toch vooral wél het edelhert te herintroduceren in Brabant. Niet zo lang geleden werd een plan gelanceerd om het edelhert in Brabant uit te zetten. Nationaal park het Groene Woud is er geschikt voor. Maar door angst voor verkeersongelukken en landbouwschade gaat het voorlopig niet door.

Hieronder enkele fragmenten uit het bericht van Dennis Prinsze:

(…) Tegenwoordig moeten natuur – en recreatiewaarden van een bepaald gebied of een bepaalde soort voldoen aan economische maatstaven, tenminste zo valt op te maken uit de berichtgeving die ik hierover in de krant vernam. (…)

(…) Zelfs een edelhert (een doodgewone grazer) heeft tegenwoordig een hele onderzoeksstudie nodig, alsof er een dinosaurus is herboren. In plaats dat deze wilde herten voor mensen vrezen, lijkt het erop dat juist veel mensen vrezen voor de komst van zulk een prachtig en onschuldig dier. (…)

(…) Onze natuur valt onder de verantwoordelijkheid van ons allen, net als zorgen voor het milieu. Je kunt dus niet zeggen: in onze provincie is geen plaats voor wilde natuur, oftewel… in onze provincie is geen plaats voor een groot dier als het edelhert. Het is onze verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen aan het herstel van de natuurlijke processen die wij in een ver verleden al hebben verwaarloosd. Laat dit anno 2007 alsjeblieft dan ook niet weer gebeuren!

Ik dacht dat er op dit gebied wettelijke afspraken waren gemaakt. Zo ook conform het plan Ecologische Hoofdstructuur. Dit plan kan (voor wat Noord Brabant betreft) dan ook wel in de prullenmand als al niet eens een edelhert buiten een afrastering mag lopen.

Het voorlopig afblazen van dit project is een grote tegenslag voor een ieder die de hoop had dat de provincie Noord Brabant zich werkelijk druk maakte om het terug brengen van ‘wilde natuur’ binnen de provinciegrenzen. (…)

(…) De bevolking groeit overal. Mensen hebben steeds meer behoefte aan ruimte en rust en willen (anders dan de natuur ver weg te zoeken) juist weer leren genieten van de natuur om hen heen. Daarnaast willen mensen steeds meer spannende dingen. Wildexcursies, survival en noem maar op. Een rondje joggen is niet meer genoeg. Met de drukte van alledag hebben mensen de behoefte om er even ‘helemaal uit te gaan’ en zich in de wilde natuur te wanen.Dit kan alleen in gebieden die deze sfeer ademen en hier ruimte voor bieden. Noord Brabant kent veel bos en het buitengebied biedt volop mogelijkheden om deze vorm van ‘wilde natuur’ daadwerkelijk te realiseren.Het uitzetten van edelherten is op dit gebied een goeie stimulans. Een ontmoeting met een wild edelhert is op zich al een bijzondere natuurbeleving welke niet onderschat moet worden. Zulk een ervaring doet je beseffen hoe belangrijk het is dat we onze kwetsbare natuur in Nederland dienen te beschermen voor latere generaties zodat straks ook de kinderen van latere generaties nog weten hoe een hert of een bever er in het echt uitzien. Het is een feit dat veel stadskinderen en zelfs plattelandskinderen niet eens weten welke dieren er in de Nederlandse bossen rondlopen behalve eekhoorntjes e.d. Deze kans moet je daarom ook niet laten schieten voor overdreven uitbelichte risico’s voor verkeer en vraatschade. Richt een apart schadefonds op voor boeren en dan is iedereen blij. Want wat heeft nou werkelijk de toekomst? (…)

Wild zwijn

Ik moet bekennen dat ik ook teleurgesteld was over het besluit om toch geen edelherten uit te zetten. Mijn indruk is dat de boerenlobby hier een slag heeft gewonnen. Het klopt wel dat er kosten verbonden zijn aan schade die groot wild veroorzaakt door vraat, verkeersongelukken en dergelijke, maar dat is inherent aan de natuur.
 
In Nederland willen we graag alles regelen en berekenen. De wilde zwijnen die in Brabant rondlopen, zijn hier feitelijk illegaal, maar ze worden gedoogd. Zo gaat dat anno 2007 in Nederland. De overheid bepaalt welk dier waar mag voorkomen. Zo ook met de edelherten. Hoe vrij kan en mag natuur zich in ons kleine land met al zijn verschillende belangen, ontwikkelen? En waarom laten we wel allemaal grote grazers als paarden en ruige koeien in de natuur los om ervoor te zorgen dat er open pleken blijven of om de heide in stand te houden? Het gaat dan om cultuurdieren die zich zelfstandig kunnen handhaven, maar die hier niet in het wild voorkomen. Ik zie veel liever dat grote grazers die hier oorspronkelijk ook voorkwamen (en op sommige platsen nog) de kans krijgen om zich in nieuwe gebieden te vestigen. En hoewel sommige mensen het zielig vinden, dode dieren hebben ook hun nut voor de natuur. Dus als edelherten zich echt kunnen handhaven in het Groene Woud, dan pleit ik ervoor de natuur zo veel mogelijk haar gang te laten gaan.
 
Maar gelukkig is de natuur niet voor één gat te vangen. Hoe meer natuurgebieden wij hier creëren, des te sneller het groot wild uit Duitsland en België onze nieuwe natuur weet te vinden. En we hebben de jagers nog, die vaak wild uitzetten om zo een probleem te creëren wat alleen door middel van hun jachtgeweer kan worden ‘opgelost’. Mijn idee is, dat best goed is nagedacht over de mogelijkheid van bijvoorbeeld edelherten om zich in het Groen Woud staande te houden. Ook voor het verkeer zijn oplossingen te bedenken. Denk aan wildspiegels en rasters etc. Dat kost geld, evenals schadeloosstelling van boeren. Ik denk dat dat op te lossen is. Maar dan moet er om te beginnen wel een wil zijn. Want waar een wil is…

Carnavals-nachttrein?

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd135 x bekekenVanmorgen ontving ik een e-berichtje over het NS-nachtnet met carnaval. vanaf december gaan er van donderdag- tot en met zaterdagnacht ook in Brabant treinen rijden. Ik liep al met het idee om Gedeputeerde Staten te vragen om dit ook met carnaval te regelen en die vragen de elfde van de elfde in te dienen. Is er helaas niet van gekomen. Het idee blijft natuurlijk goed. Ik hoop van harte dat de steden en provincie hiervoor in de buidel willen tasten.

Dit schreven Daan Cobelens en Rob Althuizen vanochtend in hun brief:

Geachte heer/mevrouw,

In juni 2006 is in Provinciale Staten van Noord-Brabant, een motie van de heer R. Althuizen aangenomen om geld te reserveren voor de aansluiting van de Brabantse steden op het NS-nachtnet. Daarnaast hebben de steden Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Dordrecht zich bereid verklaard om hier een financiële bijdrage aan te leveren en derhalve dus mee te doen aan het nachtnet.

Door Prorail is per december 2007 genoeg ruimte is gevonden om het nachtnet naar Noord-Brabant van start te laten gaan. Vanaf donderdag- tot en met zaterdagnacht zullen treinen Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven & Helmond verbinden met Utrecht, Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Wij hopen van harte dat dit een succes gaat worden en willen graag aandacht vragen voor het volgende. De afgelopen jaren is steeds weer gebleken dat veel mensen in Nederland carnaval gaan vieren in het zuiden. Ook zijn er veel Brabanders die dit in een andere stad vieren. Daarom zou het een goed idee zijn om in het eerste jaar van het nachtnet in Brabant ook op zondagnacht en maandagnacht (3 en 4 februari) tijdens carnaval 2008 te laten rijden. Wanneer dit een succes is kan dat ook voor de jaren erna worden overwogen.

Dit kan ten eerste mensen stimuleren om het openbaar vervoer te pakken met carnaval (i.p.v. met een slok op achter het stuur). Daarnaast zijn er veel mensen in Dordrecht, Rotterdam en andere steden uit de randstad, die zo de mogelijkheid krijgen om eenvoudig heen en terug kunnen reizen om carnaval te gaan vieren. Dat betekent voor de NS de mogelijkheid om extra inkomsten uit het Nachtnet te genereren. Tevens kan een tijdige aankondiging van de mogelijkheid om met carnaval het Nachtnet te pakken ook gezien worden als een extra promotie van dit nieuwe nachtnet.

Wij hopen dat u hier net zo over denkt als ons en dat u deze kans wil benutten.

Klik op deze koppeling voor meer informatie over het nachtnet in Brabant.