Tag-archief luchtvervuiling

Milieuvriendelijk ziek worden

Gepubliceerd op 2 reacties1minuten leestijd174 x bekekenIn elk geval heb je dan je best gedaan. Maar het kan nooit de bedoeling zijn, milieumaatregelen die ten koste gaan van je gezondheid. Toch heeft VROM nog altijd meer aandacht voor het milieu-aspect van balansventilatie. Gisteren gezien op Zembla.

Leuk vooruitzicht: ons nieuwe huis zal ook wel balansventilatie zijn aangebracht. Hier wat Zembla bericht:

Bewoners uit de wijk Vathorst in Amersfoort zeggen in Zembla dat het voelt alsof ze in een plastic kooi wonen waar ze door een klein gat moeten ademhalen. Ze ervaren hun eigen huis letterlijk als ‘verstikkend’ en zeggen dat ze ‘langzaam worden vergiftigd’.

Zembla trof in Vathorst gezinnen die last hebben van telkens terugkerende long- en oogontstekingen en astma. Baby’s en kinderen zijn voortdurend benauwd en kortademig en hebben soms extra beademing nodig.

Vorig najaar werd al bekend dat veel gezinnen ziek worden van de balansventilatie, maar het is nog steeds onduidelijk hoe dat komt. De problemen zijn nog steeds niet opgelost.

Hier is de uitzending nogmaals te bekijken.

Steenkoolgestookt

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd155 x bekeken


Vandaag na een lange dag lezen, schrijven, telefoneren, vergaderen, overleggen (soms tegelijk) is het Aloysia Jetten van de Brabantse Partij en mij gelukt om gezamenlijk schriftelijke vragen op te stellen over de voorgenomen bouw van steenkolengestookte energiecentrales in Antwerpen en Geertruidenberg.

Geacht College,Zoals u inmiddels ongetwijfeld hebt vernomen is energiebedrijf E-on van plan om net over de grens, in de Belgische provincie Antwerpen, een nieuwe kolengestookte centrale te bouwen. Een M.E.R.-procedure is in voorbereiding.  Onder de West-Brabantse bevolking is inmiddels veel beroering ontstaan over alweer een vervuilend bedrijf aan de andere kant van de grens. Inwoners en gemeentebesturen maken zich zorgen over de effecten op het milieu en volksgezondheid. Ook gedeputeerde Hoes heeft zich al uitgelaten en zegde in BN/de Stem al toe extra meetapparatuur te plaatsen. Ook in onze provincie bestaan inmiddels vergevorderde plannen om een steenkoolgestookte centrale te bouwen. De fracties van de SP en de Brabantse Partij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan uw College:

 

 1. Onderkent uw college de onrust die onder inwoners van West-Brabant is ontstaan door de komst van twee kolengestookte energecentrales in de regio? Zo nee, waarom niet?

   

 2. Zijn er risico’s voor de volksgezondheid als de twee kolengestookte centrales als deze, gerealiseerd zijn? Zo ja, welke? Zo nee, kunt u toelichten waarom uw college van mening is van niet?

   

 3. Kan uw college aangeven wanneer de door gedeputeerde Hoes toegezegde snuffelpalen voldoende (ook volgens de gemeenteraad van Woensdrecht) worden geplaatst in Woensdrecht en of deze ook bijtijds in Geertruidenberg geplaatst zullen worden?

   

 4. De fracties van de SP en de Brabantse Partij staan een grootschalige toepassing voor van kleinschalige duurzame energie. Bent u het met onze fracties eens dat de oplossing in de toenemende vraag naar energie meer hierin gezocht moet worden, dan in de bouw van vervuilende kolencentrales?

   

 5. Is uw college het eens met de fracties van Brabantse Partij en SP dat de provincie in bovenstaande ontwikkelingen haar regierol moet nemen? Zo ja, hoe en waneer? Zo nee, waarom niet?

   

 6. Voor wat betreft de nieuwe kolencentrale in Geertruidenberg is uw college de vergunningplichtige. Is het college van GS het met de fracties van de Brabantse Partij en SP eens dat de volgende voorwaarden moeten worden gekoppeld aan de vestiging van deze centrale, namelijk:

·                    de best bewezen techniek wordt gebruikt;

·                    CO2 wordt maximaal teruggewonnen en bijvoorbeeld geleverd aan kassen

·                    de centrale moet de mogelijkheid hebben om met schone biomassa bijgestookt te worden.

·                    gedeelte van het warmteverlies ingezet wordt t.b.v stadsverwarming

Zodat het effect wordt bereikt dat reeds deze centrales voldoen aan de Europese richtlijn voor 2020: alle nieuwe energiecentrales CO2-neutraal.

 

 1. Bent u bereid in overleg te gaan met uw collega’s van de Vlaamse provincie Antwerpen om te komen tot een gemeenschappelijk beleid aangaande vervuilende industrie langs de gemeenschappelijke grens? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

   

 2. De door de EU maximaal toegestane emissies van zwaveldioxine (SO2) zijn voor België 99 kiloton en voor Nederland 50 kiloton. Is deze EU-richtlijn al geïmplementeerd in beide landen? Klopt het dat door een steenkolen gestookte energiecentrale net over de grens in België, juist in Nederland de grenzen overschreden worden. Welke regelgeving is hier leidend? Bent u bereid bij de EU en de nationale overheden van België en Nederland aan te dringen op overleg inzake grensoverschrijdende overlast van zware industrie en afstemming van de normen voor uitstoot?

Het persbericht over de vragen vind je hier.

 

Leuk maar heel vermoeiend deze dagen. Veel geleerd en veel nuttige contacten opgedaan. Jammer dat ik de excursie naar Haps moest missen, maar we gaan een keer een afvaldeskundige uitnodigen in de fractie. Morgen even geen scholing, ik ben toe aan wat ruimte voor mezelf. Volgende keer beter. Ik heb voorgesteld om met de fractie eens uitgebreid stil te staan bij ons functioneren, buiten de fractievergadering om. We zijn nu een jaar bezig en er is veel veranderd voor de SP. De fractie was het er mee eens en we gaan nu nadenken over de invulling van het programma.

 

Op deze plaats wil ik graag de mensen bedanken die me de afgelopen dagen een stuk wijzer gemaakt hebben. Zonder hun deskundigheid en inzet had ik nog zitten ploeteren.

Antwoorden De Heus

Gepubliceerd op 3 reacties5minuten leestijd197 x bekeken


Vandaag zijn dan eindelijk de antwoorden op mijn eerdere vragen aan Gedeputeerde Staten over mengvoederfabrikant De Heus in Ravenstein gepubliceerd. Eindelijk, want de brief met antwoorden die ik vandaag ontving, is getekend op 29 januari. Maar het gaat om de inhoud, en die volgt hieronder.

1.      Kloppen de uitlatingen van de heer Hoes in het Brabants Dagblad van 11 januari 2008 dat deze vergunning niets oplost? Waar is het gezonde verstand? Er is zo duidelijk sprake van schade voor mens,    milieu en toekomst; wat doe je dan om dat écht aan te pakken?

Ja, de uitlatingen van de heer Hoes dat deze vergunning niets oplost kloppen.  De vergunning lost niets op, in die zin, dat er geen geurreducerende maatregelen door De Heus Voeders BV hoeven te worden getroffen. De oorsprong hiervan ligt in de vernietiging van de oorspronkelijke vergunning door de Raad van State. In die vergunning was op basis van een geurrapport een geurcontour om het bedrijf gelegd, waarbuiten geen onacceptabele geurhinder aan de orde zou zijn. Naar de mening van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hadden wij ondeugdelijk gemotiveerd, waarom wij dit geurrapport hadden geaccepteerd en daarmee af waren geweken van de Bijzondere Regeling uit de Nederlandse emissie Richtlijnen Lucht. Met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State is besloten om het geurrapport geen deel meer uit te laten maken van de aanvraag, maar dit te vervangen door berekeningen op basis van de Bijzondere Regeling mengvoederbedrijven, een route die is ingegeven door de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2.      Waarom stelt uw college het bedrijfsbelang centraal, in plaats van de belangen van mens en milieu op de eerste plaats te stellen?

Alleen in het belang van de bescherming van het milieu kan ingevolge artikel 8.10 van de Wet milieubeheer een vergunning worden geweigerd. De Wet milieubeheer stelt een kader, waarin enerzijds bedrijfsactiviteiten plaats kunnen vinden en anderzijds gevaar, schade en hinder aan omgeving (mens en milieu) zoveel als mogelijk worden voorkomen. Ons college is niet bevoegd tot het voorschrijven van extra maatregelen buiten het wettelijk kader.

3.      Kent uw college het “aanbod” van De Heus om vrijwillig een schoorsteen en luchtwassers te bouwen? Zo ja, wat zijn de achterliggende gedachten? En kunt u zich daarin vinden?

Het is juist dat zowel met vertegenwoordigers van De Heus Voeders BV en van de gemeente Oss is gesproken over het vrijwillig plaatsen van een schoorsteen. Over luchtwassers is niet gesproken. Om plaatsing van een schoorsteen te realiseren is een bouwvergunning noodzakelijk. Dat impliceert dat, indien het plaatsen van een schoorsteen (al dan niet vrijwillig) zou zijn opgenomen in de aanvraag er toepassing dient te worden gegeven aan artikel 20.8 van de Wet milieubeheer (procedurele coördinatie met de bouwvergunning). Nu De Heus Voeders BV haar milieuvergunning zo snel mogelijk in werking wil laten treden, met name vanwege de aangevraagde productieverhoging en handhavingacties, en daarvoor van zo min mogelijk belemmerende factoren afhankelijk wil zijn, heeft zij besloten om vrijwillige plaatsing van de schoorsteen niet op te nemen in de aanvraag. Dit ook omdat de gemeente Oss geen
toezeggingen deed omtrent afgifte van een bouwvergunning en dat bovendien een dergelijk besluit aan beroep onderhevig is. Dit laat overigens onverlet dat voor plaatsing van voornoemde schoorsteen al geruime tijd geleden een aanvraag om bouwvergunning bij de gemeente Oss is ingediend. Hierop is nog niet beschikt.

4.     Is u bekend welke eisen of voorwaarden De Heus stelt aan het vrijwillig bouwen van een schoorsteen? Verwacht De Heus tegenprestaties bij vrijwillige toepassing van milieumaatregelen?        Zo ja, welke tegenprestaties en van welke overheid? Naar verluidt zou één van de voorwaarden zijn dat de gemeente afziet van bezwaar en beroep: is dit geen chantage?

De achterliggende gedachten zijn hiervoor onder 3. reeds verwoord. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat vertegenwoordigers van De Heus Voeders BV hebben uitgesproken dat zij nog immer een verhoogde schoorsteen willen plaatsen. Daartoe ligt nog immer een verzoek om
bouwvergunning bij de gemeente Oss .

5.      Wie heeft opdracht gegeven voor de berekeningen op basis van de Bijzondere Regeling uit de Nederlandse emissie Richtlijnen (programma Geurnorm)? Indien het antwoord “De Heus” is, heeft uw college overwogen deze berekeningen onafhankelijk te laten toetsen? Zo ja, wat was de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

Er is geen sprake van “opdracht geven” voor het maken van de nu bij aanvraag gevoegde berekeningen op basis van de Bijzondere Regeling. Op basis van de uitspraak van Raad van State dient toepassing te worden gegeven aan de Bijzondere Regeling Mengvoederbedrijven (A3). De Heus Voeders BV heeft de nu bij de aanvraag behorende berekeningen uitgevoerd. Het is ook gebruikelijk dat een aanvraagster dergelijke berekeningen aanlevert ten behoeve van haar aanvraag. Gelet op het feit dat wij zelf beschikken over het programma Geurnorm, hebben wij zelf gecontroleerd of de door De Heus Voeders BV ingediende berekeningen correct zijn en zorgvuldig zijn uitgevoerd.

6.      Kortom, hoe kan het bestaan dat u, zonder dat aan de terechte klachten van de inwoners van Ravenstein wordt tegemoetgekomen, medewerking verleent aan een ruimere vergunning voor De Heus  En dat terwijl er nog steeds sprake van ernstige stankoverlast is en daarmee een blokkade voor de toekomst van Ravenstein en De Heus vooralsnog geen stankbeperkende maatregelen heeft genomen?

Zoals onder 2 reeds is aangegeven is er geen sprake van medewerking aan een ruimere vergunning, maar van uitvoering van regelgeving, meer in het bijzonder milieuregelgeving.

7.      Tot slot. Door Oss wordt samen met anderen hard gewerkt aan een toekomstvisie, waarin voor De Heus géén plek is op de huidige locatie. De provincie kan daar een belangrijke rol in spelen. Wat zijn de bestuurlijke inspanningen van GS om mee te werken aan de realisatie van een goede toekomst voor Ravenstein?

Verplaatsing van De Heus Voeders BV is in bestuurlijk overleg met wethouders van gemeente Oss aan de orde geweest. In het verleden is hier reeds onderzoek naar gedaanin overleg met het college van burgemeester en wethouders van Oss. Het bestuur van de gemeente Oss is dit onderzoeksrapport aan het actualiseren en wij zijn in afwachting van de resultaten daarvan.

En nu?
Tja, wat moet je met deze antwoorden en de antwoorden op de mondelinge vragen in Provinciale Staten van vorige maand? Om te beginnen erkent het college dat de nieuwe vergunning niets oplost. Wat meteen weer de vraag oproept waarom het allemaal toch zo is gegaan. Omstandig wordt uitgelegd dat een vergunning niet geweigerd kan worden. Verder veel gescherm met procedures waar de mensen in ravenstein uiteindelijk niet wijzer van worden. De Heus wil nog steeds een schoorsteen maar wacht op de gemeente Oss. Ook voor de verplaatsing van het bedrijf wordt naar Oss gewezen. GS wachten op de resultaten van een onderzoek van de gemeente Oss.

Dit gaat weer wat overleg- en speurwerk opleveren. Maar voor vandaag genoeg geblog. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.