Tag-archief landbouw

uwmeningoverruimte.nl

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd121 x bekeken

De actie om Brabanders mee te laten praten over de inrichting van onze provincie verloopt tamelijk succesvol. De bloggende Statenleden waren gevraagd om een banier te plaatsen om zo nog meer volk te trekken. Helaas laat de techniek me een beetje in de steek. Dan maar een extra bericht.

Reageren op de nieuwste (en laatste) stelling kan nog tot en met maandag 3 november. Klik hier om naar de webstek te gaan.

Welke kant op? Praat mee!

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd105 x bekeken


Gisteren werd ik gebeld of ik voor ‘Samen ruimte maken in Brabant’ een stelling wilde formuleren. Op deze webpagina kan iedere Brabander mee praten over de toekomst van de ruimte in onze provincie.

Nu ben ik derde woordvoerder op dit terrein, maar over landbouw en natuur heb ik iets meer te vertellen, dus dat thema koos ik.

Dus, wil je meediscussiëren over de keuzes waar we in Brabant voor staan als het gaat over ruimtelijke ordening (waar plannen we woningbouw, natuur, snelwegen, bedrijventerreinen, water en landbouw), klik dan hier en lever je bijdrage. Even doorklikken naar de dilemma’s, succes!

Snelle link naar het landbouw-dilemma.

Deel

Schijndel: antwoord GS

Gepubliceerd op 0 reacties4minuten leestijd173 x bekeken


Gisteren via de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten (GS) gelezen dat het antwoord op schriftelijke vragen geformuleerd is. De antwoorden over de ontgronding in Schijndel zijn al gepubliceerd.

Zo gaat dat wel vaker, eerst op internet en pas dagen later per (net-)post aan de vragensteller verstuurd. Maar hier zijn ze dan:

Op 12 juni jongstleden heeft de gemeenteraad van Schijndel besloten medewerking te verlenen aan enkele plannen die wellicht strijdig zijn met het eigen gemeentelijk, dan wel geldend provinciaal beleid. Het betreft hier een realisatie van een zogenaamd nieuw landgoed. Bij brief van SP-fractievoorzitter in de Schijndelse gemeenteraad, mevrouw T. Wouters, is gedeputeerde Rüpp op de hoogte gesteld van deze raadsbesluiten.

Over de toestemming tot oprichting van een nieuw landgoed op de Vlagheide heeft de SP-fractie de volgende vragen aan uw college:

1. Bent u op de hoogte van het besluit van de gemeenteraad om toestemming, c.q. medewerking te verlenen aan de oprichting van een nieuw landgoed in gebied `De Vlagheide’?

2. Is voornoemd besluit aangemeld voor de provinciale regeling `Rood voor groen, Nieuwe landgoederen in Brabant’?

3. Volgens onze informatie komt het voorstel nog niet in de buurt van de vanaf voorwaarden zoals deze gesteld zijn in de provinciale regeling `Rood voor groen, Nieuwe landgoederen in Brabant’. Deelt u onze mening in deze?

4. Komt dit raadsbesluit in aanmerking voor vernietiging? Zo nee, welke  instrumenten heeft u om dit raadsbesluit ongedaan te maken en bent u van plan dit ook daadwerkelijk te doen? Zo nee, waarom niet?

5. De plannen voor het landgoed behelzen onder andere de aanleg van een aantal vijvers. In hoeverre is hier sprake van een ontgronding in strijd met de ontgrondingsverordening van Noord-Brabant?

6. Acht u de aanleg van vijvers in dit gebied een passende invulling van `nieuwe natuur’?

Een tweede besluit van de Schijndelse gemeenteraad betreft de realisatie van een nieuwe eendenkooi. De vragende partij, wil een bestaande (aangelegde) natuurvijver uitbreiden met een eendenkooi en voert educatieve doeleinden op als motivatie.

De gemeente Schijndel heeft haar archeologische waardenkaart goed op orde. Het betreffende gebied wordt aangeduid als een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Daarnaast treft men in het betreffende gebied ook een waardevol landschapselement aan, een steilrand.

De provincie Noord-Brabant wil bij de zorg voor archeologie meer aandacht hebben voor het goede beheer van archeologische bodemvondsten. De provincie wil gemeenten meer stimuleren bij hun rol voor archeologische monumentenzorg. Dat valt op te maken uit de startnotitie Archeologische Monumenten Zorg in Noord-Brabant 2008-2011.

7. In hoeverre acht u een nieuwe eendenkooi op droge zandgronden een waardevolle aanvulling op de natuurwaarden?

8. Bent u het met de SP-fractie eens dat een eendenkooi in deze omgeving in feite een wezensvreemd object is en niets toevoegt aan landschappelijke waarden?

9. Is ook hier niet sprake van een verkapte vorm van ontgronding, in strijd met de geldende Noord-Brabantse Ontgrondingsverordening?

10. Is het besluit van de Schijndelse gemeente-raad in strijd met het provinciale beleid betreffende archeologische bodemvondsten en monumenten?

11. Indien het besluit van de Schijndelse gemeenteraad in strijd is met onze provinciale Ontgrondingsverordening, en indien inderdaad niet zorgvuldig omgegaan wordt met archeologische vindplaatsen en waardevolle landschapselementen, bent u bereid het besluit van de Schijndelse gemeenteraad om goedkeuring te verlenen tot vestiging van een eendenkooi te vernietigen? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben deze vragen heden als volgt beantwoord.

Algemeen: voor de genoemde projecten zal door het gemeentebestuur bij ons een verklaring van geen bezwaar worden aangevraagd. Zodra wij deze aanvragen hebben ontvangen, zullen wij beoordelen of de projecten passen binnen ons provinciaal planologisch beleid.

1. Ja, met dien verstande dat het geen ontwikkeling van een landgoed betreft
zoals bedoeld in onze provinciale landgoederenregeling. Het project betreft
de omvorming van een varkenshouderij tot een woning (met een inhoud van 750 m3), met kleinschalige recreatie (theeschenkerij en fietsverhuur) en de aanleg van een aantal landschapselementen.

2. Nee.

3. Ja.

4. Nee. De gemeenteraad van Schijndel heeft besloten om medewerking te verlenen aan het project, met toepassing van de vrijstellings-regeling zoals bedoeld in artikel 19 van de (`oude’) Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als onderdeel van deze procedure dient ons college een verklaring van geen bezwaar te verlenen. Indien het project in strijd is met ons provinciale beleid, kunnen wij de verklaring van geen bezwaar weigeren.

5. Dat is afhankelijk van de omvang van de ontgraving. Indien de vijvers groter zijn dan 2.000 m2 moet in het kader van de provinciale verordening ontgrondingen 2008 een melding worden gedaan dan wel een vergunning worden aangevraagd.

6. Er is geen sprake van een nieuw landgoed zoals bedoeld in de provinciale landgoederenregeling. Toetsing aan het begrip `nieuwe natuur’ zoals opgenomen in die regeling is derhalve ook niet aan de orde.

7. Dat is afhankelijk van de concrete inrichting van het gebied.

8. Dat zal bij de beoordeling van het verzoek om verklaring van geen bezwaar worden bekeken.

9. Of sprake is van strijd met de provinciale verordening ontgrondingen 2008 is afhankelijk van de omvang van de ontgraving. Zie antwoord 5. Bij de beoordeling van een melding dan wel vergunningaanvraag zullen ook de betrokken belangen zoals archeologische en aardkundige waarden worden afgewogen.

10. Nee. Conform het provinciale beleid, zoals opgenomen in de Interim- structuurvisie Brabant in Ontwikkeling, dienen bij de verdere planuitwerking de daadwerkelijk aanwezige archeologische waarden in beeld te worden gebracht.

11. Nee. Dit soort van gemeenteraadsbesluiten komt niet in aanmerking voor vernietiging, maar kent een eigen procedure waarbij GS goedkeuring kunnen onthouden dan wel een verklaring van geen bezwaar kunnen weigeren. Zie verder het antwoord op vraag 4.

n-WRO-ontknoping nadert

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd147 x bekeken

De ontknoping nadert rond de Brabantse invulling van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (n-WRO). Gisteren was de extra vergadering van de commissie Ruimte & Milieu. De foto links is per ongeluk gemaakt. Symbolisch voor de politieke knoop?

De verwarring begon al voor de aanvang van de vergadering. Automatisch liep ik naar boven, naar de Statenzaal, toen weer naar beneden en toen moesten we toch weer boven in de vertrouwde zaal te vergaderen. Het CDA moest een manier bedenken hoe de plostselinge ommezwaai van gedeputeerde Rüpp te steunen zonder beschuldigd te worden van draaikonterij.

Na het sterke staaltje dualisme dat SP, VVD en PvdA de vorige statenvergadering ten toon spreidden door de nWRO van de agenda te halen (tot verbijstering van Paul Rüpp), waren de rijen nu weer gesloten. CDA en VVD zaten weer als bokken op de haverkist om de SP te interrumperen. Omgekeerd lieten Veerle en ik ons ook niet onbetuigd.


Ingeborg Verschuuren (CDA) aan het woord.

Een lange inleiding, nu waar het feitelijk om gaat. Die nieuwe wet moet provinciaal ingevoerd worden. Ongewenste ontwikkelingen kun je met een verordening tegenhouden. Omdat we nu nog niet precies weten wat er wel en niet in de verordening moet komen te staan én omdat een zorgvuldige voorbereiding daarvan de nodige tijd vergt, moet er iets geregeld worden voor de tussenliggende periode. En juist daarin verschillen we in Provincial Staten van mening.

De discussie spitste zich toe op de vraag of een voornemen tot een verordening juridisch voldoende zou zijn om die ongewenste ontwikkelingen op voorhand tegen te houden. De SP stelde in de Eerste Kamer met D66 en GroenLinks voor om de oude wet een half jaar langer te laten gelden zodat provincies de tijd kregen om een goede verordening op te stellen. Helaas was een meerderheid hier niet voor.

We wachten nu het schriftelijk antwoord van GS af (‘memorie van antwoord’) waaruit duidelijk moet worden of een ‘voornemen tot verordening’ voldoende juridische waarborgen biedt om ‘ruimtelijke ongelukken’ te voorkomen. Wij twijfelen daar aan, maar wachten wel het antwoord af.

Om wat voor soort ongelukken gaat het dan? Wat zijn ongewenste ontwikkelingen? Ook daar verschillen de meningen, maar dat werd gisteren niet uitgesproken. Wat wij als SP-fractie een ongewenste ontwikkeling vinden is bijvoorbeeld de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in een kwetsbaar natuurgebied. Dat vinden de meeste andere partijen ook, maar toch gebeurt het wel eens.

Hetzelfde geldt voor verrommeling op industrieterreinen of door ons ongewenste uitbreiding daarvan. Op 27 juni is de behandeling van de n-WRO in Provinciale Staten en dan zal duidelijk worden hoe de ruimtelijke ordening tijdelijk geregeld gaat worden.

Ter verduidelijking het bericht uit het Brabants Dagblad:

Politiek twijfelt over macht van provincie

In Provinciale Staten heerst twijfel of de provincie bouwplannen die in strijd zijn met haar ruimtelijk beleid, kan blijven torpederen als op 1 juli de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in werking treedt.Om deze situatie beter te kunnen beoordelen wordt een in ruimtelijke ordeningsrecht gespecialiseerde jurist van buiten het provinciehuis om advies gevraagd, zo is gisteravond besloten tijdens een commissievergadering.

Deze jurist moet vóór 27 juni als de Staten moeten aangeven hoe zij met de nieuwe wet omgaan, beoordelen of de door het provinciebestuur (GS) gemaakte keuze om het Brabantse buitengebied te blijven beschermen, voor de rechter stand kan houden.

Ter overbrugging van de periode tussen 1 juli en het moment waarop een nieuwe ruimtelijke visie van kracht wordt, denkt GS te kunnen volstaan met de aankondiging dat een verordening wordt voorbereid. Daarin wordt gemeenten voorgeschreven aan welke provinciale regels ze zich hebben te houden in bestemmingsplannen.

SP, VVD en ChristenUnie/SGP menen dat deze verdedigingslinie tegen ongewenste ontwikkelingen in de rechtszaal sneuvelt indien de provincie op basis hiervan ingrijpt. Volgens de SP kan alleen een noodverordening onheil voor mens, natuur en landschap voorkomen.

Gedeputeerde Paul Rüpp (Ruimtelijke Ontwikkeling) vindt zo’n maatregel onnodig. ,„Wij volgen dezelfde weg als minister Cramer van Vrom. Waarmee niet zeker is dat de rechter die ook zal accepteren”, aldus Rüpp. Maar diens ei­gen CDA en PvdA verlangen wél zekerheid.

Hoe veel erger kan het?

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd109 x bekeken

Een bericht zonder foto’s, maar met een reden: de mensen waar Veerle en ik vandaag op werkbezoek zijn geweest willen anoniem blijven. Het is een boerenbedrijf, waarvan er in Brabant nog velen zijn. Het verhaal achter de gevel weten niet veel mensen.

Het begon allemaal met een verhaal op dit blog, daar kwam een reactie op van een boerenzoon. Door mijn reactie kwam er een heel verhaal los. En naar aanleiding daarvan heb ik aangeboden een keer langs te komen.

Het valt nog niet mee om een verhaal te schrijven waarbij geen associaties kunnen worden gemaakt met de mensen en de specifieke sector waar het over gaat. Maar een ongeluk komt nooit alleen, het is in de andere agrarische sectoren niet veel beter gesteld.

De ellende die veel boeren meemaken omdat ze met contractvergoeding werken en onder zware druk van mengvoederbedrijf en toeleveranciers leven, is lastig te beschrijven. Gelden die van de EU beloofd zijn als inkomenssteun wat doorgesluisd moet worden naar de mengvoederindustrie of andere kartels (er zijn maar enkele grote spelers in het veld), terwijl de boeren zelf opdraaien voor de steeds hoger kosten die verbonden zijn aan de strenger wordende eisen van dierenwelzijn.

Meestal staan de boeren ook nog achter die eisen, maar het is erg zuur als de grote bedrijven met de centen gaan lopen en zelfs zover gaan dat ze de kleine boeren tegen de grote uitspeelt en o wee, als je je mond opendoet. Dan kun je je bedrijf sluiten. Bedenk dat veel boeren met enorme schulden zitten omdat men steeds maar moest uitbreiden onder druk van de bank (meestal de Rabobank).

De Nederlandse overheid die de keuze had om de inkomenssteun al dan niet te koppelen aan de toeleveranciers, die dan voor het grootkapitaal kiest (ik haal bewust deze term weer eens uit de kast), in plaats van het steunen van boeren die het echt nodig hebben.

En dan heb ik het nog niet gehad over alle eisen waaraan moet worden voldaan, vaak terecht. Maar wederom erg zuur als op een licht verzuim (alles moet gerapporteerd) meteen een boete van € 500,- volgt.

Tot slot de (Z)LTO die steeds zegt het boerenbelang te vertegenwoordigen. Bij elk werkbezoek aan een boerenbedrijf wordt het ons meer en meer helder dat lang niet alle boeren zich hierdoor vertegenwoordigd voelen. Sterker nog, men heeft het idee dat de bank, de toeleveranciers en de boerenorganisatie onder één hoedje spelen. Tel daarbij op dat CDA en ZLTO vaak met één mond spreken en dan begrijp ik de gevoelens van onmacht van deze mensen.

Mijn eerste reactie is dan: Kunnen jullie je dan niet organiseren en zo een gesprekspartner vormen? Maar boeren blijken vaak individueel ingestelde mensen te zijn, sterk  gericht op het belang van het eigen bedrijf. Wat zeker ook meespeelt is de druk van wat vandaag wel de maffiapraktijken genoemd werd. Die is zo groot dat boeren hun mond niet open durven te doen en zich niet durven te organiseren.

Welke kritiek ik soms ook op de manier van productie van vlees heb, ook dit is een kant van de zaak die beter belicht moet worden.

Gen-maïs in Gemert

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd155 x bekeken


Afgelopen vrijdag bezocht ik een bijeenkomst van de werkgroep Gemert-Bakel van de SP over genetisch gemodificeerd voedsel. Het bedrijf Monsanto heeft in Gemert een proefveld gen-maïs gepland. Met Kartika Liotard (links op de foto) nog over het roze netwerk gesproken.

Op de webstek van de Helmondse SP (de moederafdeling van Gemert-Bakel) staat een uitgebreid verslag:

Multinational Monsanto wil in Gemert-Bakel een proefveld voor genetisch gemanipuleerde maïs. Genetische manipulatie in de landbouw is een omstreden aangelegenheid. Reden voor de SP-werkgroep Gemert-Bakel om een debatavond te organiseren. Het gevarieerde gezelschap achter de tafel en de betrokkenheid van het publiek zorgden voor een levendige bijeenkomst. Maar of dat proefveld wordt tegengehouden?

Lees de rest van het verhaal hier.


Woordvoerders van ZLTO in de zaal.

Iets wat in het verslag niet echt terugkwam, maar wat voor mij toch wel nieuw was dat 98% van de Nederlandse veestapel (van vleesvarkens tot melkkoeien) genetisch gemodificeerd voer krijgt. Dit betekent dus dat bijna al het niet-biologische vlees en alle niet-biologische melk tot stand komt door gen-voer. Weet de Nederlandse consument dat wel? Voor mij was het nieuw…