Tag-archief energie

Essent moet publiek blijven

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd162 x bekeken

In het Brabants Dagblad vandaag onderstaand opinie-artikel van SP-Statenlid Nico Schouten en SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen over Essent: ‘Essent moet degelijk en publiek zijn’.

Essent moet degelijk en publiek zijn
Opschaling en privatisering Essent: ramp voor de klant

door Paulus Jansen en Nico Schouten
De drie grootste aandeelhou­ders van Essent, de provin­cies Noord-Brabant, Lim­burg en Overijssel, hebben van­daag bekendgemaakt een strategi­sche fusie met een – eventueel bui­tenlandse – partner na te streven. Op termijn willen de provincies helemaal van hun aandelen af. De voorgenomen verkoop van het be­drijf is slecht voor de huishoudens die klant zijn bij Essent en slecht voor het maatschappelijk belang in bredere zin. Om die reden zou er eerst een publiek debat gevoerd moeten worden over de toekomst van de energievoorziening, vóór­dat de provinciebesturen in achter­kamertjes contracten opstellen.

Nederland heeft nu nog vier pu­blieke energiebedrijven, die eigen­dom zijn van provincies en ge­meenten: Essent, NUON, Eneco en Delta. Samen hebben ze onge­veer 75% van de Nederlandse huis­houdens als klant. De rest is inmid­dels overgestapt naar commerciële aanbieders als Oxxio of E.on. Om­dat de vier publieke bedrijven nu nog een dochteronderneming heb­ben die zich bezig houdt met het beheer van het elektriciteits- en gasnet, is het tot op de dag van vandaag verboden dat de aandeel­houders hun bedrijf verkopen aan een private investeerder. Maar dat gaat binnenkort veranderen. Per ja­nuari 2010 moeten Essent, NUON, Eneco en Delta hun netbedrijf af­gesplitst hebben. Zodra dat ge­beurd is, mogen de aandeelhou­ders het productie- en handelsbe­drijf verkopen. Energiebedrijven, ook de handels- en productiebe­drijven, zijn echter een strategisch bezit. Wat ons betreft worden de vier publieke energiebedrijven ­NUON, Essent, Eneco en Delta ­omgevormd tot maatschappelijke ondernemingen die tegenwicht kunnen bieden tegen de private energiebedrijven.
Het ligt voor de hand dat deze vier publieke bedrijven elkaar niet gaan beconcurreren, géén dure re­clamecampagnes voeren om bij el­kaar klanten weg te kapen en sa­menwerken bij de inkoop van fos­siele brandstoffen. De kosten van dividenden, hoge salarissen voor bestuurders en reclamecampagnes kunnen dan fors worden terugge­drongen met als resultaat een lage­re energierekening voor de klan­ten. Zo hebben de Nederlandse klanten straks in iedere regio de keuze tussen een degelijk, betaal­baar publiek energiebedrijf naast de commerciële jongens van het snelle geld. Vooral de positie van huishoudens en het midden- en kleinbedrijf zal hierdoor versterkt worden.
Er is dus geen enkele reden tot uit­verkoop van onze publieke ener­giebedrijven.

Paulus Jansen is Tweede Kamerlid en Ni­co Schouten is Statenlid voor de SP.

Exit kolencentrale Essent

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd146 x bekeken

Goed nieuws voor West-Brabant: de geplande steenkolencentrale van Essent is voorlopig van de baan.

De kolengestookte energiecentrale was gepland in Geertruidenberg. Daarvoor in de plaats wordt in gasgsetookte centrales en in windenergie geïnvesteerd. Lees mee rin Trouw, klik hier. En klik hier voor het nieuws op de webstek van Greenpeace.

Hier eerdere blogs over steenkolencentrales.

Inspirerend Boxtel

Gepubliceerd op 1 reactie2minuten leestijd153 x bekeken


De Brabantse SP-fractie was gisteren op uitnodiging van het gemeentebestuur een dagje op werkbezoek in Boxtel. Veel geleerd, vooral dat veel van wat ik zou willen op milieugebied, daadwerkelijk kán! Dat dit verslag laat verschijnt, komt door een aansluitend feest. Ik heb vandaag zowat de hele dag gelummeld of geslapen…

Onze fractie was bijna voltallig, een grote delegatie werd in de raadszaal van het gemeentehuis in Boxtel ontvangen door maar liefts vier wethouders. Naast ‘onze’ Ger Wouters, waren dat Ger van den Oetelaar (Combinatie’95), Van Aart (PvdA/GL) en W. van Erp (CDA).’Later voegde burgemeester Van Beers zich bij ons gezelschap. Een oude bekende, namelijk raadslid en later wethouder tijdens mijn periode als gemeenteraadslid van ‘s-Hertogenbosch.


Ger Wouters aan het woord.

Elke wethouder hield een inleiding over zijn (jawel, allemaal mannen) beleidsterrein. Natuurlijk komt hun gemeente er dan goed uit, maar eerlijk is eerlijk, er wordt in Boxtel ook wel wat neergezet. Naast jeugdzorg, had ik voornamelijk oog en oor voor wijkontwikkeling en duurzaam (ver-)bouwen. Het is in Boxtel gelukt om eisen te stellen aan bouwondernemers en woningbouwcorporaties. Wat vooral opviel was de bevlogenheid waarmee het beleid gepresenteerd werd.


Een staaltje ouderwetse muurkunst in Selissenwal.

Ook wij als Statenfractie werden aangesproken op ons beleid, en terecht. Maar ik moet zeggen dat ik me graag hierop laat aanspreken. Dit bezoek sterkt mij in mijn gevoel dat er veelmeer kan dan proefprojecten die door Gedeputeerde Staten nu worden voorgesteld op het gebied van biologische landbouw en duurzaam bouwen. Het was te veelinformatie omhier allemaal weer te geven. Ik heb gevraagd of ik een keer terug mocht komen om wat dieper in te kunnen gaan op het milieubeleid van Boxtel. En dat kon gelukkig geregeld worden.


De kerktoren met de bijnaam ‘Mager Josje’.

In Selissenwal wordt veel werk gestoken in revitalisering van de oude arbeidersbuurt. Veel wooneenheden verdwijnen, vooral oude portiekflats. Wat vooral mooi aan de plannen is, is dat de wijk in plaats van met de rug naar de Dommel en de vennen, nu juist naar het water wordt gericht. Een markant punt in de wijk is de kerktoren, die overigens blijft staan. De naam is nog een curieus verhaal. Toen de kerk opgeleverd werd, is in Amsterdam een prostituee vermoord. De toren kreeg vrij snel de naam van de prostituee: Mager Josje.

Deel

Commissie met herten en meer

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd169 x bekeken


Het was een vermoeiende vergadering vandaag, vooral omdat Veerle Sleegers en ik het samen moesten rooien omdat Spencer Zeegers ziek was. De voorzitter had de agenda zó omgegooid dat ik om 09.00 uur even weg kon voor mijn pillen, maar het ‘hertendebat’ liep uit en midden in het betoog van Onno Hoes moest ik even weg. Tussendoor nog telefonisch en @-contact omdat Jan Marijnissen vandaag een bezoek bracht aan de energiecentrale van Essent.

edelherten
Omdat de Partij voor de Dieren het agendapunt had geagendeerd kwam die partij eerst aan het woord. Ik gelukkig als tweede. Bijna leek een meerderheid toch voor voortzetting van het project. De PvdA zag vooralsnog meer voor- dan nadelen en de VVD bracht in dat eerst alles op orde moest zijn (afrastering e.d.) voordat tot het uitzetten van edelherten kon worden overgegaan. Maar helaas legden de voorstanders dit verkeerd uit. Een beetje onbevredigend liep dit onderwerp af, want er was geen tweede termijn. Aangezien ik een gedeelte van het betoog van gedeputeerde Hoes had gemist, kon ik weinig meer inbrengen.

Opvallend hoe CDA en in iets mindere mate de VVD alles uit de kast haalt om te ageren tegen het uitzetten van groot wild. Zo vroeg het CDA of we ook voorstander waren van re-introductie van beren en de VVD beweerde dat de voedselproductie in gevaar kwam. Zijn deze boervriendelijke partijen er altijd als de kippen bij als schade aan boeren gecompenseerd moet worden, nu was dat volgens VVD-er Jan Verhoeven ‘ook niet alles’. Nou hoeven we niet bang te zijn, die herten komen vanzelf ook wel, alleen de vraag wat GS gaan doen als dát gebeurt, bleef onbeantwoord.

Schoon Brabant
En voor de derde keer sprak de commissie over de programma’s van Gedeputeerde Staten (GS). Ik ga over het onderdeel ‘schoon Brabant’ (milieu), maar op een gegeven moment kun je niet meer aankomen met steeds dezelfde kritiek. We hebben als Provinciale Staten (PS; de volksvertegenwoordiging) in dit verhaal een kaderstellende rol naar GS, het dagelijks bestuur. Ik heb het kort en bondig gehouden. Kern van mijn betoog: stop met allerlei proeftuinen die zichzelf al hebben bewezen. Zo hoef je geen proef meer op te zetten met duurzaam opgezette wijken, we hebben de Goede Aarde in Boxtel al (Hoes versprak zich “er staat daar wel 1 duurzaam huis”).

Op mijn inbreng dat we moeten doorpakken met waterstof als brandstof (het Amsterdamse GVB rijdt al  bussen met zelf geproduceerde waterstof) omdat biobrandstof op steeds meer weerstand stuit (verdringing voedselproductie en oerwouden), pleitte ik nu tegen het plan om een aantal tankstations voor biobrandstof op te richten. Het CDA was daar eerder, om andere redenen al tegen. Jammer dat er zoveel scepsis rond brandstofcel/waterstoftechnologie is. Mercedes heeft al een Citarobus op waterstof in de aanbieding. Dat model bus rijdt nu door Brabant, op diesel. Gedeputeerde Hoes zegde toe alleen bio-restafval te gebruiken voor biodiesel en ook te bekijken of een proef met waterstof begonnen kan worden. Wie het kleine niet eert… Toch iets bereikt.

Meer over waterstof als energiedrager, hier.

Vergaderen
En dan de vergaderdruk. Voor het splitsen van de commissie, was geen meerderheid. Een beetje onbeveredigend einde van een lange vergadering. Beter voorbereiden, meer to the point, minder interrupties, dat was toch wat de meerderheid wilde. En de vergadering van vandaag was al één en al beperking van sprekers naar mijn gevoel. Voorzitter (onze) Nico Schouten was weer erg streng vandaag. Met zo’n volle agenda moest dat ook wel anders was het onderwerp ‘vergaderdruk’, als gevolg van de volle agenda weer afgevoerd. En dat was nou net niet de bedoeling.

Bezoek aan Essent
Een beetje opgelucht (anders had ik hier niet meer zitten tikken aan mijn blog) kon ik niet meer ingevoegd worden bij het werkbezoek van Jan Marijnissen aan Essent in Geertruidenberg. Te veel gedoe met veiligheidseisen (?) om zo kort dag iemand extra mee te laten komen. Er wordt een aparte afspraak voor de statenfractie gemaakt.

Duurzaam Oss

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd153 x bekeken

Ook in Oss is veel te doen rond het thema duurzaamheid. Zomaar wat artikelen uit het Brabants Dagblad van vandaag (het zijn er nogal wat): Energiecentrale in regio lijkt haalbaar. Cradle to cradle nog in de wachtkamer. Muziekfeest Oss in teken van duurzaamheid. Tien speerpunten van de Gemeente Oss om duurzamer te worden. Dit is de oogst van één dag nieuws in het Osse katern van het Brabants Dagblad.