Tag-archief energie

Essent moet publiek blijven

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd229 x bekeken

In het Brabants Dagblad vandaag onderstaand opinie-artikel van SP-Statenlid Nico Schouten en SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen over Essent: ‘Essent moet degelijk en publiek zijn’.

Essent moet degelijk en publiek zijn
Opschaling en privatisering Essent: ramp voor de klant

door Paulus Jansen en Nico Schouten
De drie grootste aandeelhou­ders van Essent, de provin­cies Noord-Brabant, Lim­burg en Overijssel, hebben van­daag bekendgemaakt een strategi­sche fusie met een – eventueel bui­tenlandse – partner na te streven. Op termijn willen de provincies helemaal van hun aandelen af. De voorgenomen verkoop van het be­drijf is slecht voor de huishoudens die klant zijn bij Essent en slecht voor het maatschappelijk belang in bredere zin. Om die reden zou er eerst een publiek debat gevoerd moeten worden over de toekomst van de energievoorziening, vóór­dat de provinciebesturen in achter­kamertjes contracten opstellen.

Nederland heeft nu nog vier pu­blieke energiebedrijven, die eigen­dom zijn van provincies en ge­meenten: Essent, NUON, Eneco en Delta. Samen hebben ze onge­veer 75% van de Nederlandse huis­houdens als klant. De rest is inmid­dels overgestapt naar commerciële aanbieders als Oxxio of E.on. Om­dat de vier publieke bedrijven nu nog een dochteronderneming heb­ben die zich bezig houdt met het beheer van het elektriciteits- en gasnet, is het tot op de dag van vandaag verboden dat de aandeel­houders hun bedrijf verkopen aan een private investeerder. Maar dat gaat binnenkort veranderen. Per ja­nuari 2010 moeten Essent, NUON, Eneco en Delta hun netbedrijf af­gesplitst hebben. Zodra dat ge­beurd is, mogen de aandeelhou­ders het productie- en handelsbe­drijf verkopen. Energiebedrijven, ook de handels- en productiebe­drijven, zijn echter een strategisch bezit. Wat ons betreft worden de vier publieke energiebedrijven ­NUON, Essent, Eneco en Delta ­omgevormd tot maatschappelijke ondernemingen die tegenwicht kunnen bieden tegen de private energiebedrijven.
Het ligt voor de hand dat deze vier publieke bedrijven elkaar niet gaan beconcurreren, géén dure re­clamecampagnes voeren om bij el­kaar klanten weg te kapen en sa­menwerken bij de inkoop van fos­siele brandstoffen. De kosten van dividenden, hoge salarissen voor bestuurders en reclamecampagnes kunnen dan fors worden terugge­drongen met als resultaat een lage­re energierekening voor de klan­ten. Zo hebben de Nederlandse klanten straks in iedere regio de keuze tussen een degelijk, betaal­baar publiek energiebedrijf naast de commerciële jongens van het snelle geld. Vooral de positie van huishoudens en het midden- en kleinbedrijf zal hierdoor versterkt worden.
Er is dus geen enkele reden tot uit­verkoop van onze publieke ener­giebedrijven.

Paulus Jansen is Tweede Kamerlid en Ni­co Schouten is Statenlid voor de SP.

Exit kolencentrale Essent

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd223 x bekeken

Goed nieuws voor West-Brabant: de geplande steenkolencentrale van Essent is voorlopig van de baan.

De kolengestookte energiecentrale was gepland in Geertruidenberg. Daarvoor in de plaats wordt in gasgsetookte centrales en in windenergie geïnvesteerd. Lees mee rin Trouw, klik hier. En klik hier voor het nieuws op de webstek van Greenpeace.

Hier eerdere blogs over steenkolencentrales.

Inspirerend Boxtel

Gepubliceerd op 1 reactie2minuten leestijd221 x bekeken


De Brabantse SP-fractie was gisteren op uitnodiging van het gemeentebestuur een dagje op werkbezoek in Boxtel. Veel geleerd, vooral dat veel van wat ik zou willen op milieugebied, daadwerkelijk kán! Dat dit verslag laat verschijnt, komt door een aansluitend feest. Ik heb vandaag zowat de hele dag gelummeld of geslapen…

Onze fractie was bijna voltallig, een grote delegatie werd in de raadszaal van het gemeentehuis in Boxtel ontvangen door maar liefts vier wethouders. Naast ‘onze’ Ger Wouters, waren dat Ger van den Oetelaar (Combinatie’95), Van Aart (PvdA/GL) en W. van Erp (CDA).’Later voegde burgemeester Van Beers zich bij ons gezelschap. Een oude bekende, namelijk raadslid en later wethouder tijdens mijn periode als gemeenteraadslid van ‘s-Hertogenbosch.


Ger Wouters aan het woord.

Elke wethouder hield een inleiding over zijn (jawel, allemaal mannen) beleidsterrein. Natuurlijk komt hun gemeente er dan goed uit, maar eerlijk is eerlijk, er wordt in Boxtel ook wel wat neergezet. Naast jeugdzorg, had ik voornamelijk oog en oor voor wijkontwikkeling en duurzaam (ver-)bouwen. Het is in Boxtel gelukt om eisen te stellen aan bouwondernemers en woningbouwcorporaties. Wat vooral opviel was de bevlogenheid waarmee het beleid gepresenteerd werd.


Een staaltje ouderwetse muurkunst in Selissenwal.

Ook wij als Statenfractie werden aangesproken op ons beleid, en terecht. Maar ik moet zeggen dat ik me graag hierop laat aanspreken. Dit bezoek sterkt mij in mijn gevoel dat er veelmeer kan dan proefprojecten die door Gedeputeerde Staten nu worden voorgesteld op het gebied van biologische landbouw en duurzaam bouwen. Het was te veelinformatie omhier allemaal weer te geven. Ik heb gevraagd of ik een keer terug mocht komen om wat dieper in te kunnen gaan op het milieubeleid van Boxtel. En dat kon gelukkig geregeld worden.


De kerktoren met de bijnaam ‘Mager Josje’.

In Selissenwal wordt veel werk gestoken in revitalisering van de oude arbeidersbuurt. Veel wooneenheden verdwijnen, vooral oude portiekflats. Wat vooral mooi aan de plannen is, is dat de wijk in plaats van met de rug naar de Dommel en de vennen, nu juist naar het water wordt gericht. Een markant punt in de wijk is de kerktoren, die overigens blijft staan. De naam is nog een curieus verhaal. Toen de kerk opgeleverd werd, is in Amsterdam een prostituee vermoord. De toren kreeg vrij snel de naam van de prostituee: Mager Josje.

Deel

Commissie met herten en meer

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd231 x bekeken

Het was een vermoeiende vergadering vandaag, vooral omdat Veerle Sleegers en ik het samen moesten rooien omdat Spencer Zeegers ziek was. De voorzitter had de agenda zó omgegooid dat ik om 09.00 uur even weg kon voor mijn pillen, maar het ‘hertendebat’ liep uit en midden in het betoog van Onno Hoes moest ik even weg. Tussendoor nog telefonisch en @-contact omdat Jan Marijnissen vandaag een bezoek bracht aan de energiecentrale van Essent.