Tag-archief duurzaamheid

Bio BTW-vrij?

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd156 x bekeken


Er loopt momenteel een Burgerinitiatief om het onderwerp ‘Biologisch BTW-vrij’ op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Kern van de zaak: doordat eko-producten van zichzelf al duurder zijn betekent elke procentuele verhoging een extra groot prijsverschil met producten uit de ‘gangbare’ landbouw.

Provinciekantine minder eko

Gepubliceerd op 0 reacties4minuten leestijd153 x bekeken


De SP heeft  vandaag samen met GroenLinks en de PvdD Gedeputeerde Staten (GS) schriftelijk om opheldering gevraagd over het aandeel biologische producten in de catering op het Provinciehuis. De provincie komt haar eigen afspraken namelijk niet na.

Gebruikte verpakking (polytstyreen) is weinig duurzaam, want milieuonvriendelijk en schadelijke voor de gezondheid. De beloofde warme vegetarische maaltijd in het bedrijfsrestaurant ontbreekt. Niet zelden wordt vleeswaar aangetroffen in vegetarische maaltijden.

Als het de provincie ernst is met het bevorderen van de biologische landbouw, moet men om te beginnen haar eigen afspraken serieus nemen. Het lijkt er sterk op dat met de komst van de nieuwe cateraar er minder biologische producten worden aangeboden.

Over duurzame vis is momenteel nog niets afgesproken. Als het aan ons ligt wordt voortaan alleen duurzaam gevangen of duurzaam gekweekte vis geserveerd. Een motie om hier verandering in te brengen wordt door de drie partijen a.s vrijdag bij de begrotingsbehandeling ingediend.

Hieronder de vragen zoals ze vandaag zijn ingediend:

Met betrekking tot de catering in het provinciehuis gelden de “Criteria duurzame catering”, opgesteld in het kader van Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Daarnaast heeft de provincie haar eisen nader gesteld in het Programma van Eisen Catering.

Uit deze regelingen komen onder meer de eisen naar voren dat:

• minimaal 50% van het assortiment moet bestaan uit biologische producten;
• producten in monoverpakkingen zijn verpakt in verpakkingen voor meermalig gebruik of in verpakkingen met een lage milieubelasting in de  levenscyclus zoals papier, karton-laminaat, afbreekbaar plastic.

Meer specifiek wordt m.b.t. het assortiment gezegd:

• er is keuze uit een vegetarische en niet vegetarische warme maaltijd.
• wenselijk zou zijn dat het assortiment wordt aangevuld met producten met andere duurzaamheidskenmerken. Onder meer wordt hier beschreven dat het wenselijk is met betrekking tot vis dat vissen op duurzame wijze zijn gevangen of gekweekt. 

De eisen blijken echter niet te worden nageleefd.

Voor de berekening van 50% wordt gemeten met de inkoopkosten van de producten.  In de paragraaf 3.1 “Management en beheer van het bedrijfsrestaurant” staat bij de vermelding van het assortiment in het restaurant de 50% eis geformuleerd. Koffie en thee vallen daarbuiten en staan onder een andere paragraaf, namelijk pararaaf 3.2.

Bij het berekenen van de 50% biologische producten kiest men er echter voor “Koffie, thee en watervoorziening” mee te nemen bij de berekening van 50% van het assortiment van het bedrijfsrestaurant! Zo zit men al snel aan het quotum biologische producten. Het gaat immers om grote hoeveelheden koffie en thee. Deze verrekenmethode leidt ertoe dat er onder meer geen eenvoudige biologische broodmaaltijd te krijgen is in het restaurant. Van de basisproducten boter, kaas, brood, vleeswaren, zoet beleg, melk en fruit zijn alleen de melk en broodjes biologisch. Dit kan niet de bedoeling zijn.

1.   Bent u het met ons eens dat het samenvoegen van verschillende posten bij het berekenen van het totale percentage biologische producten ongewenste gevolgen heeft het biologisch assortiment in het restaurant?

2.   Bent u bereid de 50% biologisch producten per cateringactiviteit te berekenen om zo te voldoen aan de eisen die gesteld worden in het programma van eisen catering onder 3.1.3. (het assortiment van het bedrijfsrestaurant bevat minimaal 50% biologische producten)? Wilt u uw antwoord toelichten? 

Snijwaren blijken verpakt te zijn op schaaltjes van Polystyreen (PS). Polystyreen is een schadelijke plasticsoort. Bij de productie komen de gevaarlijke stoffen benzeen en styreen vrij. Benzeen kan kanker veroorzaken. Styreen is irriterend voor neus, ogen en slijmvliezen. In het lichaam kan het worden omgezet in een kankerverwekkende stof. Uit verpakkingen kan styreen in het voedsel terechtkomen. De productie kost vrij veel energie en vervuilt veel water.

3.   Bent u het eens dat deze uitvoeringswijze niet in overeenstemming is met de voorwaarden in de Criteria Duurzame Catering?

4.   Gaat u de cateraar hierop aan te spreken?

Daarnaast is proefondervindelijk gebleken dat er in het bedrijfsrestaurant zeer regelmatig geen vegetarische warme maaltijden te krijgen zijn.

5.   Bent u het eens dat deze uitvoeringswijze niet in overeenstemming is met het Programma van Eisen Catering?

6.   Bent u het eens dat dit een onwenselijke ontwikkeling is en gaat u de cateraar daarop aanspreken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u ons informeren over de wijze waarop de cateraar in de toekomst deze verplichting gaat invullen?

Tot slot nog het volgende. De cateraar zegt rekening te houden met de Viswijzer. Toch serveert de cateraar bedreigde vissoorten, zoals bijvoorbeeld paling. Deze vis staat in de rode lijst hetgeen wil zeggen dat de soort te zwaar wordt bevist en/of de manier van kweken of vangen zeer belastend is voor natuur en milieu. De Tweede Kamer is al voorgegaan met de invulling van duurzame catering op terrein van vis. Sinds juni 2007 is Viswijzer van Stichting de Noordzee en het WNF richtinggevend voor het inkoopbeleid.

7.  Bent u van mening dat het wenselijk is om in het kader van duurzaamheidsbeleid van de   provincie geen vis meer te serveren die niet op duurzame wijze is gekweekt of gevangen?

8.  Zo ja, bent u bereid deze aanvulling op het duurzaamheidsbeleid m.b.t. de catering op te nemen in het Programma van Eisen Catering? Zo nee, waarom niet?

Inspirerend Boxtel

Gepubliceerd op 1 reactie2minuten leestijd125 x bekeken


De Brabantse SP-fractie was gisteren op uitnodiging van het gemeentebestuur een dagje op werkbezoek in Boxtel. Veel geleerd, vooral dat veel van wat ik zou willen op milieugebied, daadwerkelijk kán! Dat dit verslag laat verschijnt, komt door een aansluitend feest. Ik heb vandaag zowat de hele dag gelummeld of geslapen…

Onze fractie was bijna voltallig, een grote delegatie werd in de raadszaal van het gemeentehuis in Boxtel ontvangen door maar liefts vier wethouders. Naast ‘onze’ Ger Wouters, waren dat Ger van den Oetelaar (Combinatie’95), Van Aart (PvdA/GL) en W. van Erp (CDA).’Later voegde burgemeester Van Beers zich bij ons gezelschap. Een oude bekende, namelijk raadslid en later wethouder tijdens mijn periode als gemeenteraadslid van ‘s-Hertogenbosch.


Ger Wouters aan het woord.

Elke wethouder hield een inleiding over zijn (jawel, allemaal mannen) beleidsterrein. Natuurlijk komt hun gemeente er dan goed uit, maar eerlijk is eerlijk, er wordt in Boxtel ook wel wat neergezet. Naast jeugdzorg, had ik voornamelijk oog en oor voor wijkontwikkeling en duurzaam (ver-)bouwen. Het is in Boxtel gelukt om eisen te stellen aan bouwondernemers en woningbouwcorporaties. Wat vooral opviel was de bevlogenheid waarmee het beleid gepresenteerd werd.


Een staaltje ouderwetse muurkunst in Selissenwal.

Ook wij als Statenfractie werden aangesproken op ons beleid, en terecht. Maar ik moet zeggen dat ik me graag hierop laat aanspreken. Dit bezoek sterkt mij in mijn gevoel dat er veelmeer kan dan proefprojecten die door Gedeputeerde Staten nu worden voorgesteld op het gebied van biologische landbouw en duurzaam bouwen. Het was te veelinformatie omhier allemaal weer te geven. Ik heb gevraagd of ik een keer terug mocht komen om wat dieper in te kunnen gaan op het milieubeleid van Boxtel. En dat kon gelukkig geregeld worden.


De kerktoren met de bijnaam ‘Mager Josje’.

In Selissenwal wordt veel werk gestoken in revitalisering van de oude arbeidersbuurt. Veel wooneenheden verdwijnen, vooral oude portiekflats. Wat vooral mooi aan de plannen is, is dat de wijk in plaats van met de rug naar de Dommel en de vennen, nu juist naar het water wordt gericht. Een markant punt in de wijk is de kerktoren, die overigens blijft staan. De naam is nog een curieus verhaal. Toen de kerk opgeleverd werd, is in Amsterdam een prostituee vermoord. De toren kreeg vrij snel de naam van de prostituee: Mager Josje.

Deel

Duurzaam Oss

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd127 x bekeken

Ook in Oss is veel te doen rond het thema duurzaamheid. Zomaar wat artikelen uit het Brabants Dagblad van vandaag (het zijn er nogal wat): Energiecentrale in regio lijkt haalbaar. Cradle to cradle nog in de wachtkamer. Muziekfeest Oss in teken van duurzaamheid. Tien speerpunten van de Gemeente Oss om duurzamer te worden. Dit is de oogst van één dag nieuws in het Osse katern van het Brabants Dagblad.

Brabant gaat bio

Gepubliceerd op 0 reacties4minuten leestijd159 x bekeken

Biologische groenten
Vandaag maakte de provincie Noord-Brabant door middel van een persbericht bekend dat de biologische landbouw in onze provincie behoorlijk in de lift zit. Hiermee volgen we de landelijke trend, waarover ik eerder al schreef. Hieronder het persbericht.

Provincie stimuleert omschakeling duurzame bedrijfsvoering

Biologische landbouw in de lift

 
De biologische landbouw in Brabant zit duidelijk in de lift. Tussen 2003 en 2006 groeide in de provincie het biologisch areaal met 65 procent (ofwel 2253 hectares). Hoewel het marktaandeel van biologische producten desondanks relatief beperkt is, is door de stijgende consumentenvraag naar deze producten zelfs sprake van schaarste. De grootste uitdaging voor de provincie is daarom om gangbare agrariërs te  motiveren om te schakelen naar duurzame bedrijfsvoering.

De aandacht voor biologische producten blijkt zijn vruchten af te werpen. De provincie Noord-Brabant is samen met haar partners en het landbouwbedrijfsleven bijzonder actief op dit terrein. De groei in consumentenvraag voor biologische producten is gestegen van 3 procent in 2005 naar 15 procent in de eerste helft van 2007. Er is nu zelfs sprake van een tekort aan dergelijke landbouwproducten.

De provincie wil inspelen op de veranderende marktomstandigheden, zo blijkt uit het Plan van Aanpak Biologische Landbouw 2008 – 2011, waarvoor jaarlijks 231.985 euro beschikbaar is.
Zo blijven markt- en ketenontwikkeling de basis van het programma, met daarin aandacht voor een integrale ketenaanpak waarbij het marktgericht stimuleren van omschakeling een rol speelt.

Ook wordt ingezet op versterking van de biologische landbouw in gebieden, waar landbouw en andere functies zoals natuur, landschap, recreatie en drinkwaterwinning sterk met elkaar verweven zijn. De biologische landbouw kan daar door haar prestaties mede bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen in deze gebieden.
De provincie wil verder de toepassing van biologische innovaties in de gangbare landbouw bevorderen. Verschillende duurzame biologische ontwikkelingen blijken heel interessant voor de reguliere landbouw.

Achtergrond
In de periode 2004 – 2007 zijn via de Stuurgroep Landbouw Innovatie  Noord-Brabant, een samenwerkingsverband tussen de Provincie en de ZLTO, meer dan 35 succesvolle projecten ondersteund. De meeste projecten waren gericht op het verbeteren van de samenwerking in de keten (tussen agrariërs, tussenhandel, verwerkers en winkels) en de marktontwikkeling voor biologische producten.

De biologische landbouw onderscheidt zich van de gangbare landbouw door de manier waarmee men omgaat met de natuurlijke omgeving. Daarvoor zijn een aantal principiële regels opgesteld voor de productie en verwerking. De meest bekende regels zijn géén gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, diervriendelijkere huisvestingsnormen en géén gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen.

Als het aan mij ligt, gaan we niet alleen de markt volgen, maar ook door middel van projecten meer stimuleren. Zo kun je bijvoorbeeld ook het voedselbewustzijn bij jongeren stimuleren door projecten op scholen te beginnen. Drie vliegen in één klap. Minder ongezond aanbod in de kantines (frisdrank en snacks worden natuurlijk van scholen geweerd); Betere voedselbewustzijn van kinderen; stimuleren biologische landbouw. Maar voor ietsje meer dan het volgen van de markt zijn de geesten bij met name het CDA en de VVD niet rijp.

Het persbericht sluit af met enkele aansprekende voorbeelden uit de Brabantse praktijk (2004 – 2007):

Merkontwikkeling Bio+
Dit project begon in 2005 als initiatief van VION/De Groene Weg (leverancier) en PLUS Supermarkten om gezamenlijk een paraplumerk voor biologische producten voor het supermarktkanaal te ontwikkelen om hiermee de herkenbaarheid van biologische producten in de supermarkt te versterken. Door het succes is het merk Bio+ nu een paraplumerk voor alle versgroepen (groenten, vlees, zuivel, eieren) en wordt het uitgebreid tot alle voedingsproducten. Dit project startte met provinciale steun met activiteiten in Brabant omdat de grootste productiebasis van biologisch varkensvlees in Brabant ligt. Inmiddels hebben zich meer partijen bij dit initiatief aangesloten zoals Emté, Sligro en Jumbo Supermarkten.
 
Herpositionering graanproducten – Brabants Landschap
Een Brabantse leverancier van biologische graanproducten (graanvlokken, muesli) is een samenwerkingsverband aangegaan met Brabants Landschap waarbij de granen die zij afnemen op het terrein van Brabants Landschap worden geteeld. Beide partijen hebben daar baat bij en communiceren dit naar hun achterban resp. klanten wat heeft geleid tot een verbeterde distributie en verhoogde afzet. Een positief neveneffect van de open houding van  het Brabants Landschap voor biologisch is dat dit als stimulans kan dienen voor andere terreinbeheerders.
Week van de Smaak Noord-Brabant

Dit is een meerjarig landelijk project met in het 1e jaar (september 2007) Brabant als speerpunt en pilot. Via de smaak is aandacht bij het publiek en afnemers gegenereerd met behulp van de media rond authentieke, streek en seizoensproducten met accent op biologisch. Dit evenement bleek een aantrekkelijke kapstok voor meer van 50 Brabantse initiatiefnemers op ruim 100 locaties (meeste van alle provincies). Onder de deelnemers waren restaurants met speciale menu’s, boerderijwinkels, natuurvoedingswinkels en supermarkten met proeverijen, 2 zorginstellingen, 5 middelbare scholen waarvan de kantine voor 3 dagen werd geadopteerd door een bekende kok en 12 basisscholen die les kregen van een boer. Dit alles heeft boven verwachting veel aandacht gekregen bij de landelijke en regionale media: TV, radio en kranten.

Biologische glastuinbouw West-Brabant
In dit project gaan 2 telersverenigingen (totaal 26 leden met ruim 80 ha glas) samenwerken om ervaring op te doen met 1,6 ha biologische teelt. Dit areaal wordt voor 2 jaar ingehuurd bij één van de leden. Daarmee willen de leden ervaring opdoen om zich te oriënteren op omschakeling naar biologisch en willen beide verenigingen anticiperen op de snel groeiende markt voor biologische producten, door hun assortiment met biologische kasgroenten te vergroten. Dit project bevordert tevens de kennisuitwisseling tussen beide bedrijfstakken.

Ik ga hier natuurlijk niet de zure piet uithangen als het goed gaat. Maar het is meer ondanks dan dankzij steun van de overheid dat het nu in één keer beter gaat. Ik ben in elk geval blij met de ontwikkeling.

Achterlopen

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd149 x bekeken


Ik loop al dagen achter de feiten aan. blog action day vergeten, of liever gezegd geen puf meer voor over. En gisteren was het Wereld voedseldag. Ook al geen aandacht aan besteed. Gisterenavond aan de begrotingsstukken van de provincie begonnen. Taai, en met een vol hoofd en leeg lijf, nog taaier.

Blog action day roept (riep) alle bloggers op om op 15 oktober aandacht te besteden aan het milieu. Nou doe ik dat hier gelukkig wel vaker, dus helemaal schuldig hoef ik me daaronder niet te voelen. Wereld voedseldag, aan dat thema besteed ik met een zekere regelmaat aandacht. De FAO vroeg gisteren aandacht voor het recht op voedsel. Het thema was dit jaar ‘the right to food or fuel’. Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van biobrandstof als alternatief voor aardolie. Maar de keerzijde hiervan is nog niet voor iedereen duidelijk. Als op grote schaal de voedselproductie wordt vervangen door de productie van gewassen die gebruikt worden voor de productie van biodiesel, dan gaat dat vroeg of laat ten koste van de voedselvoorziening van de bevolking in de armste landen.

Niets is nog simpel tegenwoordig, ik hoor het je verzuchten. Maar we moeten nadenken over de echte duurzame alternatieven. Bijvoorbeeld de productie van waterstof door middel van zonne- of windenergie. Zo kunnen auto’s met een door waterstof gevoedde brandstofcel worden aangedreven.

Onze eerste zonnepanelen in Rotterdam.

Wat kunnen we zelf doen?
Ik zal mezelf eerst langs de duurzame meetlat leggen. We hebben sinds vijf jaar zonnepanelen op ons dak liggen waardoor wij volledig in onze eigen elektriciteit voorzien. Sinds een paar jaar hadden we ook een zonneboiler, die het water door de zon in de boiler wel tot 85º C kon verhitten. Helaas, wegens de verhuizing wordt de boiler verkocht. Volgens mij hebben we geen gewone gloeilamp meer branden in ons huis. Voorts hebben we een warmte-terugwin-installatie aangebracht en ons douchewater wordt voorverwarmd met het afvoerwater in een door Cees zelf gemaakte dubbelwandige af- en aanvoerbuis. We eten overwegend biologisch en eten bewust minder vlees.

We zijn ook geen heilige boontjes hier . Ik ga me wel eens te buiten bij McDonalds. Overigens niet zonder me daarna meteen schuldig te voelen. Tot voor kort hadden we hier twee auto’s vanwege het gebrek aan openbaar vervoer en voor vakanties kiezen we nogal eens voor het vliegtuig.

Ik besef me terdege dat ik in een luxe positie verkeer. Ik kan het me veroorloven, heel veel mensen kunnen dat niet. Daarom zal ik altijd voorstellen doen en steunen die het mensen met een smalle beurs óók mogelijk maken om anders met energie en voeding om te gaan. Bijvoorbeeld om bij het renoveren van woningen zonneboilers en -panelen te plaatsen. Eerder hebben we al eens voorgesteld om van de winstuitkering van Essent ieder Brabander enkele spaarlampen te geven. Ook vind ik dat de prijsstelling van biologisch vlees en ‘gangbaar’ vlees anders moet. Geen vlees eten is altijd nog het beste voor het milieu. Ik heb dan ook een mateloze bewondering voor juist die vegetariërs die uit overtuiging het vlees laten staan. Verder troost ik me met de gedachte dat biologisch vlees (en af en toe geen vlees) de tweede beste oplossing is.

Tip
Voor wie op de koppeling hierboven heeft geklikt, die komt uit bij biologische varkenshouderij Kikis, bij Uden. Je kunt je vlees ook direct bij de boer kopen. En als je geen zin hebt in ene heel varken in je dieprvies, het is ook mogelijk om een kwart of half varken te kopen. Alleen moet je dan wel even wachten tot er meer kopers zijn. Samen met anderen een kwart varken bestellen kan ook. Hieroor schakel je de tussenhandel en de supermarkt uit en krijgt de boer meer geld voor zijn vlees. En zelf betaal je aanzienlijk minder dan in de winkel.

Wij hebben er een keer een privérondleiding gehad en het is schitterend om te zien hoe de varkens erbij lopen!