Tag-archief Dieren

Rijkevoorders: hier geen LOG

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd169 x bekeken


eigen foto
Samen met de Stichting LeefOmgevingGezond (Stichting LOG) hebben we als SP-fractie onlangs een discussie-avond georganiseerd in Rijkevoort over de Landbouw-OntwikkelingsGebieden (LOG’s) en megastallen. In het bijzonder over de plannen in het kleinschalige buitengebied tussen Haps en Rijkevoort. Nu vraagt Stichting LOG nogmaals aandacht van Gedeputeerde Staten voor het probleem.

Wie betaalt bepaalt

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd170 x bekekenDe provincies spekken de kas van Wouter Bos (de staatskas welteverstaan) en in ruil daarvoor krijgen ze taken terug.

Onder andere volledige zeggenschap over de Flora- en Faunawet. Een verbetering? In elk geval een kans want veel beroerden dan nu kan het niet worden. Ik heb er de laatste tijd mijn handen volaan. Gemeenten die geen rekening houden mety beschermde soorten en de provincie die vaak niets kan. Het ministerie van LNV is nu nog bevoegd ontheffingen te verlenen.

Mijn inschatting is dat de provincie iets dichterbij staat en beter in kan schatten wat waar wel of juist niet kan. En zo kúnnen dier- en plantsoorten beter beschermd worden. Uit het Brabants Dagblad:

Brabant spekt schatkist met 80 miljoen euro

Brabant betaalt bijna 80 miljoen van de 600 miljoen euro die de provincies verspreid over drie jaar van minister Bos in de schatkist moeten storten.

In ruil voor deze betalingen, waarvan een deel weer terugvloeit naar Brabantse projecten, geeft het rijk de provincies meer zeggenschap door een aantal taken af te stoten. Zo worden de provincies volledig verantwoordelijk voor uitvoering van de Boswet en de Flora- en Faunawet, waar zij al deels over gaan.

Ook de taken van het Faunafonds, dat wildschade aan landbouwgewassen vergoedt, komen in provinciehanden. Dit blijkt uit een recent afgesloten landelijk bestuursakkoord, waarover de Brabantse Staten 27 juni een oordeel vellen.

Opheldering over De Heus

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd151 x bekekenVandaag heb ik namens de SP-fractie de nieuwe milieubeschikking voor veevoederbedrijf De Heus geagendeerd voor de commissie Ruimte & Milieu van 1 juli aanstaande.

Zoals ik al eerder schreef, is in de media een iets te rooskleurig beeld geschetst over de nieuwe milieubeschikking. Vandaag heb ik de volgende brief aan de vorozitter van de commissie gestuurd:

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoek ik u om voor de vergadering van de commissie Ruimte & Milieu de op 8 mei afgegeven milieubeschikking voor De Heus Ravenstein te agenderen.

Mijn motivatie is als volgt:

Op 8 mei jongstleden heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) een herziene milieubeschikking afgegeven voor de firma De Heus in Ravenstein t.b.v. de productie van veevoeders. De nieuwe beschikking heeft wederom voor de nodige beroering gezorgd in Ravenstein. De afspraak om vooraf overleg te plegen met een vertegenwoordiging van bewoners is volgens het comité ‘Het kan HEUS beter’ door GS niet nagekomen.

GS gaan uit van een bestaande situatie en baseren daar de milieuvergunning cq. -beschikking op. Dit is cruciaal, indien de beschikking een nieuwe situatie betreft, de nieuwe strengere normen voor geurbelasting gelden.

Inmiddels heb ik signalen opgevangen dat opnieuw tegen deze beschikking bezwaar zal worden aangetekend. Deskundigen verwachten dat ook deze beschikking zal worden vernietigd door de Raad van State.

In plaats van het stellen van schriftelijke vragen, verzoek ik u daarom dit onderwerp voor de vergadering van 1 juli te agenderen, en zo belanghebbenden de kans te geven gebruik te maken van het inspreekrecht.

De volgende vragen wil ik tijdens de commissievergadering van 1 juli aanstaande beantwoord zien door GS:

  1. Waarom is in tegenstelling tot een eerdere toezegging, geen overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van omwonenden vóórdat de nieuwe beschikking bekend werd gemaakt?
  2. Waarom betaalt de provincie het geurnormeringsonderzoek, terwijl De Heus Ravenstein feitelijk de vragende partij is m.b.t. de vergunning?
  3. De VROM Inspectie geeft aan dat GS uit zouden moeten gaan van een nieuwe situatie, dit wordt bevestigd door deskundigen van het bewonerscomité. Dit betekent dat de strengere geurnorm uitgangspunt voor de nieuwe beschikking zou moeten zijn. Waarom gaan GS uit van een bestaande situatie en dus een minder strenge geurnorm?
  4. De stofuitstoot zoals die nu is berekend is in strijd met de huidige wet- en regelgeving. Hoe verklaart u dit?
  5. Waarom neemt u willens en wetens het risico dat ook deze beschikking weer wordt vernietigd door de Raad van State? Wat mag De Heus in Ravenstein in de tussentijd produceren? Welke vergunning geldt in de tussenliggende tijd en bent u bereid deze strikt te handhaven?
  6. Waarom weigert u nog steeds om de op- en afrit die buiten het terrein van De Heus ligt mee te nemen in de berekening van de overlast door af- en aanvoer?
  7. De noodzaak tot verplaatsing van het bedrijf is onlangs nog benadrukt door dijkgraaf Verheijen van Waterschap Aa en Maas. Bent u momenteel in overleg met het Waterschap en de colleges van B&W van ‘s‑Hertogenbosch en Oss om tot een verhuizing te komen voor de beide overlastgevende vestigingen van De Heus naar een locatie waar het bedrijf qua productie vooruit kan en geen overlast veroorzaakt? Zo nee, waarom niet? Wat is uw lange termijnvisie op dit bedrijf op de huidige locatie?

Op de foto hierboven van begin dit jaar, waar onderzoekers van Wageningen Universiteit uitlegden dat de toenmalige vergunning (die enkele weken later werd ingetrokken) niet deugde. Dezelfde deskundigen menen nu dat de nieuwe beschikking ook door de Raad van State zal worden vernietigd. 

GS over biodiversiteit

Gepubliceerd op 1 reactie3minuten leestijd185 x bekekenIk dacht eens een andere kop dan steenuilen. Daar gingen mijn vragen over die ik aan Gedeputeerde Staten (GS) stelde op 5 mei. De antwoorden van GS kwamen vorige week binnen.

Op de foto hierboven geen steenuil, al weet ik niet welke soort strandloper dit precies is. Door andere perikelen kwam ik er niet eerder toe om de antwoorden hier te plaatsen. Maar hier zijn ze dan:

 1. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Sint-Michielsgestel bouwplannen heeft die in Den Dungen het leefgebied van onder andere de rode lijstsoort de steenuil bedreigt?

Ja.

2. Handelt de gemeente Sint-Michielsgestel in deze in strijd met de Flora- en Faunawet?

Nee. De gemeente vraagt een ontheffing aan van de Flora- en Faunawet.

3. Behoort de gemeente Sint-Michielsgestel tot die Brabantse gemeenten die de verklaring ‘Red de biodiversiteit in Noord-Brabant’ hebben ondertekend?

Ja.

4. Ziet u voor zichzelf een actieve rol weggelegd om in dit specifieke geval en in de toekomst actiever, bouwplannen op aanslagen op de biodiversiteit te toetsen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het betreft toepassing van rijksregelgeving met een primaire rol voor de gemeente en een toezichthoudende rol van de rijksoverheid. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening vervalt ons toezicht op een juiste toepassing van rijksregelgeving in het kader van de goedkeuring van bestemmingsplannen.

5. Kunt u, of wilt u de gemeente Sint-Michielsgestel op haar verantwoordelijkheid wijzen? Zo nee, waarom niet?

Wij zien daartoe in dit geval geen redenen, aangezien het gemeentebestuur zich reeds bewust is van zijn verantwoordelijkheid in deze. Verwezen wordt naar wat wij hierover hebben opgemerkt onder punt 2.

6. Welke instrumenten heeft u om bestemmingsplannen die strijdig zijn met de Flora- en Faunawet te doen aanpassen dan wel ongeldig te verklaren? In hoeverre heeft u in het verleden van die mogelijkheid gebruik gemaakt?

Wij kunnen daartoe gebruik maken van de wettelijke bevoegdheden die de Wet op de Ruimtelijke Ordening ons geeft. Aan bestemmingsplannen kan geheel of op onderdelen goedkeuring door ons worden onthouden als ze niet voldoen aan de wettelijke regels of in strijd zijn het provinciaal beleid. LNV en VROM zijn hierbij als adviseur betrokken. Aan bouwplannen waaraan het gemeentebestuur, onder vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan, medewerking wil verlenen kunnen wij de daartoe benodigde verklaring van geen bezwaar weigeren. In het verleden hebben wij diverse malen van deze bevoegdheden gebruik gemaakt.

7. Bent u het met de SP-fractie eens dat een oproep om de biodiversiteit in Noord-Brabant te redden middels een intentieverklaring alléén, pover afsteekt bij bouwplannen als hierboven genoemd?

Nee. Een intentieverklaring is een extra stimulans voor betrokken partijen om hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de biodiversiteit in Noord-Brabant te nemen indien de mogelijkheid daarvoor zich voordoet. De intentieverklaring biedt ook een handvat voor derden om te wijzen op deze verantwoordelijkheid.

Voor mij bevestigen GS dat het ondertekenen van de verklaring ‘Red de biodoversiteit in Noord-Brabant’ een papieren tijger is. Vooral het antwoord op vraag 5 is veelzeggend omdat de gemeente Sint Michielsgestel pas nadat bezwaarmakers de publiciteit zochten enige activiteit begon te vertonen. Waarschijnlijk een paar jaar te laat reageert men positief op het verzoek een alternatief leefgebied voor de aanwezige beschermde soorten in te richten.

Eerst verjagen en dan maar hopen dat ze weer terugkeren. Dat is niet de essentie van de Flora- & Faunawet lijkt me. Bovendien vraagt de gemeente een ontheffing aan, reden te meer om aan de bel te trekken dacht ik. Maar GS vinden het wel best zo.

Deel

Varkensvlees in Marokko

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd153 x bekeken


Je zou de mentaliteit  bijna Nederlands kunnen noemen. In Marokko is het toegestaan om varkens te fokken. Hoe kan dat?

Door de toenemend aantal toeristen uit niet-islamitische landen neemt de vraag naar varkensvlees in Marokko toe. Na Turkijke is nu ook Marokko overstag. Het doet me denken aan de manier waarop in Nederland vroeger met principes omgegaan werd. Als het goed was voor de handel knepen we een oogje toe.

En ook hier geldt: het is niet goed of het deugt niet. Het bericht had ik van telegraaf.nl (soms moet je even gluren bij de rechtse buren) en de negatieve reacties stromen weer binnen. Heel voorspelbaar. Terwijl, als men wat meer nadenkt, ook blij zou kunnen zijn dat men zoveel over heeft voor haar gasten. Of, dat men niet zo streng in de leer is als wel wordt beweerd.

Nu debat VWA in Tweede Kamer

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd189 x bekeken


Nu live te volgen: het debat over de Voedsel en Waren Autoritheit (VWA) in de Tweede  Kamer. Klik hier en dan op: AO, Voedsel en Warenautoriteiten (VWA), LNV en VWS. Heel interessant, zeker na het zien van de meer dan onthullende reportage op EénVandaag, waar het CDA beschuldigd werd van sterke banden met de boeren- en vleessector.

Klik hier voor de uitzending van EénVandaag. Als het waar is wat er gezegd werd, dan is een parlementaire enquete wel op zijn plaats. De heer Ormel van het CDA deed of zijn neus bloedde, maar de beschuldigingen waren niet mals. Bekijk de uitzending zelf.

Vanavond in EénVandaag vertelt de klokkenluider over “de ziekmakende cultuur op het ministerie van Landbouw en bij de Voedsel- en Warenautoriteit, de lobby van de vleessector en de rol van het CDA daarin en over zieke beesten die onterecht door de keuring heen komen en zo in onze voedselketen belanden.”

“Er komen structureel zieke dieren door de controle, die volgens de wet nooit voor consumptie beschikbaar mogen komen. Het gaat om dieren met ontstekingen, die een poot missen of ziektes onder de leden hebben. Die zouden nooit door de keuring mogen komen, maar dat gebeurt toch. En die komen dan dus ook in ons vlees terecht met alle risico’s van dien.”

Ziek vlees

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd206 x bekeken


De Voedsel en Waren Authoriteit (VWA) zegt onvoldoende te kunnen controleren of zieke dieren uiteindelijk toch op ons bord belanden. SP-kamerlid Krista van Velzen stelde hierover vandaag vragen aan minister Verburg. Er is volgens de VWA gewoonweg niet voldoende geld om te controleren.

Volgens de Volkskrant zijn zelfs de wettelijk vereiste jaarlijkse keuringen op toevoegingen in vlees in het gedrang gekomen. Hieronder een citaat. Klik erop voor het hele Volkskrant-artikel.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) erkent dat ze over onvoldoende geld en mensen beschikt om haar wettelijke taken uit te voeren. Dat blijkt uit een brief van de VWA uit oktober 2007, die het TROS-consumenten-programma Radar via de Partij voor de Dieren in handen heeft gekregen.

Het wordt hier een lekkere bananenmonarchie op deze manier. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat wat ze eten, voldoende gecontroleerd is en dat met voedsel niet gesjoemeld wordt.