Tag-archief Den Dungen

GS over biodiversiteit

Gepubliceerd op 1 reactie3minuten leestijd285 x bekeken


Ik dacht eens een andere kop dan steenuilen. Daar gingen mijn vragen over die ik aan Gedeputeerde Staten (GS) stelde op 5 mei. De antwoorden van GS kwamen vorige week binnen.

Op de foto hierboven geen steenuil, al weet ik niet welke soort strandloper dit precies is. Door andere perikelen kwam ik er niet eerder toe om de antwoorden hier te plaatsen. Maar hier zijn ze dan:

 1. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Sint-Michielsgestel bouwplannen heeft die in Den Dungen het leefgebied van onder andere de rode lijstsoort de steenuil bedreigt?

Ja.

2. Handelt de gemeente Sint-Michielsgestel in deze in strijd met de Flora- en Faunawet?

Nee. De gemeente vraagt een ontheffing aan van de Flora- en Faunawet.

3. Behoort de gemeente Sint-Michielsgestel tot die Brabantse gemeenten die de verklaring ‘Red de biodiversiteit in Noord-Brabant’ hebben ondertekend?

Ja.

4. Ziet u voor zichzelf een actieve rol weggelegd om in dit specifieke geval en in de toekomst actiever, bouwplannen op aanslagen op de biodiversiteit te toetsen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het betreft toepassing van rijksregelgeving met een primaire rol voor de gemeente en een toezichthoudende rol van de rijksoverheid. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening vervalt ons toezicht op een juiste toepassing van rijksregelgeving in het kader van de goedkeuring van bestemmingsplannen.

5. Kunt u, of wilt u de gemeente Sint-Michielsgestel op haar verantwoordelijkheid wijzen? Zo nee, waarom niet?

Wij zien daartoe in dit geval geen redenen, aangezien het gemeentebestuur zich reeds bewust is van zijn verantwoordelijkheid in deze. Verwezen wordt naar wat wij hierover hebben opgemerkt onder punt 2.

6. Welke instrumenten heeft u om bestemmingsplannen die strijdig zijn met de Flora- en Faunawet te doen aanpassen dan wel ongeldig te verklaren? In hoeverre heeft u in het verleden van die mogelijkheid gebruik gemaakt?

Wij kunnen daartoe gebruik maken van de wettelijke bevoegdheden die de Wet op de Ruimtelijke Ordening ons geeft. Aan bestemmingsplannen kan geheel of op onderdelen goedkeuring door ons worden onthouden als ze niet voldoen aan de wettelijke regels of in strijd zijn het provinciaal beleid. LNV en VROM zijn hierbij als adviseur betrokken. Aan bouwplannen waaraan het gemeentebestuur, onder vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan, medewerking wil verlenen kunnen wij de daartoe benodigde verklaring van geen bezwaar weigeren. In het verleden hebben wij diverse malen van deze bevoegdheden gebruik gemaakt.

7. Bent u het met de SP-fractie eens dat een oproep om de biodiversiteit in Noord-Brabant te redden middels een intentieverklaring alléén, pover afsteekt bij bouwplannen als hierboven genoemd?

Nee. Een intentieverklaring is een extra stimulans voor betrokken partijen om hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de biodiversiteit in Noord-Brabant te nemen indien de mogelijkheid daarvoor zich voordoet. De intentieverklaring biedt ook een handvat voor derden om te wijzen op deze verantwoordelijkheid.

Voor mij bevestigen GS dat het ondertekenen van de verklaring ‘Red de biodoversiteit in Noord-Brabant’ een papieren tijger is. Vooral het antwoord op vraag 5 is veelzeggend omdat de gemeente Sint Michielsgestel pas nadat bezwaarmakers de publiciteit zochten enige activiteit begon te vertonen. Waarschijnlijk een paar jaar te laat reageert men positief op het verzoek een alternatief leefgebied voor de aanwezige beschermde soorten in te richten.

Eerst verjagen en dan maar hopen dat ze weer terugkeren. Dat is niet de essentie van de Flora- & Faunawet lijkt me. Bovendien vraagt de gemeente een ontheffing aan, reden te meer om aan de bel te trekken dacht ik. Maar GS vinden het wel best zo.

Deel

Onrust in Den Dungen

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd237 x bekeken


Gisteren kreeg ik een telefoontje uit Den Dungen. De man die mij op het spoor heeft gezet van de bedreiging van de leefomgeving van de steenuiltjes in Den Dungen stopt met de bezwaarprocedure na vervelende ervaringen.

De mensen die al hun hele leven onderdak geven aan de steenuiltjes worden met de nek aangekeken en in het dorp wordt geroddeld. Eigenlijk is het te gek voor woorden en zegt het wat over de kortzichtigheid van mensen. Erger nog vind ik dat de gemeente Sint Michielsgestel in feite verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. Als de gemeente een fatsoenlijke afweging van alle belangen had gemaakt, was er naast voldoende woningbouw voor Dungenaren ook ruimte geweest voor beschermde vogels die daar ook voorkomen.

Nu zijn zorgzame burgers de dupe van onwetendheid. Niemand heeft ooit beweerd (ook ik niet) dat er niet gebouwd mag worden in Den Dungen. Wat ik blijf betogen is dat er een goede afweging gemaakt moet worden. Welke beschermde dieren leven er in een plangebied? Aan wat voor soort woningen is behoefte in een dorp? Als dat duidelijk is, kan gezocht worden naar een geschikte bouwlocatie. En zo kunnen ook bijtijds maatregelen genomen worden om dieren andere leefruimte te bieden en hoeven dorpsbewoners elkaar niet met de nek aan te kijken.

Nieuw land voor Dungense steenuiltjes

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd225 x bekeken

Soms helpt een beetje actievoeren wel, en dat alle beetjes helpen bewijst het feit dat de gemeente Sint Michielsgestel aan heeft gekondigd dat er voor de steenuiltjes in Den Dungen een nieuw leefgebied gecreëerd gaat worden. Lees het in het Brabants Dagblad, hier.

Het gaat in Den Dungen natuurlijk om meer soorten bedreigde vogels en mij gaat het om de aandacht voor biodiversiteit in het bijzonder. Maar het is een opsteker voor Stefan Halewijn die dit allemaal heeft aangezwengeld bij Vroege Vogels. Zoals iemand mailde:

Heel goed, Stefan!
‘Tuurlijk waren ze dit eigenlijk allang van plan’, maar ondertussen lijken jouw inspanningen wel vruchten af te gaan werpen!

Steenuilendag

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd308 x bekeken

Sommige dingen die je aanpakt lijken aanvankelijk klein, maar groeien dan onverwacht uit tot iets groters. Zo ook bij de vragen die ik maandag vanaf mijn vakantieadres stelde aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de bedreiging van het leefmilieu van de steenuiltjes in Den Dungen.

Het begon met een klein artikeltje in alle edities van het Brabants Dagblad. Dat is meer dan je soms mag hopen bij dit soort acties. Hierop was de interesse van Omroep Brabant gewekt, die een interview afnam en een stukje op de webstek zette. Dat trok weer de aandacht van een mijnheer van de Vogelwerkgroep Boxmeer.

Want steenuiltjes worden op meer plaatsen weggepest. De gemeente Sint Anthonis had toestemming verleend om een groot volleybaltoernooi met feesten te organiseren in het fourageergebied van een koppel steenuilen wat op een paar honder meter van het feestgedruis nestelde. Ook in de buurt: een nestkast met broedende torenvalken. De mijnheer had hemel en aarde bewogen, maar niets had geholpen. Of ik hem kon steunen, want als het om de bescherming van bedreigde vogels ging, mocht blijkbaar alles.

En zo belde ik de hele ochtend met de gemeente, de Vogelbescherming, de provincie, de Vogelwacht en Stefan Halewijn uit Den Dungen. Om uiteindelijk te horen dat de provincie hier niets mee kon. Het ministerie van LNV had een ontheffing verleend om het feest door te laten gaan. Die ontheffing rammelde juridisch aan alle kanten volgens de Vogelbescherming. Daar was vanwege de vrijdag en het prachtige weer niemand meer te vinden die me te woord kon staan.

Uiteindelijk heb ik beloofd over enkele weken naar Boxmeer te gaan om het verhaal te horen van de mijnheer van de Vogelwacht Boxmeer. Want hij had nog veel meer schrijnends te vertellen. Wordt dus vervolgd.

Bij Omroep Brabant

Gepubliceerd op 1 reactie1minuten leestijd222 x bekeken


Op Omroep Brabant het nieuwsbericht mét daarin het interview met Stefan Halewijn en mij over de bouwplannen in Den Dungen die o.a. de steenuil bedreigen. Klik hier om het fragment te beluisteren (daarna doorklikken op het luidsprekericoontje in de linkermarge).

Dat wil zeggen, als het de ANWB is gelukt de auto van de verslaggever open te krijgen, hopelijk zonder schade. Hij had alles (maar dan ook alles) opgeborgen in zijn wagen. Ook zijn autosleutels. Op de foto links journalist René van Hoof van Omroep Brabant en rechts omwonende Stefan Halewijn uit Den Dungen. Omroep Brabant schreef vandaag ook over de vragen die ik afgelopen maandag stelde, klik hier voor het bericht. Wel een vreemde uil die de beeldredactie bij het bericht plaatste. Voor meer informatie over, en foto’s van een echte steenuil, klik hier.

Hierboven staat het erf afgebeeld waar de steenuilen al zeker 73 jaar nestelen. In het gebied leven meer koppels steenuilen. Deze soort is zeer honkvast. Het kleinschalige agrarische landschap is ideaal voor deze kleine uilensoort.

De akker waarop het interview plaatsvond (foto boven) staat op de nominatie volgebouwd te worden. Niet met veel sociale en/of seniorenwoningen waaraan in Den Dungen behoefte is. Daarvan zijn er maar enkelen gepland. Maar voornamelijk duurdere koopwoningen.

Hoe dan ook, het moet maar eens duidelijk worden of de Flora- & Faunawet een papieren tijger is, of dat deze wet ook echt toegepast wordt. Hoog tijd dat ook de provincie Noord-Brabant kleur bekent!

Deel

Den Dungen: Steenuilen

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd253 x bekeken


Gisteren heb ik aan Gedeputeerde Staten (GS) vragen gesteld over de dreigende verdwijning vanhet leefgebied van de steenuil door woningbouwplannen in Den Dungen. Er leven daar meer rode lijstsoorten en hun leefgebieden dienen streng beschermd te worden.

In het plangebied komen 10 vogels voor van de rode lijst. Eén van de soorten is de steenuil, een soort die daar volgens omwonenden al 73 jaar broedt. Gemeenten zijn gehouden aan de Flora- en Faunawet. Van de zwaar beschermde soorten, zoals de steenuil, dient niet alleen tijdens het broedseizoen de nestlocatie te worden beschermd, maar het hele jaar door naast de nestlocatie óók het functionele leefgebied.

Gemeenten kunnen ter compensatie op andere locaties leefgebieden inrichten. Daartoe dient dan wel zo snel mogelijk te worden begonnen, nadat melding is gedaan van de beschermde soorten. Drie jaar geleden is er bij de gemeente Sint Michielsgestel melding gedaan van aanwezigheid van steenuilen in het plangebied. Van activiteiten die duiden op compensatie is niets bekend. De eerste reactie die de melder kreeg was ook niet bemoedigend: “Die vogels gaan wel ergens anders vliegen”.


Klik op de afbeelding voor het hele artikel.

De provincie Noord-Brabant roept gemeenten, burgers en andere partners op om in het kader van Countdown 2010 een verklaring te ondertekenen om zo de biodiversiteit in Noord-Brabant te redden. Ik stelde GS daarom de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Sint Michielsgestel bouwplannen heeft die in Den Dungen het leefgebied van onder andere de rode lijstsoort de steenuil bedreigt?
  2. Handelt de gemeente Sint Michielsgestel in deze in strijd met de Flora- en Faunawet?
  3. Behoort de gemeente Sint Michielsgestel tot die Brabantse gemeenten die de verklaring ‘Red de biodiversiteit in Noord-Brabant’ hebben ondertekend?
  4. Ziet u voor zichzelf een actieve rol weggelegd om in dit specifieke geval en in de toekomst actiever, bouwplannen op aanslagen op de biodiversiteit te toetsen? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u, of wílt u de gemeente Sint Michielsgestel op haar verantwoordelijkheid wijzen? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke instrumenten heeft u om bestemmingsplannen die strijdig zijn met de Flora- en Faunawet te doen aanpassen danwel ongeldig te verklaren? In hoeverre heeft u in het verleden van die mogelijkheid gebruik gemaakt?
  7. Bent u het met de SP-fractie eens dat een oproep om de biodiversiteit in Noord-Brabant te redden middels een intentieverklaring alléén, pover afsteekt bij bouwplannen als hierboven genoemd?