Tag-archief De HEus

Opheldering over De Heus

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd165 x bekeken


Vandaag heb ik namens de SP-fractie de nieuwe milieubeschikking voor veevoederbedrijf De Heus geagendeerd voor de commissie Ruimte & Milieu van 1 juli aanstaande.

Zoals ik al eerder schreef, is in de media een iets te rooskleurig beeld geschetst over de nieuwe milieubeschikking. Vandaag heb ik de volgende brief aan de vorozitter van de commissie gestuurd:

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoek ik u om voor de vergadering van de commissie Ruimte & Milieu de op 8 mei afgegeven milieubeschikking voor De Heus Ravenstein te agenderen.

Mijn motivatie is als volgt:

Op 8 mei jongstleden heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) een herziene milieubeschikking afgegeven voor de firma De Heus in Ravenstein t.b.v. de productie van veevoeders. De nieuwe beschikking heeft wederom voor de nodige beroering gezorgd in Ravenstein. De afspraak om vooraf overleg te plegen met een vertegenwoordiging van bewoners is volgens het comité ‘Het kan HEUS beter’ door GS niet nagekomen.

GS gaan uit van een bestaande situatie en baseren daar de milieuvergunning cq. -beschikking op. Dit is cruciaal, indien de beschikking een nieuwe situatie betreft, de nieuwe strengere normen voor geurbelasting gelden.

Inmiddels heb ik signalen opgevangen dat opnieuw tegen deze beschikking bezwaar zal worden aangetekend. Deskundigen verwachten dat ook deze beschikking zal worden vernietigd door de Raad van State.

In plaats van het stellen van schriftelijke vragen, verzoek ik u daarom dit onderwerp voor de vergadering van 1 juli te agenderen, en zo belanghebbenden de kans te geven gebruik te maken van het inspreekrecht.

De volgende vragen wil ik tijdens de commissievergadering van 1 juli aanstaande beantwoord zien door GS:

  1. Waarom is in tegenstelling tot een eerdere toezegging, geen overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van omwonenden vóórdat de nieuwe beschikking bekend werd gemaakt?
  2. Waarom betaalt de provincie het geurnormeringsonderzoek, terwijl De Heus Ravenstein feitelijk de vragende partij is m.b.t. de vergunning?
  3. De VROM Inspectie geeft aan dat GS uit zouden moeten gaan van een nieuwe situatie, dit wordt bevestigd door deskundigen van het bewonerscomité. Dit betekent dat de strengere geurnorm uitgangspunt voor de nieuwe beschikking zou moeten zijn. Waarom gaan GS uit van een bestaande situatie en dus een minder strenge geurnorm?
  4. De stofuitstoot zoals die nu is berekend is in strijd met de huidige wet- en regelgeving. Hoe verklaart u dit?
  5. Waarom neemt u willens en wetens het risico dat ook deze beschikking weer wordt vernietigd door de Raad van State? Wat mag De Heus in Ravenstein in de tussentijd produceren? Welke vergunning geldt in de tussenliggende tijd en bent u bereid deze strikt te handhaven?
  6. Waarom weigert u nog steeds om de op- en afrit die buiten het terrein van De Heus ligt mee te nemen in de berekening van de overlast door af- en aanvoer?
  7. De noodzaak tot verplaatsing van het bedrijf is onlangs nog benadrukt door dijkgraaf Verheijen van Waterschap Aa en Maas. Bent u momenteel in overleg met het Waterschap en de colleges van B&W van ‘s‑Hertogenbosch en Oss om tot een verhuizing te komen voor de beide overlastgevende vestigingen van De Heus naar een locatie waar het bedrijf qua productie vooruit kan en geen overlast veroorzaakt? Zo nee, waarom niet? Wat is uw lange termijnvisie op dit bedrijf op de huidige locatie?

Op de foto hierboven van begin dit jaar, waar onderzoekers van Wageningen Universiteit uitlegden dat de toenmalige vergunning (die enkele weken later werd ingetrokken) niet deugde. Dezelfde deskundigen menen nu dat de nieuwe beschikking ook door de Raad van State zal worden vernietigd. 

Fractievergadering

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd158 x bekeken


Vandaag fractievergadering (de foto is van Wouter van der Staak) en heel even waren we compleet. Het was een lange bijeenkomst en na afloop was ik als een vaatdoek.

Het werd maar weer eens duidelijk hoe vol de agenda van ‘mijn’ commissie is. Waar de anderen tot aan het reces (politieke term voor vakantie) nog maar één commissievergadering hebben, waarbij de agenda niet overladen is, de commisie Ruimte & Milieu komt nog drie keer bij elkaar.

Interessantste mededeling is denk ik wel dat we nog eens gaan praten over ons standpunt over het Agro Food Cluster bij Dinteloord, gemeente Steenbergen. Daar is veel glastuinbouw gepland en het verzet groeit en groeit. Welke standpunt het uiteindelijk wordt kan ik nu nog niet zeggen, maar het is niet zeker dat we vóór glastuinbouw op die schaal in de open polder blijven.

 
Met de ‘muur van ellende’ protesteerde Milieudefensie vorige week voorafgaand aan de Statenvergadering o.a. tegen de ontwikkelingen in Dinteloord.

Verder hebben we het onder andere gehad over Essent (welke strategie gaan we voeren om verkoop/fusie tegen te gaan?); De Heus in Ravenstein – ik heb uitgelegd wat de nieuwe milieubeschikking inhoudt; de busstakingen; de symposia die we organiseren vlak voor de vakantie; geluidsoverlast van de provinciale weg N289 in Hoogerheide; en nog veel meer.

Ik houd het hier even bij. Morgen geen scholing voor mij, even een dagje uitpuffen van weer een drukke week en zondag weer aan de slag als gast in politiek café Buskruit!

Mijnheer Heus

Gepubliceerd op 0 reacties1minuten leestijd155 x bekeken


Vanmiddag heb ik twee strijdbare leden van actiecomité ‘Het kan heus beter‘ ontvangen op het Provinciehuis. Aanleiding was de nieuwe beschikking die is afgegeven door de provincie voor veevoederfabrikant De Heus.

Als je de krant moet geloven is er al tweespalt in het vestingstadje Ravenstein (klik hier). Het lijkt een leuk spelletje verdeel en heers, maar die vlieger gaat niet op. De twee groepen zitten al weer op één lijn. Opvallend is de niet malse kritiek van de VROM-inspectie:

(…) Ik ben van mening dat door het verlenen van deze vergunning onder deze voorwaarden, de huidige zeer omstreden situatie in stand blijft. (…)

(…) Ik ben dan ook van mening dat de motivering van de ontwerpbeschikking niet zorgvuldig is en dat de ontwerpbeschikking niet voldoende is gericht op het oplossen van het kennelijk thans bestaande maatschappelijke probleem. (…)

Morgen bespreek ik met de fractie de verdere stappen. Het ziet er naar uit dat het bedrijfsbelang weer voorrang heeft gekregen boven het belang van omwonenden en voor zover ik het nu kan overzien maakt ook deze beschikking weer grote kans door de Raad van State te worden verworpen. Het is een (technisch) ingewikkelde materie, daarom is het des te vreemder dat de nu gepresenteerde beschikking als dé oplossing wordt gebracht door gedeputeerde Hoes (“Meer zit er niet in“).

Papier, homo’s & steenuilen

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd176 x bekeken


Gisteren ein-de-lijk aan de slag gegaan met de enorme papierberg die zich links en rechts opstapelde.  Gisteravond met Mahmut Erciyas de puntjes op de ï gezet voor het symposium homo-emancipatie (25 juni) en zodadelijk naar Boxmeer voor steenuilen en andere bedreigde vogelsoorten. Vanmiddag naar het provinciehuis voor overleg over De Heus.

papier
Het archief is op orde en alles wat op internet is terug te vinden ligt nu in de papierbak. Zo kwam ik het Jaarverslag van de COmmissaris der Koningin tegen. Toch maar even diagonaal doorgenomen. Bij ‘Felicitatiebrieven’ is te lezen:

Er zijn 762 brieven verstuurd naar echtparen die in 2007 hun 60-jarig huwelijksjubileum vierden.145 brieven gingen naar 65-jarige huwelijken en negen brieven gingen naar echtparen die hun 70-jarig huwelijk vierden.

Verder werden 68 mensen gefeliciteerd met hun 100-ste verjaardag; 1 persoon met de 101e ve, rjaardag; Vier mensen werden in 2007 102, één iemand werd 103, zes Brabanders werden 105 en twee vierden hun 106e verjaardag.

Dan nog wat interessante feitjes over de bezoekersaantallen van het weblog van Hanja Maij-Weggen. Dat valt een beetje tegen: 14.676 bezoekers in 2007 (2006: 8394). Niet duidelijk is of dit unieke bezoekers zijn of het totaal aantal bezoekers. Ter vergelijking dit blog trok in 2007 8.451 bezoekers en dit jaar al 15.579 bezoekers tot nu toe.

homo’s
Er komt veel werk kijken bij het porganiseren van een symposium. Gelukkig kun je tegenwoordig veel vanachter een pc. maar niet alles. Zo vond ik het erg fijn om gisteren even met SP-statencollega Mahmut Erciyas de inleidingen en de stellingen te formuleren. Het is niet alleen leuker om het samen te doen, maar ook beter, je houdt elkaar scherp.

steenuilen
En dan de steenuilen, die blijven me bezighouden, al doe ik het graag en niet alleen voor de steenuilen maar voor de hele biodiversiteit. In Boxmeer word ik bijgepraat over de stand van zaken (uilen gevlogen na geluidsoverlast). In Den Dungen is het dorp in rep en roer, waar slecht (gemeente-)bestuur al niet toe kan leiden.

De Heus
En daarna als een haas naar het provinciehuis om met de mensen van ‘Het kan heus beter‘ te praten over de nieuwe vergunning. Ook in Ravenstein is tweespalt ontstaan door de nieuwe milieuvergunning. Dat kan niet de bedoeling zijn, ik ben benieuwd wat er precies loos is en wat ik zou kunnen betekenen.

En zo slibt mijn agenda snel weer dicht. Zonder er iets voor te hoeven doen heb ik er vandaag een afspraak bij en zondagmiddag.

De Heus: nieuwe vergunning

Gepubliceerd op 0 reacties3minuten leestijd293 x bekeken


Er is eindelijk een nieuwe vergunning voor De Heus in Ravenstein. Gedeputeerde Hoes verwacht niet dat de inwoners tevreden zullen zijn met de uikomst. Beseft hij dat het heus beter kan?

Van de provincie officieel taal noch teken, we moeten het als statenleden weer in de krant lezen. Een brief of persbericht kon er blijkbaar niet vanaf. Dit is in elk geval wat het Brabants Dagblad vandaag meldt:

De Heus moet overlast toch terugdringen
Hoes: wij hebben er het maximale voor het leefmilieu uit gehaald.

door Ron Lodewijks
DEN BOSCH/ RAVENSTEIN – Mengvoe­derfabriek De Heus in Ravenstein moet van de provincie toch maat­regelen nemen om de overlast te­rug te dringen. De stankhinder van het bedrijf vermindert daar­door volgens milieugedeputeerde Onno Hoes met 68 procent. Ook mag De Heus niet meer ‘s nachts met vrachtwagens door het ves­tingstadje rijden.

„Wij hebben voor het leefklimaat van de mensen in Ravenstein het maximale eruit gehaald. Meer zit er niet in”, becommentarieert Hoes de aangepaste vergunning voor het veevoerbedrijf die van­ochtend wordt gepubliceerd. Die verschilt aanmerkelijk van de ont­werp- vergunning van december 2007 die De Heus tot geen enkele overlastbeperkende maatregel ver­plichtte en tot grote maatschappe­lijke verontwaardiging leidde. Ook de Vrom-inspectie gaf de provin­cie een draai om de oren wegens onzorgvuldig handelen jegens de bewoners. Hoes houdt evenwel staande dat hij in december op ba­sis van de toen geldende normen geen andere keus had.

De huidige vergunning is geba­seerd op nieuwe stanknormen voor de mengvoederindustrie die inmiddels van kracht zijn gewor­den. Het bedrijf gaat volgens Hoes grootschalig investeren in een nieuw stoffiltersysteem dat wordt aangesloten op een nieuwe schoor­steen die de huidige vier schoorste­nen vervangt. Deze pijp hoeft niet hoger te zijn omdat de nieuwe in­stallatie de reststoffen met aanzien­lijk grotere kracht de lucht in zal blazen, zo betoogt de gedeputeer­de. Daardoor verspreidt de uit­stoot zich direct over een grotere afstand en wordt Ravenstein ont­zien. Hoes: „De reductie is aanmer­kelijk, al weet ik niet wat je daar­van werkelijk merkt. Dat je het be­drijf helemaal niet meer zult rui­ken, is irreëel.” De provincie pint De Heus niet vast op een maximale hoeveelheid te persen veevoer, welk proces de meeste stank veroorzaakt. ,,Wij controleren het bedrijf op wat het mag uitstoten, niet hoe het zijn productieproces organiseert.’ De provincie verbiedt het bedrijf nog langer vanaf 6 uur ’s ochtends volle vrachtwagens te laten vertrek­ken. Hoes: „Het argument om daarmee de files te omzeilen, weegt voor ons minder dan de ve­le, aanhoudende klachten over nachtelijk verkeerslawaai.”

Een nieuwe toegangsweg door de uiterwaarden zou de situatie verbe­teren. „Maar die kunnen wij niet voorschrijven. Dat moet de ge­meente Oss met het bedrijf rege­len.” Hoes verwacht dat bewoners ook deze vergunning zullen aan­vechten. De door hen vurig ge­wenste verplaatsing van De Heus uit het vestingstadje is niet in zicht. „Het bedrijf wil niet weg en wij kunnen niets afdwingen.”

Curieus dat Hoes volhoudt dat hij in december niets meer kon doen dan hij toen deed. Ondanks billenkoek van VROM en de Raad van State. De bewoners hebben in elk geval een uurtje langer rust, maar of dat de oplossing is, is natuurlijk maar de vraag. Hoe kan het dat een bedrijf dat door de inwoners en door de overheid op die plek niet gewenst is, gewoon kan blijven zitten waar het zit? Het antwoord zal wel ‘Geld’ zijn. Hoe meer het bedrijf mag produceren, hoe duurder het wordt om te verplaatsen namelijk.