Tag-archief biodiversiteit

BMF bij de les houden

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd249 x bekekenIk zou nog terugkomen op de afspraak van gisterochtend met Birgit Verstappen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Vanmiddag is een gezamenlijk persbericht uitgegaan over de bescherming van kwetsbare natuurgebieden tegen de gevolgen van ammoniak door veehouderijen.

Of omgekeerd: de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen nabij (zeer) kwetsbare natuurgebieden. De Brabantse Milieu Fedratie (BMF) speelt een curieuze rol. Hieronder het persbericht:

Partij voor de Dieren en SP willen opheldering uitverkoop natuur

De SP en de Partij voor de Dieren zijn erg geschrokken van de actie van de BMF en terreinbeherende instanties om te schrappen in de lijst van te beschermen natuurgebieden. Daarom hebben zij een afspraak gemaakt om op korte termijn van de directeur van de BMF opheldering te krijgen over deze opmerkelijke gang van zaken.

Op 24 april is door de Brabantse Milieufederatie (BMF), mede namens de terreinbeherende instanties een zienswijze ingebracht op het ontwerp-besluit voor de aanwijzing kwetsbare gebieden (WAV). Er werd een lijst gepresenteerd met ongeveer 30 gebieden die als zeer kwetsbaar aangemerkt zouden moeten worden. Nog geen maand later werd tweederde van deze gebieden van de lijst afgevoerd. De motivatie ging niet verder dan dat de lijst ontdaan was van “mogelijke onduidelijkheden en incidentele onjuistheden” (citaat brief BMF).

Birgit Verstappen (PvdD): “Het gaat hier om ecologische ‘stapstenen’, gebieden die belangrijk zijn voor de migratie en instandhouding van plant- en diersoorten. Verschillende van deze stapstenen bevatten meerdere rode lijstsoorten. Deze zijn nu door de BMF, mede namens de Brabantse tereinbeherende organisaties verwijderd van de lijst kwetsbare gebieden.”

Dit is voor de Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij onbegrijpelijk.
De provincies hebben onderling, zonder overleg met natuurorganisaties, afgesproken te streven naar een reductie van 50% van bedrijven die op dit moment beperkingen ondervinden door nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden. In de ogen van de fracties van de SP en de Partij voor de Dieren gaan de provincies verder dan wat volgens de WAV strikt noodzakelijk is, dit ten behoeve van het bedrijfsleven en ten koste van de natuur. De WAV stelt slechts dat het areaal van kwetsbare natuurgebieden moet worden verminderd.

Statenlid Ron van Zeeland (SP): “Er is ten gunste van bedrijven geknipt in de kaarten met beschermde gebieden. De Wet Amoniak en Veehouderij was al een ramp, de provincies maken het nog erger. Van een onafhankelijke milieufederatie verwacht je dan een scherp tegengeluid. Maar dat bleef uit. Geen wonder dat de ZLTO tevreden is.”

Binnenkort dus vast en zeker meer hierover, in elk geval na het gesprek met de directeur van het BMF.

Meer weten? Klik op onderstaande snelkoppelingen:

GS over biodiversiteit

Gepubliceerd op 1 reactie3minuten leestijd239 x bekekenIk dacht eens een andere kop dan steenuilen. Daar gingen mijn vragen over die ik aan Gedeputeerde Staten (GS) stelde op 5 mei. De antwoorden van GS kwamen vorige week binnen.

Op de foto hierboven geen steenuil, al weet ik niet welke soort strandloper dit precies is. Door andere perikelen kwam ik er niet eerder toe om de antwoorden hier te plaatsen. Maar hier zijn ze dan:

 1. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Sint-Michielsgestel bouwplannen heeft die in Den Dungen het leefgebied van onder andere de rode lijstsoort de steenuil bedreigt?

Ja.

2. Handelt de gemeente Sint-Michielsgestel in deze in strijd met de Flora- en Faunawet?

Nee. De gemeente vraagt een ontheffing aan van de Flora- en Faunawet.

3. Behoort de gemeente Sint-Michielsgestel tot die Brabantse gemeenten die de verklaring ‘Red de biodiversiteit in Noord-Brabant’ hebben ondertekend?

Ja.

4. Ziet u voor zichzelf een actieve rol weggelegd om in dit specifieke geval en in de toekomst actiever, bouwplannen op aanslagen op de biodiversiteit te toetsen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het betreft toepassing van rijksregelgeving met een primaire rol voor de gemeente en een toezichthoudende rol van de rijksoverheid. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening vervalt ons toezicht op een juiste toepassing van rijksregelgeving in het kader van de goedkeuring van bestemmingsplannen.

5. Kunt u, of wilt u de gemeente Sint-Michielsgestel op haar verantwoordelijkheid wijzen? Zo nee, waarom niet?

Wij zien daartoe in dit geval geen redenen, aangezien het gemeentebestuur zich reeds bewust is van zijn verantwoordelijkheid in deze. Verwezen wordt naar wat wij hierover hebben opgemerkt onder punt 2.

6. Welke instrumenten heeft u om bestemmingsplannen die strijdig zijn met de Flora- en Faunawet te doen aanpassen dan wel ongeldig te verklaren? In hoeverre heeft u in het verleden van die mogelijkheid gebruik gemaakt?

Wij kunnen daartoe gebruik maken van de wettelijke bevoegdheden die de Wet op de Ruimtelijke Ordening ons geeft. Aan bestemmingsplannen kan geheel of op onderdelen goedkeuring door ons worden onthouden als ze niet voldoen aan de wettelijke regels of in strijd zijn het provinciaal beleid. LNV en VROM zijn hierbij als adviseur betrokken. Aan bouwplannen waaraan het gemeentebestuur, onder vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan, medewerking wil verlenen kunnen wij de daartoe benodigde verklaring van geen bezwaar weigeren. In het verleden hebben wij diverse malen van deze bevoegdheden gebruik gemaakt.

7. Bent u het met de SP-fractie eens dat een oproep om de biodiversiteit in Noord-Brabant te redden middels een intentieverklaring alléén, pover afsteekt bij bouwplannen als hierboven genoemd?

Nee. Een intentieverklaring is een extra stimulans voor betrokken partijen om hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de biodiversiteit in Noord-Brabant te nemen indien de mogelijkheid daarvoor zich voordoet. De intentieverklaring biedt ook een handvat voor derden om te wijzen op deze verantwoordelijkheid.

Voor mij bevestigen GS dat het ondertekenen van de verklaring ‘Red de biodoversiteit in Noord-Brabant’ een papieren tijger is. Vooral het antwoord op vraag 5 is veelzeggend omdat de gemeente Sint Michielsgestel pas nadat bezwaarmakers de publiciteit zochten enige activiteit begon te vertonen. Waarschijnlijk een paar jaar te laat reageert men positief op het verzoek een alternatief leefgebied voor de aanwezige beschermde soorten in te richten.

Eerst verjagen en dan maar hopen dat ze weer terugkeren. Dat is niet de essentie van de Flora- & Faunawet lijkt me. Bovendien vraagt de gemeente een ontheffing aan, reden te meer om aan de bel te trekken dacht ik. Maar GS vinden het wel best zo.

Deel

Den Dungen: Steenuilen

Gepubliceerd op 0 reacties2minuten leestijd211 x bekekenGisteren heb ik aan Gedeputeerde Staten (GS) vragen gesteld over de dreigende verdwijning vanhet leefgebied van de steenuil door woningbouwplannen in Den Dungen. Er leven daar meer rode lijstsoorten en hun leefgebieden dienen streng beschermd te worden.

In het plangebied komen 10 vogels voor van de rode lijst. Eén van de soorten is de steenuil, een soort die daar volgens omwonenden al 73 jaar broedt. Gemeenten zijn gehouden aan de Flora- en Faunawet. Van de zwaar beschermde soorten, zoals de steenuil, dient niet alleen tijdens het broedseizoen de nestlocatie te worden beschermd, maar het hele jaar door naast de nestlocatie óók het functionele leefgebied.

Gemeenten kunnen ter compensatie op andere locaties leefgebieden inrichten. Daartoe dient dan wel zo snel mogelijk te worden begonnen, nadat melding is gedaan van de beschermde soorten. Drie jaar geleden is er bij de gemeente Sint Michielsgestel melding gedaan van aanwezigheid van steenuilen in het plangebied. Van activiteiten die duiden op compensatie is niets bekend. De eerste reactie die de melder kreeg was ook niet bemoedigend: “Die vogels gaan wel ergens anders vliegen”.


Klik op de afbeelding voor het hele artikel.

De provincie Noord-Brabant roept gemeenten, burgers en andere partners op om in het kader van Countdown 2010 een verklaring te ondertekenen om zo de biodiversiteit in Noord-Brabant te redden. Ik stelde GS daarom de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Sint Michielsgestel bouwplannen heeft die in Den Dungen het leefgebied van onder andere de rode lijstsoort de steenuil bedreigt?
  2. Handelt de gemeente Sint Michielsgestel in deze in strijd met de Flora- en Faunawet?
  3. Behoort de gemeente Sint Michielsgestel tot die Brabantse gemeenten die de verklaring ‘Red de biodiversiteit in Noord-Brabant’ hebben ondertekend?
  4. Ziet u voor zichzelf een actieve rol weggelegd om in dit specifieke geval en in de toekomst actiever, bouwplannen op aanslagen op de biodiversiteit te toetsen? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u, of wílt u de gemeente Sint Michielsgestel op haar verantwoordelijkheid wijzen? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke instrumenten heeft u om bestemmingsplannen die strijdig zijn met de Flora- en Faunawet te doen aanpassen danwel ongeldig te verklaren? In hoeverre heeft u in het verleden van die mogelijkheid gebruik gemaakt?
  7. Bent u het met de SP-fractie eens dat een oproep om de biodiversiteit in Noord-Brabant te redden middels een intentieverklaring alléén, pover afsteekt bij bouwplannen als hierboven genoemd?