HOAX (2)

HOAX (2)
Afbeelding van Clker-Free-Vector-Images via Pixabay

Mijn bijdrage aan het weblog van gisteren was mijn beste niet. Ik was doodop na het overleg en wilde persé nog een stukje schrijven en dan naar bed. Wel zag ik gisteren al (keurig binnen 24 uur) het antwoord van de politie op mijn vraag over de ketting-brief tegen kinderverkrachtingen in Zuid-Afrika die een HOAX bleek te zijn.

Nederland voldoet al voor een zeer groot deel aan de eisen van het Cybercrime Verdrag. Het in consultatie gegeven wetsvoorstel rondt de implementatie af. Dat gebeurt door de bestaande wetgeving uit te breiden met enkele strafbepalingen, en met de introductie van nieuwe bevoegdheden voor de opsporing.

Voortaan wordt ieder opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een computer(systeem) strafbaar. Dit betekent een verruiming van de huidige strafbaarstelling van computervredebreuk, omdat nu nog specifieke eisen zijn gesteld voordat sprake kan zijn van strafbaar gedrag. Zo moet bijvoorbeeld de beveiliging van een computer zijn gekraakt, een technische ingreep zijn gedaan of van een valse identiteit gebruik zijn gemaakt om toegang te krijgen.

In het voorstel van Donner zijn die specifieke eisen niet meer nodig. Voor strafbaarheid kan het al voldoende zijn als iemand zonder toestemming (wederrechtelijk) een computer(systeem) binnendringt om informatie te bemachtigen die niet voor hem bestemd is. De wijziging is van belang voor de aanpak van computerkrakers.Ook wordt degene strafbaar die opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een computersysteem verstoort door er gegevens naartoe te sturen. Het moet gaan om ernstige vormen van hinder voor de gebruiker. Zo bestaan programma’s (virussen) die het gebruik van computersystemen onmogelijk maken of aanzienlijk vertragen. Evenzo worden ernstige vormen van spam strafbaar als daardoor communicatiefuncties van een systeem worden verstoord.

Minister Donner wil verder bepaalde voorbereidingshandelingen van typische computermisdrijven, zoals computervredebreuk en het onrechtmatig aftappen van informatie, strafbaar stellen. Het betreft de verkoop, het vervaardigen of het voorhanden hebben van geschikte ’technische hulpmiddelen’ waarmee een computermisdrijf gepleegd wordt. Daarbij is het voor een veroordeling cruciaal dat aangetoond wordt dat bewust gehandeld is, dus met het oogmerk om een misdrijf te plegen. Onder technische hulpmiddelen worden zowel de gegevensdragers verstaan (floppy’s en cd’s) als de gegevens zelf. Een voorbeeld van het laatste is een computerprogramma dat een computersysteem kan ontregelen.

Naast uitbreiding van strafbaarstelling van enkele delicten, bevat het wetsvoorstel ook voorstellen om bevoegdheden van justitie en politie aan te passen. Van belang is de introductie van het zogeheten bevriezingsbevel. Dit stelt de officier van justitie in staat een internetprovider te bevelen bepaalde gegevens tijdelijk ‘beschikbaar te houden’ in afwachting van een definitieve beslissing over de verstrekking van de gegevens ten behoeve van de opsporing. Ook wordt het mogelijk om voor computerdelicten voorlopige hechtenis te vorderen en specifieke dwangmiddelen (inbeslagname en aftappen) toe te passen.Bron: Ministerie van Justitie 

Strafbaarheidstelling:
In artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet worden voorwaarden gesteld aan het versturen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden, onder andere voor e-mail.


Tekst artikel 11.7 Tw, geldend per juli 2005:
1. Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede lid. 

2. Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing.

3. Bij het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid genoemde doeleinden dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:

a. de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en
b. een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.

4. Het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is toegestaan, tenzij de desbetreffende abonnee te kennen heeft gegeven dat hij communicatie waarbij van deze middelen gebruik wordt gemaakt, niet wenst te ontvangen en indien de abonnee bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Aan de abonnee worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht van voorzieningen waarmee wordt voorkomen dat hem een ongevraagde communicatie wordt overgebrach

In artikel 11.8 van de Telecommunicatiewet wordt de toepassing van artikel 11.7 beperkt tot abonnees die natuurlijke personen zijn.

Tekst van artikel 11.8 Tw, geldend per juli 2005:

De toepassing van de artikelen 11.6 en 11.7 is beperkt tot abonnees die natuurlijke personen zijn.

Geef een reactie