Vandaag in het nieuws: het verbod op godslastering moet uit de wet. Na de moord op Theo van Gogh werd het niet opportuun geacht om het voorstel in stemming te brengen, maar drie jaar later lijkt de tijd wel rijp. Al zit de PvdA wel in een lastig parket: CDA en ChristenUnie zijn tegen.

En zo zien we dat de christelijke partijen machtiger zijn dan ze op basis van hun achterban zouden mogen zijn. Hier het artikel op nu.nl. SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit zegt het mooi in het Brabants Dagblad van vandaag:

‘Hoe lever je in vredesnaam bewijs dat God is beledigd?’

DEN HAAG – Na slechts vier veroor­delingen in 76 jaar vindt SP-Ka­merlid Jan de Wit het hoog tijd ‘smalende godslastering’ uit het Wetboek van Strafrecht te verwij­deren. Vandaag is het Kamerdebat.


Waar maakt u zich druk om? Na 1965 is er niemand veroordeeld.
„Toch zijn er nog rechtszaken ge­weest, tegen bij voorbeeld Gerard Reve, Kees van Kooten enWim de Bie. Zij werden niet veroordeeld, maar minister Donner (destijds van Justitie) heeft na de moord op Van Gogh nog geopperd meer ge­bruik te maken van het wetsartikel omdat je mensen niet tot in het diepst van hun overtuiging mag beledigen. Het is een misverstand dat door het verbod op smalende godslastering de gevoelens van mensen worden beschermd. Het gaat erom dat je God niet mag be­ledigen. Maar hoe wil je in vredes­naam bewijzen dat God zich bele­digd voelt?”

Uw fractie stemde na de moord op Theo van Gogh tegen een motie om het blasfemie- artikel te schrappen.
„Wij hebben toen gezegd: de SP is vóór schrappen, maar dit is een heel ongeschikt moment. In de sa­menleving was na de moord beroe­ring ontstaan. Nu zijn we meer dan drie jaar verder en is de discus­sie over godslastering verder. Er zijn wetenschappelijke artikelen over verschenen, de opiniepagi­na’s staan vol. Dan kan men wel zeggen: ‘ Door de film van Wilders is dit opnieuw geen geschikt mo­ment’, maar Wilders roept al twee jaar hetzelfde over de Koran.”
Geeft u niet een verkeerd signaal af aan de moslimgemeenschap?
„ Moslims zijn hier juist bij gebaat. Dit artikel suggereert dat mensen die in de christelijke God en zijn zoon geloven meer bescherming genieten dan mensen die dat niet doen. Allah valt er niet onder en ook hindoeïstische of andere go­den niet. Ook de katholieken ko­men er bekaaid af. Zo wordt wel de zoon beschermd, maar niet de moeder, Maria. Het artikel wordt nogal, eh, protestants uitgelegd.”

Is dit niet gewoon PvdA’tje pesten? Die partij zit in de coalitie met chris­telijke partijen?
„Nee, ik weet dat de PvdA het CDA en ChristenUnie liever niet voor het hoofd stoot, maar het is geen geheim dat de partij altijd te­gen dit artikel is geweest.”

Geef een reactie