Milieudelicten in Strafwet

Gepubliceerd op 0 reacties 2 minuten leestijd 84 x bekeken


Sinds het bezoek aan Brussel door een delegatie uit Provinciale Staten, eerder dit jaar, ben ik geabonneerd op de Europese Ster. Dit is een een nieuwsbrief van enkele Nederlandse organisaties. Meestal ga ik er heel snel doorheen vanwege de veelheid aan te lezen zaken. Vandaag meldde het interessant nieuws over de strafbaarheidsstelling van milieuovertredingen. 

Richtlijn over gebruik strafrecht bij milieuovertredingen aangenomen

Op 24 oktober nam de Raad van Milieuministers een Europese richtlijn aan over de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. Deze richtlijn is in mei jl. goedgekeurd door het Europees Parlement en wordt binnenkort gepubliceerd in het publicatieblad van de EU. Omdat delicten zich vaak op lokale schaal voordoen, is het voor decentrale overheden van belang te weten voor welke situaties strafrechtelijke sancties kunnen gelden.

De richtlijn bevat onder meer omschrijvingen van overtredingen die in de hele EU moeten worden bestempeld als criminele activiteit. De milieudelicten zijn uitgebreid omschreven in de richtlijn. Het Ministerie van Justitie komt met een wetsvoorstel voor implementatie van deze Europese richtlijn.

Delicten
In het algemeen moet het toebrengen van zeer ernstige schade aan het milieu of het veroorzaken van (dreiging tot) dodelijke ongelukken of ernstig lichamelijk letsel worden beschouwd als milieudelict. De lidstaten moeten in het nationale strafrecht ‘doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties’ opnemen die deze delicten doen afnemen of voorkomen. Alle Europese lidstaten hebben twee jaar de tijd om deze richtlijn in nationale wetgeving om te zetten en moeten vervolgens de betreffende nationale wetgeving aan de Commissie ter inzage voorleggen.

Concrete voorbeelden van delicten zijn het brengen van ioniserende straling in de lucht, de grond of het water; het onzorgvuldig inzamelen, vervoeren, hergebruiken of verwijderen van afvalstoffen; het onzorgvuldig overbrengen van afvalstoffen; het exploiteren van een bedrijf waar een gevaarlijke activiteit wordt verricht of waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of gebruikt en het produceren, bewerken, hanteren, gebruiken, voorhanden hebben, opslaan, vervoeren, in- en uitvoeren en verwijderen van kernmateriaal of andere gevaarlijke radioactieve stoffen.

Nu nog afwachten hoe e.e.a. gehandhaafd gaat worden. Daar gaat het nog vaak op mis.

Voor de die hards nog even wat meer informatie over de Europese Ster:

De Europese Ster is een coproductie van Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Europa decentraal is het kenniscentrum van VNG, IPO en UvW, dat ten behoeve van de Nederlandse decentrale overheden en mede ondersteund door het rijk, informatie over Europees recht en beleid selecteert, analyseert en toegankelijk maakt. In het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) werken de Brusselse vertegenwoordigers van de provincies en IPO samen aan de informatievoorziening aan en over de Nederlandse provincies, en aan de belangenbehartiging bij de Europese instellingen. Waar nodig en mogelijk werken de Brusselse vertegenwoordigers van VNG en UvW samen met het HNP

Deel

Nog eens EU/discriminatie

Gepubliceerd op 0 reacties 3 minuten leestijd 73 x bekeken

Gisteren gebeld met onze afgevaardigde in het Europees Parlement, Kartika Liotard. Ik kreeg wat meer achtergrondinformatie over de EU-discriminatierichtlijn. Even helder: ik ben voor en blijf voor en onze EU-fractie is dat ook. Maar dan moet onze verdergaande nationale wetgeving niet worden aangetast.

Deel

SP en anti-discriminatie

Gepubliceerd op 1 reactie 3 minuten leestijd 76 x bekeken

Het homomonument in Amsterdam.
Soms moet je ergens op terugkomen omdat anderen je er fijntjes op wijzen dat je niet echt consequent bent geweest in je uitingen. Ik had nog een keer eerder geblogd over de Europese anti-discriminatiewetgeving, zie hier.

Op het tweede blog hierover, waar ik wederom mijn twijfels uitte  over welke koers de juiste was, regaeerde Hein Verkerk – een oude bekende (als ik me niet vergis fractiemedewerker van de Europese Groenen). Inmiddels had ons Europarlementslid gereageerd op een stuk in BN/De Stem van Kathalijne Buitenweg van de Europese Groenen over dit onderwerp. Op haar blog spreekt ze onze Kartika aan en refereert nog fijntjes naar míjn blog hierover.

Tot mijn grote opluchting word ik ook elders nog goed in de gaten gehouden en zo werd ik herinnerd aan ons verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen van 2004. Dat vermeldt:

Binnen veel lidstaten van de Europese Unie bevinden zich specifieke bevolkingsgroepen of sectoren van de bevolking die maatschappelijk gezien niet volwaardig kunnen participeren. Via het wegnemen van obstakels en het creëren van voorzieningen (kinderopvang, aanpassingen ten behoeve van gehandicapten en gedeeltelijk arbeidsongeschikten, anti-discriminatiewetgeving, omgangsregelingen ten behoeve van gescheiden ouders) stelt de EU zich ten doel om voorwaarden voor een volwaardige participatie (adequate bescherming, toegang tot werk en voorzieningen) te scheppen voor groepen die zich in een achterstandpositie bevinden.

Ben ik nu een potje inconsequent of hoe zit dat nou? Als we het voor elkaar kunnen krijgen dat EU-lidstaten waar gehandicapten, ouderen en homoseksuelen (ik dacht dat het over die groepen ging) nu geen wettelijke bescherming tegen discriminatie genieten, dat via een EU-richtlijn wél krijgen, dan ben ik voor. Als dat ten minste niet ten koste gaat van onze verdergaande wetgeving op dat terrein.

Artikel 1 van onze Grondwet.

Gelukkig ben ik niet van graniet en vergissen is menselijk. Maar de twijfel blijft. Want nu is het nog zo geregeld dat verdergaande nationale wetgeving op anti-discriminatiegebied nooit geofferd kan worden, ik ga even helemaal af op het verhaal van Hein Verkerk:

Je bent bang dat ‘conservatieve lidstaten’ (mij lijkt een formulering ‘conservatieve regeringen’ overigens beter) in ons land de boel zouden willen terug draaien. Nou dat kan niet. Al dit soort Europese regelgeving bevat altijd de clausule dat de ze niet mag leiden tot een verlaging van het beschermingsniveau net zo goed al ze ook niet mag verhinderen dat als lidstaten dat willen ze het niveau mogen verhogen. En al deze wetgeving komt alleen met instemming van alle landen tot stand. Ook als het door de SP zo besteden verdrag van Lissabon in werking treedt, blijft dit soort wetgeving onder het vetorecht vallen.

In dat geval zie ik geen reden waarom we hier tegen zouden moeten zijn. Heb ik nu ruzie met mijn partij? Ik dacht het niet. Als ik mijn partijkeuze af zou laten hangen van het onderwerp homo-emancipatie, dan kon ik beter lid worden van GroenLinks of D66. Maar er is meer op deze aardkloot om je druk over te maken en dan steekt de SP met kop en schouders uit boven de rest.

Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd en zo vind ik dat de roze strijd beter in mijn partij dan vanaf de zijlijn gestreden kan worden. Ik heb daarbij wel bewondering voor SP-ers als Kartika Liotard, die haar nek uitsteekt door in Polen in een verboden demonstratie van de homobeweging mee te lopen.

Deel