Vandaag ook maar eens een blogje over de Openbare Besluitelnlijst (OBL) van Gedeputeerde Staten, ons dagelijks bestuur van de provincie. O.a. over het Provinciaal Waterplan en antwoord op vragen over biologische catering.

1. Archiefinspectie
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de provincie Limburg. Het gaat om samenwerking op het gebied van toezicht op de archiefzorg bij gemeenten, politie, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen en het archiefbeheer bij de provinciale organen in Noord-Brabant en Limburg.

2. Compensatie reizigers openbaar vervoer
In de regio Rotterdam kan men in de metro vanaf 29 januari 2009 alleen nog maar gebruik maken van de OV chipcard. Reizigers uit Brabant kunnen nadelen ondervinden bij het overstappen in het grensgebied van Rotterdam van bus naar metro. Om te voorkomen dat reizigers bij het overstappen dubbel moeten betalen voor zowel de strippenkaart in Brabant als de OV chipcard in Rotterdam, is een compensatieregeling ontworpen. De stadsregio Rotterdam draagt de kosten van deze regeling. GS informeren de commissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid.

3. Snel, direct en vaak
Brabant gaat stap voor stap een aantal snelle, directe busverbindingen met een hoge frequentie realiseren. Deze zogenoemde doorstroomassen in het openbaar vervoer zijn gericht op grote vervoersstromen en zorgen voor reizigersgroei. Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor enkele busverbindingen te onderzoeken, hoe de exploitatie eruit ziet en welke infrastrucurele maatregelen daarvoor nodig zijn. GS informeren de commissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid.

4. Biologische catering
De cateraar van het provinciehuis houdt zich aan de afspraak dat 50 procent van de cateringsdienstverlening (inkoopvolume) in het provinciehuis van biologische productie afkomstig moet zijn. Dat zeggen Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van het lid van Provinciale Staten, mevrouw B.Verstappen (Partij voor de Dieren).

5. Altenatuur
GS hebben nog geen definitief standpunt ingenomen over de ontvankelijkheid van natuurbeschermingsorganisatie Altenatuur. Pas nadat de Hoor- en Adviescommissie advies heeft uitgebracht, zullen GS beslissen of zij Altenatuur wel of niet als belanghebbende aanmerken. Dat antwoorden GS op vragen van de CDA-Statenfractie.

6. Rijkssubsidie voor provinciaal energiebeleid
De provincie onderneemt vele activiteiten binnen haar energiebeleid, om te zorgen dat bijvoorbeeld bedrijven en particulieren energie en geld kunnen besparen. Daartoe vraagt de provincie nu € 466.866 (het maximale bedrag) subsidie aan bij het Rijk. De subsidie wordt uitgekeerd op basis van inwonertal en oppervlak van de provincie.

7. Sociale innovatie in Brabant
Verbetering van de productiviteit en kwaliteit bij bedrijven en personen, sociale innovatie dus, wordt steeds belangrijker door de krapper wordende arbeidsmarkt. De provincie vindt dat sociale innovatie onderdeel is van het personeels- dan wel innovatiebeleid van bedrijven. Zij onderschrijft het advies van de Sociaal Economische Raad van Brabant, om geen nieuwe loketten en structuren in het leven te roepen bij de nieuwe regeling om bedrijven te ondersteunen bij Sociale Innovatie.

8. Goedkoop openbaar vervoer
GS zullen twee vervolgopdrachten voor werkzaamheden rond de pilots goedkoop openbaar vervoer gunnen aan Ogink Consultancy, in afwijking van het provinciale inkoopbeleid. Het gaat om een bedrag van in totaal € 32.628.

9. Agro en Food Community
De Agro Food Community (AFC) is een netwerk van innovatieve ondernemers uit de agro- en foodsector, overheden, kennis- en financiële instellingen in Noord- en Midden Limburg en Zuid-Oost Brabant. Zij stimuleren innovatieve projecten en ontmoeten elkaar om ideeën op te doen en uit te werken tot concrete en haalbare projecten. De provincie ziet de activiteiten van de AFC als waardevolle aanvulling op de lopende initiatieven in Brabant en ondersteunt dit netwerk met een subsidie van maximaal €50.000 in 2008.

10. Evenementenbeleid
GS hebben regels vastgesteld voor het beoordelen van de mogelijke financiering van culturele en sportieve evenementen. Daarmee kan worden bezien of die evenementen passen binnen de Europese regelgeving. GS informeren de Statencommissie voor Bestuur en Middelen.

11. Brabantse Dorpen Derby
De provincie wil de leefbaarheid van de Brabantse dorpen bevorderen. Met dat doel wordt onder meer de ‘dorpenderby’ georganiseerd; een actie om de Brabanders uit te dagen zich voor hun leefomgeving in te zetten. Er worden 10 projecten in de schijnwerpers gezet waarvan een jury er één tot winnaar uitroept. GS sluiten een overeenkomst met Omroep Brabant om een serie televisieuitzendingen over deze projecten te verzorgen.

GS informeren de statencommissie voor Bestuur en Middelen.

12. Decharge ICTU
In 2002 zijn de Nederlandse provincies gestart met een project om de toepassing van ICT te bevorderen. De stichting ICTU voerde dit project uit. Inmiddels is het project overgenomen door het Inter Provinciaal Overleg en heeft de stichting ICTU haar activiteiten beëindigd. GS verlenen decharge aan het bestuur van de stichting.

13. Provinciaal Waterplan
GS hebben het Provinciaal Waterplan 2010-2015 in ontwerp vastgesteld. Verder hebben zij ingestemd met het plan-milieueffectrapport. Over deze en alle bijbehorende stukken is inspraak mogelijk van 5 januari tot en met 16 februari 2009. In deze periode liggen ook de waterbeheerplannen van de waterschappen, de stroomgebiedbeheerplannen, het Nationaal Waterplan en het Beheerplan Rijkswateren ter inzage.

14. Kostentoedelingsverordening 2009 waterschap Brabantse Delta
Gedeputeerde Staten hebben besloten om geen goedkeuring te geven aan de extra waterschapsbelasting voor ingezetenen omdat dit in strijd is met de waterschapswet. Voor het overige wordt de kostentoedelingsverordening 2009 goedgekeurd.

15. Statenvragen reis
GS hebben de aanvullende vragen van het lid van Provinciale Staten, de heer Martens (GL) over de studiereis van gedeputeerde Rüpp beantwoord. GS geven inzicht in de wijze van informatieverschaffing en het doel van de reis.

16. Ruimtelijke plannen
Gedeputeerde Staten verlenen op grond van artikel 19 WRO een verklaring van geen bezwaar aan de gemeente Halderberge voor 17 appartementen aan de St Jansstraat te Hoeven; de gemeente Laarbeek voor het oprichten van een rundveestal met mestopslagruimte aan de Middenweg 4 te Beek en Donk; de gemeente Bergeijk voor het gebruik van een voormalige bedrijfswoning als burgerwoning en het oprichten van een bijgebouw aan Treurenburg 10 en voor de legalisatie van een woning aan de Puttendijk 6; de gemeente Landerd voor de bouw van een ruimte-voor-ruimte woning aan het Voor-Oventje; de gemeente Veghel voor het oprichten van een ruimte-voor-ruimte woning aan de Zandveldstraat ong. te Zijtaart; de gemeente Someren voor het vervangen van een noodwoning aan de Kerkendijk 49 te Someren-Heide; de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor de bouw van een kantoorgebouw aan de Onderwijsboulevard; de gemeente Veghel voor het rooien van beplantingsresten en de aanleg van landschapselementen en recreatieve voorzieningen conform inrichtingsplan API A50; de gemeente Hilvarenbeek voor de realisatie van 8 woningen aan de Bolakker; de gemeente Werkendam voor een groothandel in agrarische producten aan de Vierlinghstraat; de gemeente Cranendonck voor het oprichten van een ruimte- voor- ruimte woning aan de Fabrieksstraat te Budel; de gemeente Asten voor herontwikkeling van het centrum.

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het indienen van een zienswijze vanuit het beleid externe veiligheid van het Ontwerp Bestemmingsplan Theodorushaven/Noordland, 1e herziening van de gemeente Bergen op Zoom, hebben goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplanValkenswaard: Buitengebied 1998, agrarishe bouwblokken Leenderweg en Hoeverdijk.

Interessant voor mij zijn de punten 4 (vragen over biologische catering zijn ook door mij ingediend – zodra het antwoord binnen is, meer hierover),  5 (Altenatuur, weliswaar door het CDA gestelde vragen, maar zeer kritisch t.o.v. Gedeputeerde Hoes en actueel vanwege de ontvankelijkheid van milieuorganisaties bij procedures tegen de Provincie), 13 (Provinciaal Waterplan – benieuwd wat GS hebben overgenomen van de commissie Ruimte & Milieu – wanneer het besluit vrijkomt meer hierover) en 14 (Kostentoedelingsverordening 2009 waterschap Brabantse Delta – omdat GS ook wel eens besluiten neemt waar ik achter kan staan: optreden tegen extra belasting door het Waterschap).

 

This Post Has One Comment

  1. Jammer dat GS de mensen aan de Spoorzone in Deurne vergeten !! Wij roepen op om niet meer op de PVDA of CDA te Stemmen….

Geef een reactie